vodilna slika

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za leto 2023

datum: 02. 03. 2023

Dolenjski uradni list 9 - 2023-

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/0857/1290/12 – ZdZPVHVVR, 26/1432/1527/1722/1886/21 – odl. US in 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 – 2020 (DUL, št. 4/2015 in 8/2015) (v nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL, št. 12/2022 in 19/2021) Občinska uprava Mestne občine Novo mesto objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETO 2023

 

 • PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 •  

  Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2023 v okvirni višini do 125.000,00 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Uredbo komisije (EU) št. 2022/2472 z dne 14. decembra 2022, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije. Shema za dodelitve pomoči v programskem obdobju 2015-2020 je podaljšana za skupinske izjeme do 30. 6. 2023 in za pomoči de minimis do konca leta 2023. Sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

   

  OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

   

  Vrsta ukrepa/podukrepa - po Pravilniku:                                                        Višina sredstev

   

  1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena

      sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s

      primarno kmetijsko proizvodnjo - ukrep 1                                                   

  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev - podukrep 1.1.              68.000 EUR                          
  • urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov - podukrep 1.2.                        20.000 EUR

  2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč - ukrep 2                    2.000 EUR

  3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij - ukrep 3                                               7.000 EUR

  4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine

      na kmetijskih gospodarstvih - ukrep 4                                                              7.000 EUR

  5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih

      proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost

      na kmetiji – de minimis - ukrep 5                                                                        6.000 EUR

  6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva,

       gozdarstva in razvoja podeželja - ukrep 7                                                     15.000 EUR

   

  UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

   

  Upravičenci do sredstev so:

  (1) za ukrepe od 1. do  4. točke poglavja II tega razpisa:

  • pravne in fizične osebe v skladu s 6. členom Pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine oziroma katerih naložba se nahaja na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine; ob oddaji vloge morajo imeti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur.l. RS, št. 70/1995, 54/1999 - Odl. US in 30/2013);

   

   (2) za ukrep iz 5. točke poglavja II tega razpisa:

  • nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetijskega gospodinjstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oz. z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine ter imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine ter so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji najpozneje v enem letu po zaključeni investiciji;  ob oddaji vloge morajo imeti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin po Uredbi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 57/2015 in 36/2018);

   

  (3) za ukrep iz 6. točke poglavja II tega razpisa:

  • registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in imajo sedež na območju občine ter imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.

  Vloge bodo obravnavane na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju IV tega razpisa.

   

  UKREPI

   

  1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 

      gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - ukrep 1

      Okvirna višina razpisanih sredstev je za:

       - posodabljanje kmetijskih gospodarstev (podukrep 1.1.): 68.000 EUR (PP 14042114),

       - urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (podukrep 1.2.): 20.000 EUR (PP 14042114).

   

  Namen ukrepa/ podukrepov

  je sofinanciranje naložb kmetijskim gospodarstvom v lastno primarno pridelavo kmetijskih pridelkov, naložb v higieno in dobro počutje domačih živali ter naložb v pridelovanje hrane na okolju prijazen način s ciljem:

  - tehnološke  posodobitve kmetij ter gospodarske učinkovitosti le – teh,

  - ohranjanja in večanja konkurenčne sposobnosti kmetij,

  - povečanja lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine,

  - zmanjšanja nesreč pri delu s kmetijsko mehanizacijo in varstva okolja,

  - izboljšanja rodovitnosti tal in s tem pridelave kvalitetnejših pridelkov,

  - ohranjanja obdelanosti kmetijskih zemljišč,
  - preprečevanja zaraščanja podeželja in s tem tipične kulturne krajine,

  - ohranjanja manjših in srednje velikih kmetij na območju občine.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški:

  • stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, skladišč za krmo in drugih gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala),
  • stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
  • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
  • stroški postavitve večletnih nasadov in protitočne zaščite (za nasade nad 0,3 ha skupnih površin),
  • stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
  • stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme,
  • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
  • stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov za površine nad 0,3 ha,
  • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
  • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
  • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
  • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

   

  Podpore se ne dodelijo za:

  • nakup drugega ali kateregakoli naslednjega traktorja na kmetiji, na kateri že imajo traktor mlajši od 10 let,
  • nakup traktorja brez štirikolesnega pogona,
  • nakup traktorja brez standardiziranega tritočkovnega priključnega drogovja in priključne gredi,
  • nakup vseh vrtnih kosilnic (samohodnih, traktorskih, nahrbtnih…),
  • investicije, izvedene s pomočjo finančnega leasinga,
  • nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
  • zasaditev letnih rastlin,
  • dela v zvezi z odvodnjavanjem,
  • nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
  • naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
  • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti oddana pred začetkom investicije - spodbujevalni učinek),
  • investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
  • investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
  • stroške postavitve vinogradov in protitočne zaščite za vinograde,
  • gradnjo, rekonstrukcijo ali prenovo zidanic in vinskih kleti,
  • stroške opreme zidanic in vinskih kleti,
  • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
  • obratna sredstva.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • vlagatelj mora predložiti vlogo,
  • investicija mora biti opravljana v obdobju po oddaji vlogi in zaključena pred izplačilom sredstev,
  • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
  • kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo zadostiti vsaj enemu od navedenih namenov ukrepa.

   

  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

  • ponudbo oziroma predračun za načrtovano naložbo,
  • ustrezno dovoljenje oz. dokumentacijo za izvedbo investicije, če je v skladu z zakonodajo s področja graditve objektov to potrebno, 
  • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
  • za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
  • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2023 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

   

  V primeru agromelioracijskih del še dodatno:

  • kopijo katastrskega načrta ali izris GERK-a s podatki in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
  • dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča.

   

  Finančne določbe:

  • najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
  • skupna predračunska vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca sme znašati največ 25.000,00 EUR brez DDV,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč - ukrep 2

      Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.000 EUR (PP 14042115).

   

  Namen ukrepa

  Namen ukrepa je z združevanjem in menjavo razdrobljenih in razpršenih kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju občine izboljšati velikostno strukturo kmetij in s tem omogočiti učinkovitejšo obdelavo lastnikom kmetijskih zemljišč.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški:

  • stroški pravnih in upravnih postopkov, nastalih pri medsebojni menjavi ali zaokrožitvi kmetijskih zemljišč,
  • stroški geodetskih storitev.

   

  Podpore se ne dodelijo za:

  • aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
  • aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
  • kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo zadostiti namenu ukrepa.

   

  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

  • predračun (ocena upravičenih stroškov),
  • načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč na kopiji katastrskega načrta ali izrisu obravnavanih GERK-ov s podatki,
  • notarsko overjeno pogodbo ali osnutek le-te,
  • v primeru, da upravičenec ob prijavi na razpis predloži ponudbo oz. predračun za stroške, nastale pri izvedbi pravnih in upravnih postopkov oz. geodetskih storitev, izroči račune in notarsko overjeno pogodbo pri zahtevku za izplačilo,
  • mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2023 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

   

  Finančne določbe:

  • najvišji delež pomoči znaša do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij - ukrep 3

     Okvirna višina razpisanih sredstev: 7.000 EUR (PP 14042108).

   

  Namen ukrepa

  Namen ukrepa je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.

  Cilj ukrepa je tudi vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanja domačih živali in kmetijskih pridelkov pred posledicami navedenih škodnih dogodkov.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški

  Sofinancirajo se stroški zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov v tekočem koledarskem letu kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Ur.l. RS, št. 89/2014, 2/2015, 3/2015, 98/2015, 28/2016, 81/2016, 66/2017, 82/2018, 13/2019, 3/21 in 181/21) na nacionalnem nivoju, in sicer za:

  • kmetijska gospodarstva, s sedežem na območju občine, ki imajo sklenjeno zavarovalno polico/pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • sklenjena veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja,
  • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

   

  Podpore se ne dodelijo za:

  • tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije.

   

  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

  • sklenjeno zavarovalno polico ali informativno ponudbo za zavarovanje kmetijskih pridelkov in/ali živali za tekoče leto z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja, 
  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2023 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

   

  Finančne določbe:

  • višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz  nacionalnega proračuna do 65% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu po nacionalni uredbi,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih   

      gospodarstvih - ukrep 4

      Okvirna višina razpisanih sredstev: 7.000 EUR (PP 14042114).

   

  Namen ukrepa

  Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v obnavljanje kulturne dediščine na podeželju s ciljem varovanja in ohranjanja le-te in s tem izboljšanja kakovosti življenja na podeželju in večje gospodarske vitalnosti podeželja.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški:

  • stroški za nabavo materiala za obnovo in rekonstrukcijo objektov (npr. kozolci, skednji, kašče, sušilnice sadja, mlini), stroški za izvedbo investicijskih del in stroški projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju.

   

  Pomoč se ne dodeli za:

  • davke, razne takse in režijske stroške,
  • stroške zavarovanja,
  • stroške za refinanciranje obresti,
  • že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti oddana pred začetkom investicije - spodbujevalni učinek),
  • investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
  • investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

   

  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

  • ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
  • ustrezno dovoljenje oz. dokumentacijo za izvedbo investicije, če je v skladu z zakonodajo s področja graditve objektov to potrebno (gradbeno oz. uporabno dovoljenje),
  • mnenje oz. soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2023 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • objekt mora biti evidentiran v Registru nepremičnin (Geodetska uprava RS); v primeru objektov, ki se jih po zakonu ne evidentira v registru nepremičnin je potrebno dostaviti informacijo o lokaciji objekta (parcelna številka, katastrska občina, fotodokumentacija obstoječega stanja),
  • objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo,
  • investicija mora zadostiti namenu ukrepa.

   

  Finančne določbe:

  • najvišji delež pomoči znaša do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov,
  • po uredbi komisije (EU) št. 702/2014 najvišji znesek dodeljene pomoči za investicijska dela ne sme preseči dovoljene višine 10.000,00 EUR letno na investicijo,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov

      ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis - ukrep 5                 

      Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 6.000 EUR (PP 14042102).

   

  Predmet podpore

  Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Cilj je  sofinanciranje investicij, usmerjenih v skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 57/2015 in 36/2018).

   

  Upravičeni stroški ukrepa:

  • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
  • stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti,
  • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji.

   

   

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 57/2015 in 36/2018),
  • dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

   

  K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:

  • predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih,
  • dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • ustrezno dovoljenje oz. dokumentacijo za izvedbo investicije, če je v skladu z zakonodajo s področja graditve objektov to potrebno, 
  • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
  • mnenje pristojne strokovne službe o ekonomski upravičenosti investicije - vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2023 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

   

  Finančne določbe:

  • najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije za posamezno vrsto dopolnilnih dejavnosti,
  • skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca sme znašati največ 10.000,00 EUR brez DDV,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja –        ukrep 7  (106. i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno   prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018 in 195/20 – odl. US)

   

   Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 15.000 EUR (PP 14042117).

   

  Namen ukrepa

  Namen ukrepa je sofinanciranje nepridobitnih društev oz. združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva in gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja. Njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička in ne predstavljajo državno pomoč. Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški:

  • stroški povezani s promocijo in s predstavitvijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj     kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize in druge promocijske aktivnosti (v obliki sodelovanja na sejmih, pojavljanja v sredstvih javnega obveščanja, izdaje lastnih promocijskih materialov ipd.), ki se izvajajo na območju občine,
  • stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih prireditev, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd., ki se izvajajo na območju občine,
  • stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij, ki se izvajajo na območju občine,
  • priprava in tiskanje publikacij, zloženk, zbornikov ipd., objave v medijih, nakup strokovne literature,
  • materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj.

  K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:

  • finančno in vsebinsko ovrednoten program dela za leto 2023,
  • seznam članov,
  • izjavo o številu članov (obrazec),
  • fotokopijo odločbe o vpisu društva v register (za novo registrirana društva).

   

  Dodatna merila za ocenjevanje:

  • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.

   

  Podpore se ne dodelijo za:

  • aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
  • programe, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih ali ostalih javnih virov,
  • profitne programe,
  • stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški, na primer: rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve, svetovanja.

   

  Vsi obrazci morajo biti žigosani in podpisani s strani predsednika društva oziroma njegovega pooblaščenca. Če obrazce podpisuje pooblaščenec, je vlogi potrebno priložiti tudi pooblastilo. Če upravičenec ne posluje z žigom, to v vlogi navede.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  Zaprošeni zneski upravičencev se točkujejo na podlagi meril, navedenih v spodnji tabeli:

   

  MERILA

  OPIS

  TOČKE

  PODROČJE DELOVANJA DRUŠTVA

  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PODEŽELJE

  1

   

  DRUGO

  0,5

  AKTIVNOSTI

  ORGANIZACIJA SAMOSTOJNIH VEČJIH PROGRAMOV

  1

   

  UDELEŽBA V PROGRAMIH DRUGIH ORGANIZATORJEV

  0,5

   

  IZVAJANJE OSNOVNEGA PROGRAMA

  0,25

  DELEŽ ČLANOV IZ MONM

  81-100%

  1

   

  33-80%

  0,5

   

  0-32%

  0,25

   

  • znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec je odvisen od številka točk, ki ga prejme njegova vloga ter od vrednosti točke; vrednost točke se izračunana tako, da se višina razpisanih denarnih sredstev deli z vsoto vseh doseženih točk vseh ocenjenih prijaviteljev,
  • upravičenec je dolžan pri informiranju javnosti o izvedbi aktivnosti, ki so predmet programa, za katere je prejel sredstva, vselej in na ustrezen način navesti, da je bil program izveden s pomočjo Mestne občine Novo mesto; upravičenec istočasno obvesti tudi občino o predvideni izvedbi navedenih aktivnosti.

  Finančne določbe:

  • pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov,
  • DDV je upravičen strošek,
  • najvišji znesek sofinanciranja sme znašati največ 3.000,00 EUR,
  • znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu se določi na podlagi doseženega števila točk, razpoložljivih razpisanih sredstev in števila prispelih popolnih vlog,
  • v primeru, da so upravičeni stroški, izkazani ob realizaciji programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se upravičencu odobrena sredstva ustrezno zmanjšajo,
  • pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  • ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN ODDAJE

   

  Vloge na javni razpis morajo biti oddane v sprejemno pisarno občine ali poslane po pošti najkasneje do vključno 14. aprila 2023. Za pravočasno prispele vloge se bodo štele tudi tiste vloge, ki jih bodo vlagatelji poslali priporočeno po pošti do 14. aprila 2023 do 24.00.

   

  Vse vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto z napisom na sprednji strani »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR KMETIJSTVO 2023« Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv oz. ime in priimek in naslov vlagatelja. Vloga mora jasno izkazovati vrsto ukrepa na katerega se nanaša.

   

  Po navedenem roku ni možna razširitev vloge s prijavo na nove ukrepe. Vloge, ki ne bodo oddane v razpisnem roku ali ne bodo popolne ali jih ne bo oddala upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem predpisanem obrazcu in vsebuje v javnem razpisu zahtevane dokumente oziroma dokazila.

   

  VI. VSEBINA VLOGE

   

  Vlagatelji morajo ob prijavi na javni razpis  oddati  vlogo, ki vsebuje:

  - izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2023« (obrazci bodo na razpolago na prijavnem mestu na sedežu občinske uprave, pri kmetijskih svetovalcih območne kmetijske svetovalne službe in na spletni strani Mestne občine Novo mesto https://www.novomesto.si),

  - fotokopijo zbirne vloge za leto 2023 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja  (za ukrepe od 1. do  5. točke poglavja II tega razpisa),

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava o številu članov društva« (samo za društva)

  - ostale obvezne priloge k vlogi: predračuni in druga dodatna dokumentacija, ki je navedena pri posameznih ukrepih (v poglavju IV tega razpisa).

   

  VII. DODATNE INFORMACIJE

   

  Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo Klavdijo Kolarič, tel. št.: 07/39 39 272 ali pišejo na e-naslov: klavdija.kolaric@novomesto.si

  Informacije o javnem razpisu so objavljene tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto, https://www.novomesto.si/, kjer si prijavitelji lahko natisnejo razpisno dokumentacijo, to je besedilo javnega razpisa in obrazec vloge ter obrazec izjave o številu članov društva (samo za društva).

   

  VIII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK DODELITVE NEPOVRATNIH SREDSTEV

   

  Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija v 30-ih dneh po končanem razpisnem roku. Prepozno prispela vloga bo po končanem odpiranju prijav vlog neodprta vrnjena vlagatelju z navedbo, da je bila prepozna. Pravočasno prispele vloge s strani upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Novo mesto.

   

  Delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih od 1. do  5. točke poglavja II tega razpisa za leto 2023, bo komisija za vse upravičence, ki izpolnjujejo pogoje, določila glede na število pravočasno prispelih, popolnih in upravičenih vlog, višino upravičenih stroškov ter višino razpoložljivih razpisanih sredstev pri navedenih ukrepih.

  Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči pa se uredijo s pogodbo.

   

  Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo finančnih sredstev s poročilom o izvedenih aktivnostih. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

   

  • dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi z dokazili o plačilu), ki se morajo nanašati na datum opravljene storitve po oddaji vloge do roka za dostavo zahtevkov,
  • poročilo o izvedenih aktivnostih.

   

  Rok za dostavo zahtevkov bo upravičencem določen ob izdaji sklepa in pogodbe.

   

  Če vlagatelj ne posreduje zahtevka z dokazili do roka, se šteje, da je umaknil prijavo na javni razpis. Po pravnomočnosti sklepa vas bomo pozvali k sklenitvi pogodbe. Če se upravičenec v 8-ih dneh od prejema poziva ne odzove oz. ne sklene pogodbe, se šteje da je umaknil prijavo na javni razpis in se mu izda sklep o ustavitvi postopka.

   

  Pogoj za dodelitev sredstev je sprejet proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2023. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2023.

   

  Številka:          331-0002/2023 - 2

  Datum:            28. 2. 2023

   

   

                                                                                                                 mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                                 župan l.r.

  nazaj