vodilna slika

Javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto

datum: 11. 08. 2022

Dolenjski uradni list 19 - 2022.

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/2022) objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto

 

DIREKTORJA

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Za direktorja javnega sklada je lahko imenovana vsaka fizična oseba, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjuje še naslednje pogoje:

 1. ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem/druga stopnja, ekonomske, tehnične, pravne ali druge ustrezne smeri;
 2. ima najmanj 8 (osem) let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti;
 3. ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna;
 4. je državljan Republike Slovenije ali države članice EU;
 5. aktivno obvlada slovenski jezik;
 6. ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.

 

Od kandidata za direktorja javnega podjetja se pričakuje, da ima organizacijske sposobnosti, komunikacijske sposobnosti za uspešno vodenje javnega sklada, sposobnosti uspešnega gospodarjenja, kar vse mora biti razvidno iz dosedanjih zaposlitev, da dobro pozna dejavnost ter problematiko javnega sklada in ima osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, to je za čas trajanja mandata (4 leta), delo pa bo opravljal s polnim delovnim časom. Ista oseba pa je lahko po poteku mandata na podlagi javnega natečaja ponovno imenovana.

 

Pisni prijavi mora kandidat priložiti:

 1. fotokopijo dokazila o izobrazbi;
 2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 3. izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna;
 4. potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa;
 5. potrdilo pristojnega organa o državljanstvu;
 6. fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja;
 7. vizijo razvoja in delovanja javnega sklada.

 

V prijavi na razpis za delovno mesto direktorja javnega sklada morajo kandidati navesti kratek življenjepis, navedbo formalne izobrazbe, drugih znanj in veščin ter svoj elektronski naslov, in sicer z namenom obveščanja v zvezi s samim postopkom javnega razpisa.

S kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje in jih bo nadzorni svet javnega podjetja uvrstil v ožji izbor, bodo opravljeni razgovori.

 

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in vizijo delovanja javnega sklada v mandatnem obdobju morajo kandidati predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, v zaprti kuverti s pripisom: »ne odpiraj – javni razpis za direktorja«. Na kuverti je potrebno navesti tudi naslov pošiljatelja.

 

Rok za prijavo kandidatov je 21 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu sklada ali poslana priporočeno po pošti.

 

Nadzorni svet bo v izbirnem postopku obravnaval samo pravočasne, ustrezno označene in priporočeno poslane prijave, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje. Nepopolnih in nepravočasnih vlog nadzorni svet ne bo upošteval.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva objave javnega razpisa, na elektronski naslov.

 

Pristojna oseba za posredovanje informacij v zvezi z javnim natečajem je Vanja Lakner, predsednica nadzornega sveta, tel. 07 39 39 333, elektronski naslov: vanja.lakner@novomesto.si

 

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 352-0170/2022

Datum: 10. 8. 2022

 

                                                                                              Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto

Vanja Lakner, predsednica Nadzornega sveta, l. r.

 

 

 

 

 

nazaj