vodilna slika

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022

datum: 20. 04. 2022

Dolenjski uradni list 10 - 2022.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO in 207/21), Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) in  Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. redni seji dne 14. 4. 2022 sprejel

                         

 

O D L O K

 

O REBALANSU PRORAČUNA  

 

MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2022

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

  1. člen

 

S tem odlokom se spremenijo določbe Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (DUL, št. 25/20, 19/21), kot je navedeno v nadaljevanju.

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA

PRORAČUNA

 

  1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (DUL, št. 25/20, 19/21) se 2. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

Slika1

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

 

  1. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2022.

 

 

Številka: 410-6/2020-6

Novo mesto, dne 14. 4. 2022

 

                                                                                                                 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj