vodilna slika

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto

datum: 09. 02. 2022

Dolenjski uradni list 4 - 2022.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUJIK) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet na svoji 25. redni seji dne 3. 2. 2022 sprejel

 

SKLEP

o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 3/20) se v 1. točki za besedilom »Narodni dom, na naslovu Sokolska ulica 3, Novo mesto: - parc. št. 1683 – poslovna stavba, - parc. št. 1684 – gospodarsko poslopje, - parc. št. 1685 – gospodarsko poslopje, vse k.o. 1456 Novo mesto« doda nova besedilo, ki se glasi:

»Kozinova zidanica, na naslovu Trška gora 6, 8000 Novo mesto:

parc. št. *138/1 (ID 3159601), v izmeri 116 m2;

parc. št. *138/2 (ID 4839077), v izmeri 45 m2;

parc. št. 1590/1 (ID 4168689), v izmeri 6971 m2 ,

parc. št. 1594 (ID 4839819), v izmeri 4815 m2;

parc. št. 1707 (ID 1648173), v izmeri 1593 m2;

parc. št. 1708 (ID 2492315), v izmeri 1369 m2, vse k. o. 1457 Ždinja vas.«.

 

2. člen

V 4. točki se v peti alineji pika nadomesti z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi:

            »- parc. št. *138/1, *138/2, 1590/1, 1594, 1707, 1708, vse k. o. 1457 Ždinja vas (Kozinova zidanica).«.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-9/2022

Datum: 3. 2. 2022

 

                                                                                               Mag. Gregor MACEDONI,

                                                                                                            župan l.r.

 

 

 

nazaj