vodilna slika

Javni poziv za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto za leto 2022

datum: 19. 01. 2022

Dolenjski uradni list 3 - 2022.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št.2/2022 /) in 27. člena Statuta mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 –UPB1) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto objavlja

 

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVESOCIALNEGA SERVISA VAROVANJA NA DALJAVO V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETO 2022

 

 

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

 

Predmet javnega razpisa je pomoč občanom Mestne občine Novo mesto pri kritju stroškov uporabe storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v obliki celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo).

 

Storitev oskrbe varovanja na daljavo podpira sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki se namesti na domu uporabnika in mu omogoča, da lahko na enostaven in hiter način pokliče na pomoč. Pomoč mu nudi usposobljeno zdravstveno osebje v asistenčnem centru, ki mu je na razpolago štiriindvajset (24) ur na dan.

 

2. NAMEN IN CILJI POZIVA

Namen javnega poziva je omogočanje aktivnega, neodvisnega in varnega bivanja na domu tistim prebivalcem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju, in sicer s celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega alarma storitve socialnega servisa varovanja na daljavo.

 

3. POGOJI IN MERILA ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU

 

Vlagatelj mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati naslednje:

da ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto in tudi dejansko biva na njenem območju,
da je starejši od 70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 70  let),
izjemoma velja tudi za osebe, mlajše od 70 let, ki imajo ugotovljeno prvo stopnjo         telesne okvare, ki jo izkazuje upravičenec s pravnomočno odločbo Zavoda za         pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ter osebe s težjimi bolezenskimi stanji, ki potrebujejo pomoč v vseh ali večini življenjskih potreb,
da izpolnjuje pogoje iz 5.točke tega poziva (je dohodek vlagatelja, če prebiva sam oz. vlagatelja in njegovega partnerja nižji od praga revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo, ali v kolikor dohodek  vlagatelja, če prebiva sam, oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 25% oz. 10% zneska praga revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali  dvočlansko gospodinjstvo),
da izpolnjuje vsaj en kriterij pod točko I., in še vsaj en kriterij, naveden pod točko II., v nadaljevanju:

                     

 Bivanjske okoliščine:

da so osebe, ki bivajo same v lastnem gospodinjstvu ali
da so osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč v vseh življenjskih aktivnostih ali
da so osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih odsotnosti z doma.

Bolezensko stanje:

da so osebe s težjimi kroničnimi boleznimi ali
da so invalidne osebe ali,
da so osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence ) ali
da so bolniki po težjem operativnem posegu.

 

4. PRIJAVA NA POZIV IN DOKAZILA ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV

 

Upravičenci se prijavijo na poziv z vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo« z vsemi prilogami, ki so obvezna vsebina oddane vloge. Podatki v vlogi in prilogah morajo biti resnični in točni.

 

5. VIŠINA SUBVENCIJE

 

Mestna občina Novo mesto bo upravičencem subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa varovanja na daljavo iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022  iz proračunske postavke 08109025 – Subvencioniranje socialnega servisa »Varovanje na daljavo«, in sicer v višini kot sledi:

22,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor je dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja nižji od višine praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko družino,
16,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 10% zneska praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo,
10,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 25% zneska praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo,
5 EUR osnovnega paketa mesečno pa ostalim, ki ne sodijo v prvo, drugo ali tretjo alinejo in ne glede na višino dohodkov vlagatelja oz. vlagatelja in njihovega partnerja.    

 

V dohodek vlagatelja za priznanje upravičenosti do subvencije storitve varovanja na daljavo se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje osnovnih življenjskih potreb.

V primeru spremembe višine meje praga revščine po podatkih Statističnega urada RS do izdaje odločbe se le ta upošteva pri upravičenosti do subvencije socialnovarstvene storitve.

 

V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev varovanje na daljavo. Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

 

Subvencije se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu oddaje vlog, do porabe proračunskih sredstev za ta namen. To pomeni, da v primeru, da je v razpisnem roku prejetih več popolnih vlog kot je v pozivu predvidenih proračunskih sredstev za dodelitev subvencije, ima prednost pri dodelitvi subvencije vlagatelj, glede na vrstni red prispelosti vloge.

6. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Upravičencem bo občina subvencionirala storitev do konca leta 2022, z možnostjo podaljšanja, pri čemer bo subvencijo zagotavljala, če bodo sredstva za ta namen zagotovljena v sprejetih občinskih proračunih. Sredstva so do konca leta 2022 v višini 10.000,00 EUR za posamezno proračunsko leto zagotovljena v proračunu Mestne občine Novo mesto na proračunski postavki 08109025, konto 402999.

7. ROK PRIJAVE, MESTO OBJAVE POZIVA IN NAČIN ODDAJE VLOG

 

Poziv je odprt do 31. 10. 2022 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

 

Vlogo s potrebnimi prilogami je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – JP VAROVANJE NA DALJAVO« na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto.

Pravočasno prispela vloga je tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Mestne občine Novo mesto najkasneje do 31. 10. 2022 do 12. ure, ne glede na način dostave.

Razpisna dokumentacija je na voljo:

 

na spletni strani Mestne občine Novo mesto: http://www.novomesto.si (v elektronski obliki) in
na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sprejemni pisarni v pritličju, v času uradnih ur, kjer je razpisno dokumentacijo mogoče dobiti v tiskani obliki.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve poziva objavi kot popravek na spletni strani do zaključka le tega. Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

 

8. POSTOPEK OBRAVNAVE PRISPELIH VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA POZIVA

 

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice.

 

Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, ki bo preučila pravočasnost, popolnost in izpolnjevanje razpisnih kriterijev.

 

Ponudba je popolna, če vsebuje vlogo in vse zahtevane priloge, ki so obvezne sestavina prijave.

 

Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in vsebovati vse obvezne podatke. Za popolnost prijave morajo vlagatelji izpolniti in priložiti spodaj navedene dokumente:

splošno izjavo vlagatelja (Obrazec št. 1) ter
izjavo vlagatelja o bivanjskih okoliščinah (Obrazec št. 2) in izjavo osebnega zdravnika o vlagateljevem bolezenskem stanju (Obrazec št. 3),
odločbo ZPIZ-a, v kolikor gre za osebo mlajšo od 70 let iz druge alineje prvega odstavka tretjega člena tega pravilnika,
fotokopija veljavnega osebnega dokumenta ali dovoljenja o stalnem prebivanju,
dokazila o rednem mesečnem dohodku vlagatelja.

 

Če vloga ne bo formalno popolna (ne bodo priložene vse potrebne priloge), bo o tem vlagatelj obveščen po pošti oz. po e-pošti v roku 5 delovnih dni od odpiranja vlog in pozvan na dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki je vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.

 

Popolne vloge bo komisija obravnavala v skladu s kriteriji poziva. Komisija bo po obravnavi vlog pripravila seznam upravičencev in ga posredovala direktorici občinske uprave. Direktorica občinske uprave na podlagi seznama izda odločbo o dodelitvi subvencije za posameznega upravičenca. Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi z izvajalcem. Izbrani prejemniki bodo pozvani k podpisu pogodbe z Mestno občino Novo mesto, ki jo morajo podpisati in vrniti v roku 8 dni od poziva. Če vlagatelj v navedenem roku ne podpiše in vrne pogodbe občini, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Upravičencu pripada subvencija z dnem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena.

 

Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti v roku 8 dni od nastanka spremembe.

 

 

9. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

 

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 8.00 in 12.00 ter v sredo od 13.00 do 16.00) oziroma po e - pošti, in sicer pri mag. Mateji Jerič, na tel.: št. 07 39 39 250, elektronska pošta: mateja.jeric@novomesto.si

 

Številka: 123-0003/2022

Datum:  13. 1. 2022                                                                    

                                                                                       ŽUPAN

                                                                          mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

nazaj