vodilna slika

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto (OPPN JZC)

datum: 07. 01. 2022

Dolenjski uradni list 1 - 2022.

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 5. 1. 2022 sprejel

 

SKLEP

 o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta

za južno zbirno cesto (OPPN JZC)

 

1. člen

      (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto (GPI d.o.o., št. proj. P-2021/06, januar 2022) in se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto (v nadaljevanju: OPPN JZC).

(2) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: občina), izdelovalec pa podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o, Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto.

 

2. člen

(območje načrtovanja)

 

(1) Območje načrtovanja južne zbirne ceste (v nadaljevanju: JZC) z OPPN se nahaja na južnem delu Novega mesta med stanovanjskimi soseskami Šmihel, Regrča vas in Jedinščica na severu ter K Roku in Regrške Košenice na jugu. Na zahodu se navezuje na zahodno novomeško obvoznico pri Regrških Košenicah, ki je načrtovana z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uradni list RS, št. 102/12; v nadaljevanju: DPN), na vzhodu pa na glavno cesto G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)-Metlika pri Pogancih (Belokranjska cesta). Obsega dele enot urejanja prostora (EUP) z oznako NM/23-a, NM/23-OPPN-c, NM/23-g, NM/23-j, NM/23-X3, NM/23-OPR-a, NM/23-OPPN-g, NM 23-OPPN-d in NM/23-OPR-c.

(2) Območje je v pretežni meri stavbno zemljišče, ki je bilo z Občinskim prostorskim načrtom občine (v nadaljevanju: OPN) v letu 2009 namenjeno za razvoj novih stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih sosesk in umestitev približno 1,8 km dolge JZC, katere izgradnja je pogoj za sprostitev pozidave v južnem delu Novega mesta. Območje ima sicer razvejan sistem cest in poti, nima pa zgrajene povezovalne zbirne ceste, na katero bi se poselitev lahko ustrezno navezovala. Prav tako na predmetnem območju ni oblikovanega skupnega središča za ta del mesta, v katerem bi bile na voljo oskrbne, storitvene, kulturne, družbene, športne dejavnosti ipd. V okviru OPPN se načrtujejo tudi navezave na stična območja ter obstoječe lokalne ceste in poti.

(3) Območje obsega približno 11 ha in posega na naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel: 546/5, 546/8, 546/10, 546/9, 543/11, 543/28, 546/2, 543/30, 543/10, 546/3, 546/4, 1161/4, 546/7, 588/1, 588/5, 540/6, 540/7, 543/19, 543/31, 538/5, 540/13, 538/4, 540/16, 540/10, 1148/3, 526/3, 524/2, 524/1, 526/2, 524/3, 520/3, 520/1, 520/2, 1211, 504/1, 519/1, 517/2, 515/4, 515/5, 468/1, 514/12, 470/2, 468/2, 466/10, 469, 514/18, 514/17, 470/4, 470/3, 512/4, 510/2, 483/2, 483/3, 485/3, 486/1, 489/1, 490/2, 502/5, 530/1, 530/11, 530/12, 1210/21, 863/1, 863/4, 863/3, 862, 861/3, 861/1, 858/9, 857/2, 857/1, 856/12, 856/10, 856/8, 1213, 951/3, 952, 953, 954/2, 954/1, 1214, 955, 957/1, 958, 959, 960, 961, 962, 963/2, 964/2, 965/5, 965/6, 1110/2, 965/7, 1135, 1108/4, 1108/3, 1108/2, 1111/1, 1136/2, 906/6, 1110/1, 1145/1, 1108/1, 1100/1, 1101/1, 1100/2, 1099/2, 1095/5, 1138, 1095/6, 1084/2, 1083/7, 1083/5, 1083/6, 1077/10, 1077/11, 1095/4, 1096/1, 1074/20, 1085/5, 1094/8, 1094/7, 1093/1, 1094/10, 1093/2, 1094/9, 1089/4, 1089/3, 1091/3, 1091/4, 1092, 968/1, 967/2, 967/1, 968/2, 1091/6, 976, 975/1, 978/2, 978/1, 981, 957/3, 977, 982, 983, 984, 986/1, 855, 1079/5, 1145/2, 975/2, 1079/4, 972/2, 979/6, 972/3, 979/3, 1224, 1160/1, 994/3, 1091/5, 1089/2, 1094/4, 1085/3, 1078/1, 1027/1, 1029/6, 1029/3, 1081/1, 1036/7, 1036/4, 851/6, 853, vse k.o. 1485 Gotna vas.

(4) Območje urejanja z OPPN je določeno le okvirno in se bo tekom priprave prostorskega akta lahko še spremenilo ter dokončno oblikovalo, čemur se posledično prilagodi tudi seznam tangiranih parcel. Območje urejanja se lahko tekom postopka priprave OPPN na podlagi strokovnih podlag tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

3. člen

(predmet načrtovanja)

 

(1) Južna zbirna cesta je že predvidena v strateškem in izvedbenem delu OPN, kjer je njena trasa prikazana z namensko rabo PC – prometne površine. Trasa je bila v OPN v letu 2009 določena na podlagi strokovnih podlag za OPN, v letu 2013 pa je je bila variantno preverjana v okviru Strokovnih podlag za širše območje južne zbirne ceste. Trasa se bo v nadaljnjih fazah priprave dokumentacije ob podrobnejšem načrtovanju skozi pripravo idejnega projekta in drugih strokovnih podlag še optimizirala.

(2) Predmet OPPN je torej umestitev JZC v prostor na podrobnejšem nivoju in določitev podrobnejših pogojev urejanja za območje poteka nove mestne ceste na odseku med načrtovano zahodno novomeško obvoznico pri Regrških Košenicah na zahodu in glavno cesto G2-105/0256 Novo mesto-Metlika na vzhodu pri Pogancih. Na trasi južne zbirne ceste bo urejenih več križišč s priključnimi kraki, površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča, prav tako pa tudi vsi potrebni infrastrukturni vodi in primerne krajinske ureditve.

 

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Za umestitev JZC v prostor in OPPN se izdelajo strokovne podlage, ki obsegajo:

 -  študijo variant s predlogom najustreznejše variante poteka ceste – ŠV: v ŠV se vrednotijo vsaj trije variantni predlogi JZC, ki so bili že obdelani v Strokovnih podlagah za širše območje južne zbirne ceste v letu 2013, izdelovalec pa lahko predlaga tudi novo, še optimalnejšo varianto. Vrednoti se tudi varianta brez investicije. Vrednotenje se opravi ob smiselnem upoštevanju določb pravilnika, ki ureja vsebino, obliko in način priprave državnega prostorskega načrta ter način priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave (vključno z vsebinami investicijske dokumentacije na ravni PIZ - 87. člen ZUreP-2). Vsebine za vrednotenje s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika se lahko izdelajo kot posamezna poglavja v ŠV. V okviru vrednotenja se izdela tudi predštudija upravičenosti JZC (promet in ekonomika). Pri tem je treba kritično upoštevati tudi predhodno izdelane prometne študije, ki so bile izdelane za cestno omrežje Novega mesta, za DPN in za Študijo variant obvoznice Regrča vas;   

 -  idejni projekt ceste za najustreznejšo varianto s spremljajočimi elaborati – IDP: Na podlagi ŠV se za izbrano varianto izdela idejna zasnova kot 1. faza idejnega projekta. Po pridobitvi projektnih pogojev in prvih mnenj NUP na osnutek OPPN se za izbrano varianto izdela idejni projekt kot strokovna podlaga za OPPN. V okviru IDP se izdelajo geološko – geomehansko poročilo, prometna študija s kapacitetno analizo križišč, idejne zasnove objektov in zidov, če bodo le ti potrebni, hidrotehnično poročilo, katastrski elaborat, študijo obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite, načrt krajinske ureditve, predračunski elaborat z oceno stroškov gradnje ceste, priključnih cest in objektov ter stroške, povezane s komunalnimi vodi, protihrupnimi ukrepi, deponijami materiala, odvodnjavanjem in cestno razsvetljavo. 

(2) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in ostala predhodno izdelana strokovna gradiva.

(3) Izdelajo se vse obvezne strokovne podlage in strokovne podlage ter študije, ki se izkažejo za potrebne v postopku priprave OPPN ali na zahtevo nosilcev urejanja prostora.

(4) Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik.

(5) Skladno s 65. členom ZUreP-2 se izdela elaborat ekonomike.

 

5. člen

(vrsta postopka)

 

OPPN se skladno s 119. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

 

 

 

6. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

 

(1) OPPN

 • posredovanje sklepa o pripravi OPPN in izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;
 • poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21. dneh izda odločbo o CPVO, v kateri na podlagi pridobljenih mnenj NUP odloči, ali je potrebno izdelati CPVO;
 • izdelava osnutka OPPN (45 dni od pridobitve odločbe o CPVO in potrditvi IDZ);  
 • pridobitev prvih mnenj NUP in projektnih pogojev (45 dni);
 • izdelava IDP in dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (120 dni po roku za posredovanje prvih mnenj);
 • izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni);
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (20 dni po zaključku javne razgrnitve);
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN (30 dni po zavzetju stališč);
 • pridobitev drugih mnenj NUP (45 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN (30 dni po roku za druga mnenja);
 • druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem;
 • objava odloka v uradnem glasilu;
 • izdelava sprejetega OPPN (10 dni po sprejemu na občinskem svetu);
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnem za prostor.

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

 

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
 6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
 7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
 8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor, p.p. 551;
 9. ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
 10. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 11. Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana; 
 12. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 13. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 14. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 15. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 16. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 17. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 1, 8000 Novo mesto;
 18. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
 19. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
 20. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
 21. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

8. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

(1) Javnost je bila seznanjena s predlogom izhodišč v času javne objave in predstavitve izhodišč  od 24. 11. 2021 do vključno 15. 12. 2021, in sicer z objavo v prostorih občinske uprave, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na spletni strani občine ter na oglasni deski in spletnih straneh Krajevnih skupnosti Šmihel, Regrča vas in Gotna vas. Javna obravnava predloga izhodišč je bila izvedena v sredo, 8. 12. 2021 na Šolskem centru Novo mesto.  

(2) Občina s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost in krajevne skupnosti Šmihel, Regrča vas in Gotna vas z objavo tega sklepa in izhodišč iz prvega člena tega sklepa na svoji spletni strani.

(3) Občina v postopku priprave OPPN pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo.

(4) Pripombe in predloge javnosti občina preuči ter do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(5) Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletni strani občine.

 

9. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Izdelavo OPPN financira Mestna občina Novo mesto.

 

10. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 


 

Št. spisa: 350-0030/2018                                                      

Novo mesto, dne 5. 1. 2022                                                                                                                                                                          

                                                                                                                            Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                              mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj