vodilna slika

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti

datum: 24. 12. 2021

Dolenjski uradni list 22 - 2021.

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 8. 12. 2021 sprejel

 

SKLEP

 o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta

Tisk Šepic ob Straški cesti

 

1. člen

      (predmet sklepa)

(1) S tem sklepom se potrdi dokument »Pobuda in izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti – dopolnjeno« (BD projektiranje d.o.o., december 2021), v nadaljevanju izhodišča, in se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti (v nadaljevanju: OPPN).

(2) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je zasebnik, izdelovalec pa podjetje BD projektiranje d.o.o..

(3) Skladno s petim odstavkom 117. člena ZUreP-2 je predmet priprave OPPN tudi sprememba prostorskih izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto na območju načrtovanja OPPN brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, in sicer določila 123. in 140. člena OPN.

 

2. člen

(območje načrtovanja)

(1)

(2) Območje je v celoti stavbno zemljišče, v pretežni meri s podrobnejšo namensko rabo za gospodarske cone (IG), v manjši meri kot območje urbane večstanovanjske pozidave (SSv) in površine cest (PC).

(3) Območje obsega približno 5,9 ha in zajema naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel, na katerih se izvedejo načrtovane prostorske ureditve: 11/17, 1054/13, 1054/5, 11/11, 11/13, 10/9 in 10/20, vse k.o. Bršljin.

(4) Območje urejanja se lahko tekom postopka priprave OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

3. člen

(predmet načrtovanja)

(1) Predmet OPPN je zagotovitev pogojev za izgradnjo novega proizvodnega objekta – tiskarne, zagotovitev potrebnih infrastrukturnih ureditev in obenem z novo prostorsko ureditvijo primerno zaokrožiti prostor ob eni glavnih mestnih cest in prispevati k boljši urbani podobi tega dela Novega mesta.           

(2) Na obravnavanem območju se načrtuje izvajanje tiskarske dejavnosti, ki sodi v okvir tistih poslovnih dejavnosti, ki so dopustne s pretežno podrobnejšo namensko rabo območja (IG – gospodarske cone).

 

(3) Del površin s podrobnejšo namensko rabo SSv, ki so del EUP NM /4-x, je v območje urejanja vključen z namenom, da se zagotovi ustrezen in racionalen skupni dostop do proizvodnega objekta in načrtovanih večstanovanjskih objektov v sosednji EUP.

 

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za pozidavo lokacije so bile že izdelane strokovne podlage z variantnimi rešitvami, njihovo primerjavo in izborom najprimernejše variante (BD projektiranje, maj 2021), ki se do priprave osnutka oziroma pridobitve prvih mnenj NUP lahko še dopolnijo, nato pa izbrana varianta dodela v okviru nadaljnjih faz OPPN.

(2) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in ostala strokovna gradiva: »Strokovne podlage in idejna zasnova za prostorsko umestitev proizvodnega objekta Tisk Šepic« (BD projektiranje d.o.o., maj 2021), DGD »Gradnja Soseske Livada – objekt 1 in 2« (št. proj. 2198/21, Formalle d.o.o.), DGD in PZI »Ureditev dostopne ceste in komunalne infrastrukture za novo stanovanjsko območje ob Vavpotičevi ulici v Novem mestu« (št. proj. P-2020/27, GPI d.o.o.) in PZI »Priključek dostopne ceste na LZ 299251 za novo stanovanjsko območje ob Vavpotičevi ulici« (št. proj. P-2020/24, GPI d.o.o).

(3) Izdelajo se vse obvezne strokovne podlage in strokovne podlage ter študije, ki se izkažejo za potrebne v postopku priprave OPPN ali na zahtevo nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik.

(4) Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik.

(5) Skladno s 65. členom ZUreP-2 se izdela elaborat ekonomike.

 

5. člen

(vrsta postopka)

OPPN se skladno s 119. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

6. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

(1) OPPN

 • posredovanje sklepa o pripravi OPPN in izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;
 • poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh izda odločbo o CPVO, v kateri na podlagi pridobljenih mnenj NUP odloči, ali je potrebno izdelati CPVO;
 • izdelava osnutka OPPN (45 dni od pridobitve odločbe o CPVO);  
 • pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (15 dni po roku za posredovanje prvih mnenj);
 • izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni);
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (10 dni po zaključku javne razgrnitve);
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN (15 dni po zavzetju stališč);
 • pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN (10 dni po roku za druga mnenja);
 • druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem;
 • objava odloka v uradnem glasilu;
 • izdelava sprejetega OPPN (10 dni po sprejemu na občinskem svetu);
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnem za prostor.

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

 

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 5. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana;
 6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
 7. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 8. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 9. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 10. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 11. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 12. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 13. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (osebno).

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

8. člen

(načrt vključevanja javnosti)

(1) Javnost je bila seznanjena s predlogom izhodišč v času javne objave od 26. 8. do 10. 9. 2021.

(2) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost in Krajevno skupnost Bršljin z objavo tega sklepa in izhodišč iz prvega člena tega sklepa na spletni strani občine.

(3) Občina v postopku priprave OPPN pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo.

(4) Pripombe in predloge javnosti občina preuči ter do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(5) Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletni strani občine.

 

9. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN financira zasebni pobudnik.

 

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 


ID prost. akta: 2656

Št. spisa: 350-0022/2021 (617)                                                         

Novo mesto, dne 8. 12. 2021                                                                                                                                                                        

                                                                                                                            Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                            mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj