vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v izrednih življenjskih razmerah v Mestni občini Novo mesto

datum: 24. 12. 2021

Dolenjski uradni list 22 - 2021.

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/2019- UPB 1), je župan Mestne občine Novo mesto dne 13. 12. 2021 sprejel

 

 

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v izrednih življenjskih razmerah v Mestni občini Novo mesto
 

1. člen
 
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v izrednih življenjskih razmerah v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 24/2020), se v 2. členu spremeni tako, da se mu doda drugi odstavek, ki se na novo glasi:

»Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Mestne občine Novo mesto, ki imajo v njej stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.«

3. člen
 
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene in v veljavi.
 
4. člen
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
 
 
 
Št. 123-198/2020
Novo mesto, dne 13. 12. 2021
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Župan
                                                                                   Mestne občine Novo mesto
                                                                                       mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj