vodilna slika

Odlok o določitvi lokacij za izvajanje spontanih uličnih nastopov na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 24. 12. 2021

Dolenjski uradni list 22 - 2021.

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 24. redni seji 16. 12. 2021 sprejel

 

 

ODLOK

o določitvi lokacij za izvajanje spontanih uličnih nastopov na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 

(predmet odloka)

 

Ta odlok določa lokacije za izvajanje spontanih uličnih nastopov, časovni okvir in dopustnost uporabe naprav za ojačanje zvoka pri izvajanju spontanih uličnih nastopov na območju Mestne občine Novo mesto.

 

2. člen

 

(pomen izrazov)

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja javna zbiranja, zakon, ki ureja urejanje prostora, ter uredba, ki ureja način uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup.

 

 

II. SPONTANI ULIČNI NASTOPI

 

3. člen

 

(lokacije za izvajanje spontanih uličnih nastopov)

 

(1) Spontani ulični nastopi so dovoljeni na javnih površinah v lasti občine, če se z njimi ne ovira splošne rabe javnih površin zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Spontani ulični nastopi niso dovoljeni na območju posebne rabe javnih površin (gostinski vrtovi itd.).

 

(2) Izvedba spontanega uličnega nastopa ne pomeni občasne uporabe nepremičnine v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in je za pouličnega umetnika brezplačna.

 

(3) Spontani ulični nastopi so dovoljeni na naslednjih lokacijah:

1. v parku pod trgovskim centrom Planet Tuš ob Julijinem sprehajališču, razen na poligonu pump track in otroškem igrišču,

2. na Župančičevem sprehajališču pri košarkarskih igriščih (Športni park Loka),

3. na začetku sprehajalne poti »Na Šance« pri hiši Na Loko 1,

4. ob sprehajalni poti »Na Šance«,

5. na Seidlovi cesti pri upravni stavbi Zavarovalnice Sava,

6. na ploščadi pred trgovino Mercator na Novem trgu,

7. na posameznih delih osrednje ploščadi Novega trga, razen na parkirnih površinah,

8. na ploščadi pred Hotelom Krka na Novem trgu,

9. na počivališču ob drevoredu na Rozmanovi ulici,

10. pred Skabernetovo hišo na Rozmanovi ulici,

11. v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca,

12. na Rozmanovi ulici pri začetku stopnic, ki vodijo do Jerebove ulice,

13. v Parku Evropske unije pri otroškem igrišču,

14. na križišču Rozmanove in Vrhovčeve ulice,

15. v parku ob spomeniku Pesem svobodi na Rozmanovi ulici,

16. v parku na Prešernovem trgu,

17. na Rozmanovi ulici pred Foto Asjo,

18. v Skritem parku ob Vrhovčevi ulici,

19. na Rozmanovi ulici od Glavnega trga do potopnega stebrička pri hiši Rozmanova 3,

20. na območju Glavnega trga,

21. na Muzejski ulici od Glavnega trga do stopnic pri javnih sanitarijah,

22. na ulici Frančiškanski trg od Glavnega trga do stopnic,

23. na Čitalniški ulici,

24. na Sokolski ulici pred hišo Breg 1,

25. na izteku Pugljeve ulice, in

26. na zelenici ob Župančičevem sprehajališču pri stopnišču, ki vodi na Breg.

 

(4) Lokacije za izvajanje spontanih uličnih nastopov so razvidne na karti, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega odloka.

 

4. člen

 

(časovni okvir izvajanja spontanih uličnih nastopov)

 

Spontani ulični nastopi se lahko izvajajo vsak dan med 10.00 in 22.00 uro.

 

5. člen

 

(uporaba naprav za ojačanje zvoka)

 

Pri izvajanju spontanih uličnih nastopov je dovoljeno ozvočenje za glasbene instrumente in vokal. Ozvočenje je dovoljeno s pomočjo uporabe baterijskih naprav za ojačanje zvoka do 30 W nazivne električne moči.

 

 

III. NADZOR

 

6. člen

 

(izvajanje nadzora)

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve predpisana globa, opravljajo občinski inšpektorji.

 

 

IV. KAZENSKE DOLOČBE

 

7. člen

 

(prekrški)

 

(1) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

1. če ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 3. člena,

2. če ravna v nasprotju s 4. členom,

3. če ravna v nasprotju s 5. členom.

 

(2) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.

 

 

V. KONČNA DOLOČBA

 

8. člen

 

(začetek veljavnosti odloka)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-48/2021 (406)

Novo mesto, dne 16. 12. 2021

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

nazaj