vodilna slika

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 24. 12. 2021

Dolenjski uradni list 22 - 2021.

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 37. in 38. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 13. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 13/2018 – UPB1) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/2019 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 24. seji dne 16. 12. 2021 sprejel

 

 

O D L O K

 
o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

(vsebina)

 

(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: javna služba). 

 

(2) Zavetišče za zapuščene živali je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali, to je najdenih, oddanih ali odvzetih hišnih živali (psov, domačih mačk, sobnih ptic, malih glodavcev, terarijskih, akvarijskih in drugih živali, ki so namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku).

 

 

2. člen

 

(način izvajanja)

 

(1) Javna služba se zagotavlja s podeljevanjem koncesije, ki jo podeli Mestna občina Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: koncedent) in jo izvaja izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) na podlagi tega odloka, ki predstavlja koncesijski akt, in koncesijske pogodbe.

   

3. člen

(predmet javne službe)

 

(1) Koncesionar izvaja naloge imetnika zavetišča, kot jih opredeljujejo vsakokrat veljavni predpisi, ki ureja zaščito živali, predvsem pa:

 • sprejema prijave o zapuščenih živalih;

 • zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim;

 • zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču;

 • skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom;

 • zagotavlja označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi.

 

(2) Koncesionar se šteje za skrbnika zapuščenih živali, dokler so te v zavetišču.

 

(3) Koncesionar pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pristojno veterinarsko službo in občinskimi redarji zlasti za namen ugotavljanja lastništva zapuščenih živali.

 

(4) Koncesionar najmanj dvakrat letno poroča o opravljenih nalogah iz prvega odstavka tega člena koncedentu ter enkrat letno upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.

 

 

4. člen

 

(območje izvajanja)

 

(1) Območje izvajanja javne službe iz tega odloka obsega območje Mestne občine Novo mesto.

   

 

II. PODELITEV KONCESIJE

 

 

5. člen

 

(postopek podelitve koncesije)

 

(1) Glede  na  delitev tveganj se pojem koncesije po tem odloku šteje kot javnonaročniška oblika partnerstva.

 

(2) Koncedent izbere koncesionarja po enem izmed postopkov, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. 

 

 

6. člen

 

(strokovna komisija)

 

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja s sklepom imenuje župan Mestne občine Novo mesto.

 

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.

 

(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Koncedent v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Za presojo izločitvenih okoliščin se upoštevajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

(4) Župan Mestne občine Novo mesto mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenovati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.

(5) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi od objave razpisa do roka za oddajo ponudb, na javnem odpiranju prijav/ponudb, v drugih procesnih aktivnostih, vezanih na pogajanja ali pojasnilo/dopolnitev ponudb/prijav, pregleda in oceni prijave/ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera od ponudb ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na merila ter posreduje poročilo županu Mestne občine Novo mesto. Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba pogajanj z usposobljenimi kandidati.

 

(6) Za strokovnotehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.

 

 

7. člen

 

(pogoji in merila za izbor koncesionarja) 

 

(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti zavetišča.

 

(2) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati še najmanj naslednje pogoje:

 • da izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,

 • da ni  v  postopku  prisilne  poravnave,  stečajnem  postopku  ali  postopku  prisilnega prenehanja ali je bil zanj podan predlog za začetek takega postopka in sodišče o tem predlogu še  ni odločilo ali z njihovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju, 

 • da ima poravnane zapadle davke in prispevke,

 • da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,

 • sam ali njegov zakoniti  zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za katero od kaznivih dejanj, ki ga določa zakon, ki ureja javno naročanje, 

 • razpolagati z zadostnimi in primernimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, 

 • da predloži izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali s stroškovnikom,

 • da ima najmanj petletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

 • da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil koncedentu ali tretji osebi,

 • da izpolnjuje obvezne pogoje za ugotavljanje sposobnosti v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje,

 • da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.

 

(3) Način dokazovanja pogojev iz drugega odstavka tega člena se določi v razpisni dokumentaciji.

 

(4) Kandidat za koncesionarja, ki bo izpolnjeval pogoje iz drugega odstavka tega člena bo izbran na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji.

 

 

8. člen


(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

 

 

(1) Odločitev o izbiri izda župan Mestne občine Novo mesto v skladu z določili zakona, ki
ureja javno naročanje.

 

 

III. KONCESIJSKO RAZMERJE

 

9. člen

 

(koncesijska pogodba)

 

(1)  Po  pravnomočnosti  odločitve o  izbiri  koncesionarja  sklene  koncedent  z  izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo. 

 

 

10. člen

 

(vsebina koncesijske pogodbe)

 

(1)  S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s podeljeno koncesijo.

 

11. člen

(prenos koncesije)

 

(1) Koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na drugo pravno ali fizično osebo.

 

 

12. člen

 

(podizvajalci)

 

(1) V svoji prijavi/ponudbi za pridobitev koncesije mora kandidat navesti vse podizvajalce za izvajanje koncesije.

 

(2) Koncesionar lahko odda dela podizvajalcu po podpisu koncesijske pogodbe le v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja.

 

(3) Za delo podizvajalcev odgovarja koncedentu koncesionar, kot da bi ga opravljal sam.

 

13. člen

 

(pooblastila in obveznosti koncesionarja)

 

(1) Koncesionar ima naslednje obveznosti:

 • javno službo mora izvajati skladno z veljavno zakonodajo tako, da bo zagotovljena dobrobit živali,

 • sam  oziroma  njegovi  (pod)izvajalci  morajo  ves čas trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati  veljavne predpisane  pogoje  za opravljanje javne službe,  

 • javno službo mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi normativi in standardi, 

 • s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode koncedentu ali tretjim osebam, 

 • ažurno  in  strokovno  voditi  poslovne  knjige ter  voditi  ločeno  računovodstvo  za podeljeno koncesijo,

 • izpolnjevati mora vse druge obveznosti, ki so določene z zakonom, podzakonskimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.

 

(2) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesijskega razmerja zagotavljati najmanj predpisano število mest za namestitev živali. Če zavetišče, zaradi nedoseganja števila mest, ki jih mora zagotavljati, zapuščenih živali ne more sprejeti, in uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče nosi stroške nadomestnega zavetišča koncesionar.  

 

 

14. člen

(zavarovanje)

 

(1) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

 • za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,

 •     za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.

 

(2) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.

 

 

15. člen

 

(začetek in trajanje koncesije)

 

(1)  Koncesija  se  podeli  za  obdobje  petih let  od  začetka  izvajanja  koncesije,  z možnostjo podaljšanja, ob izpolnjevanju pogojev, skladno z veljavno zakonodajo. 

 

(2) Koncesijsko  pogodbo  sklene koncedent z izbranim koncesionarjem  po  pravnomočnosti odločitve  o  izbiri  koncesionarja.  Koncesijsko  pogodbo  sklene  v  imenu  koncedenta župan Mestne občine Novo mesto.

 

(3) Koncesijsko razmerje se začne izvajati po prenehanju obstoječega koncesijskega razmerja, v primeru, da je le to že poteklo, pa z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. 

 

16. člen

(viri in način financiranja)

 

(1) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta, lahko pa koncesionar pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.

 

 

17. člen

 

(višja sila)

 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.

 

(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.

 

 

IV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

 

 

18. člen

 

(način prenehanja)

(1) Koncesijsko razmerje preneha:

 • s prenehanjem koncesijske pogodbe po poteku časa za katerega je bila sklenjena,

 • s prenehanjem koncesijske pogodbe zaradi odpovedi,

 • z odvzemom koncesije.

 

 

19. člen

 

(odpoved pogodbe)

 

(1) Koncedent lahko odpove koncesijsko pogodbo v naslednjih primerih:

 • če koncesionar javne službene ne izvaja redno, strokovno in pravočasno ter s potrebno skrbnostjo;

 • če koncesionar v svojih situacijah navede neresnične oz. nepravilne podatke;

 • če zaradi neustreznega izvajanja javne službe pride do večje ogrozitve varnosti ljudi in/ali premoženja, ne glede na to, ali so posledice dejansko nastopile;

 • če  je  bila  koncesionarju  izdana  sodna  ali  upravna  odločba  (in  je  takšna  upravna odločba postala dokončna oz. sodna odločba pravnomočna) zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, zaradi česar utemeljeno  ni  mogoče  pričakovati  nadaljnjega  ustreznega  izvajanja javne službe;

 • v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja;

 • če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;

 • če  koncesionar  preneha  izpolnjevati  pogoje,  pod  katerimi  mu  je  bila  podeljena koncesija;

 • če  obstaja  utemeljen  sum,  da  koncesionar  v  bistvenem  delu  ne  bo  izpolnil  svoje obveznosti, ki izhaja iz koncesijskega razmerja;

 • zaradi  onemogočanja  finančnega  in  strokovnega  nadzora  nad  izvajanjem javne službe;

 • zaradi  ponavljajočih  se  koncesionarjevih  lažjih  kršitev  predpisov  ali  koncesijske pogodbe;

 • če  posamezna  dela  izvaja  podizvajalec  brez soglasja koncedenta;

 • če ne predloži koncedentu s pogodbo zahtevanih dokumentov v danih rokih.

 

(2)  Odpoved  pogodbe zaradi kršitve koncesionarja je možno, če koncedent koncesionarja predhodno pisno opozori ter mu postavi rok za odpravo kršitev in posledic kršitev. 

 

(3) Odpoved  pogodbe  ni  dopustna  v  primeru,  če  do  okoliščin,  ki  bi  takšno  prenehanje utemeljevale, pride zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

 

(4)  O  prenehanju  koncesijskega  razmerja  po  tem  členu  občinska uprava koncedenta  izda  koncesionarju odločbo. Zoper odločbo o odvzemu koncesije je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba na župana Mestne občine Novo mesto. Koncesijsko  razmerje  preneha  z  dnem  dokončnosti  odločbe  o  prenehanju koncesijskega razmerja.

 

(5) Pogoji in načini prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

 

 

20. člen

(odvzem koncesije)

 

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

 • če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,

 • če  je  v  javnem  interesu,  da  se  dejavnost  preneha  izvajati  kot  koncesionirana gospodarska javna služba,

 • če dejavnost ne bo več opredeljena kot obvezna lokalna javna služba.

 

(2)  O  prenehanju  koncesijskega  razmerja  po  tem  členu  občinska uprava koncedenta  izda koncesionarju odločbo. Zoper odločbo o odvzemu koncesije je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba na župana Mestne občine Novo mesto. Koncesijsko  razmerje  preneha  z  dnem  dokončnosti  odločbe  o  prenehanju koncesijskega razmerja.

 

(3) Pogoji in načini prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

 

 

21. člen

 

(odpoved koncesionarja)

 

(1) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.

 

(2) Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti stroške oskrbe zapuščenih živali, ki presegajo stroške, ki bi nastali ob rednem izvajanju koncesijske pogodbe, do izbora novega koncesionarja.

 

 

V. NADZOR

 

 

22. člen

 

(nadzor nad izvajanjem koncesije)

 

(1)  Nadzor  nad  izvajanjem  koncesije  opravlja  strokovna  služba  koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem  strokovne  službe  vpogled  v  poslovne  knjige  in  evidence  v  zvezi  z izvajanjem koncesije.

 

(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira  rednega  izvajanja  koncesije  in  tretjih  oseb,  izvajati  pa  se  mora  praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.

 

(3) Koncedent lahko po potrebi za  nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe. 

 

 

23. člen

 

(svet zavetišča)

 

(1) Koncesionar ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, določene s predpisi.

 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

24. člen

 

(prenehanje aktov)

 

(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto  (Dolenjski uradni list 45/2016),  ki  pa  se  uporablja  do  izteka koncesijskega  razmerja  sklenjenega  na  njegovi  podlagi  za  urejanje  odnosov glede koncesijskega razmerja sklenjenega na njegovi podlagi.

       

25. člen

 

(začetek veljavnosti)

 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu. 

 

 

Št. 007-0047/2021 (627)

Novo mesto, dne 1. 12. 2021

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

nazaj