vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM – 4)

datum: 24. 12. 2021

Dolenjski uradni list 22 - 2021.

Na podlagi 119. člena v povezavi z drugo alinejo četrte točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) ter na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo - UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 24. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah

Odloka o Ureditvenem načrtu zdravstveni kompleks Novo mesto

(SD UN ZKNM – 4)

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet SD UN ZKNM - 4)

 

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljnjem besedilu: OPN MONM) sprejmejo spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta zdravstveni kompleks Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: SD UN ZKNM – 4), ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/08, 81/11 in 43/13 ter Dolenjski uradni list, št. 2/15). Spremembe in dopolnitve UN je izdelal Topos d.o.o., Novo mesto, pod št. 01/21 – SDUN v decembru 2021.

(2) SD UN ZKNM – 4 se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev oz. pogojev na skrajnem severovzhodnem delu UN ZKNM, med Kandijsko cesto in reko Krko znotraj območja D1 – Interna bolnišnica. Območje obravnave, v velikosti cca 0,59 ha, zajema zemljišča s parc. št. 624, 627/6-del, 628-del, 622/3-del, 627/4, 632/3, 632/4, vse k.o. 1483 Kandija. Predmet SD UN ZKNM - 4 je konkretno vezan na ohranitev severnega gospodarskega dela stavbe Interne bolnišnice in možnost dozidave na severni strani dvoriščnega dela stavbe Interne bolnišnice, na zemljišču s parc. št. 624, k.o. 1483 Kandija. S spremembami in dopolnitvami se tako ohranjajo oz. predvidijo nove površine za potrebe negovalne bolnišnice.

(3) Ostale spremembe, ki se odražajo le v tekstualnem delu, se nanašajo na določitev muzejske in podrejeno temu izobraževalne rabe v gradiču Neuhof, na začasno urejanje območja do izvedbe načrtovanih posegov (parkirišč pri Lekarni, parkirišč ob južnem delu SB NM in na prometne ureditve na ulici Mirana Jarca) in na določila v zvezi z umeščanjem heliporta v območje urejanja.

(4) SD UN ZKNM – 4 se vodijo pod identifikacijsko številko 2423.

 

2. člen

(vsebina in oblika SD UN ZKNM – 4)

 

(1) SD UN ZKNM – 4 vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del SD UN ZKNM – 4 je določen v II. – XIII. poglavju tega odloka. 

(3) Grafični del SD UN ZKNM – 4 je sestavina vezane mape SD UN ZKNM - 4 in vsebuje naslednje grafične priloge:

1     Izsek iz grafičnega dela OPN MONM – PNRP; s prikazom

       območja SD UN ZKNM - 4,  M 1:2500

2     Izsek iz grafičnega del OPN MONM – GJI; s prikazom

       območja SD UN ZKNM - 4,  M 1:2500

3     Izsek iz grafičnega del OPN MONM – prikaz stanja prostora; s prikazom

       območja SD UN ZKNM - 4,  M 1:2500

4     Izsek iz UN s prikazom SD UN ZKNM - 4:

4.1  Ureditvena situacija – končno stanje (list, št. 4.2), M 1:500     

4.2  Rušitve objektov (list, št. 5), M 1:1000

4.3  Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske

       infrastrukture - končno stanje (list, št. 6.1.2), M 1:500

5     Pregledna situacija (DOF) s prikazom območja SD UN ZKNM - 4, M 1:2500

6     Geodetski načrt s prikazom območja SD UN ZKNM - 4, M 1:500    

7     Prikaz načrtovanih ureditev SD UN ZKNM – 4:

7.1  Ureditvena situacija, M 1:500

7.2  Rušitve objektov, M 1:500

7.3  Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske infrastrukture, M 1:500

 

3. člen

(spremljajoče gradivo SD UN ZKNM – 4)

 

Spremljajoče gradivo SD UN ZKNM – 4 sestavljajo:

1  Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

2  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta 

3  Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi

4  Podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta

5  Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta

6  Konkretne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

7  Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

8  Povzetek za javnost

9  Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje

10 Elaborat ekonomike

 

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

 

4. člen

 

V 4. členu (Namembnost območja) se četrti stavek prvega odstavka črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »V Gradiču Kamen so poleg teh dovoljene tudi druge dejavnosti javnega značaja, v Gradiču Neuhof pa je dovoljena dejavnost muzejev in podrejeno temu izobraževalna dejavnost.«

5. člen

 

V  5. členu (Vrste dejavnosti) se zadnji odstavek črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»V Gradiču Kamen so dovoljene dejavnosti javnega značaja, v Gradiču Neuhof pa je       dovoljena dejavnost muzejev in podrejeno temu izobraževalna dejavnost, za kar mora biti predhodno izdelan konservatorski program.«

 

6. člen

 

V 9. členu (Rušitev objektov) se v drugi alineji črta del besedila »in severni, gospodarski del stavbe Interne bolnišnice«.

 

IV. URBANISTIČNO ARHITEKTURNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

 

7. člen

 

V 14. členu (Objekti za bolnišnične dejavnosti) se:

 • na koncu prvega stavka ».« črta in nadomesti z »,«, za njo pa se doda besedilo, ki se glasi: » po preselitvi pa so dopustne dozidave na severni, dvoriščni strani objekta, ki so pogojene s specifičnimi s specifičnimi dejavnostmi, ki se v objekt umeščajo
 • črta predzadnji stavek in nadomesti z naslednjim besedilom: »Gradič Neuhof se nameni za dejavnost muzejev in podrejeno temu za izobraževalno dejavnost, za kar mora biti predhodno izdelan konservatorski program.«
 • črta zadnji stavek; na koncu prvega odstavka doda nov odstavek z besedilom, ki se glasi: »Severni del objekta Interne bolnišnice se predvidi kot servis za negovalno bolnišnico za paliativo. V objektu so predvidene zdravniške in sestrske sobe ter multifunkcionalni prostor za zdravstveno dejavnost. Prenova severnega dela interne bolnišnice (prizidek k dvorcu Mostek) se izvede na podlagi kulturnovarstvenih usmeritev:
 • Objekt je potrebno ohraniti in v nadaljevanju obnoviti v obstoječem vertikalnem in horizontalnem tlorisu, prav tako ni dovoljeno spreminjati naklona in oblike strehe, ki mora biti krita z naravno rdečim opečnim bobrovcem ali zareznikom. Na strešinah ni dovoljena gradnja frčad, so pa dovoljena strešna okna.
 • Členitev severne fasade z nizom ozkih pokončno pravokotnih oken je potrebno ponoviti tudi na južni, dvoriščni fasadi.
 • Dovoljena je toplotna izolacija fasad s fino zaribanim zaključnim slojem v svetlejšem zemeljskem tonu, stavbno pohištvo mora biti leseno v rjavem barvnem tonu.
 • Na podlagi rezultatov raziskav, ki bodo sestavni del predpisanega konservatorskega načrta za dvorec Mostek, je potrebno rekonstruirati fasadno stikovanje med dvorcem in predmetnim recentnim objektom, kije sedaj zabrisano.
 • Ob predmetnem objektu in dvorcu Mostek ni dovoljeno nadaljevati z deponiranjem odpadkov Splošne bolnišnice Novo mesto, prav tako ni dovoljeno urediti parkirišča v območju med predmetnim objektom in dvorcem Mostek ter brežino reke Krke oz. na tem prostoru postavljati objektov trajnega ali začasnega značaja.
 • Investitor mora za potrebe varstva in obnove dediščine pridobiti še kulturnovarstvene pogoje in soglasje na podlagi 28. in 29. člena ZVKD-1.

Na severozahodni strani objekta se uredijo parkirne površine (cca 14 PM).«

 

 

V. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE

 

8. člen

 

V 18. členu (Parkirne površine) se na koncu šestega odstavka zadnji del besedila »odstranjenih prizidkov (cca 30 PM)« črta in nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi: »severozahodno od objekta (cca 14 PP) ter doda nov stavek z naslednjim besedilom, ki se glasi: »Do izvedbe ureditev po tem ureditvenem načrtu se obstoječe spodnje parkirišče (za zapornico levo proti stavbi Lekarne) obnovi in nameni za splošno uporabo.«

 

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

 

9. člen

 

V 23. členu (Cestno omrežje) se:

 

 • na koncu tretje alineje drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Po njeni izvedbi se le-ta kategorizira kot občinska javna cesta.«;
 • na koncu druge alineje tretjega odstavka doda naslednje besedilo, ki se glasi: »Do izvedbe ureditev po tem ureditvenem načrtu se cesta ohranja v obstoječem obsegu, pri čemer se odsek od hiše Ulica Mirana Jarca 43 do parkirišča pri izlivu potoka Težka voda zapre za motorni promet ter nameni za pešce in kolesarje. V strmi brežini nasproti hiše Ulica Mirana Jarca 43 se izvede obračališče.«;

 

10. člen

 

V celoti se črta besedilo 25. člena (Kanalizacija) in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:

» Na območju Kandijske ceste je kanalizacija izvedena v ločenem sistemu, na preostalem delu območja pa je v mešanem sistemu. En krak kanalizacije poteka pod parkirišči južno od objekta Porodnišnice, drugi krak pa po obstoječi Šmihelski cesti do Kandijske ceste.

Osrednji del kompleksa se po rekonstrukciji naveže na že izvedeno fekalno in meteorno kanalizacijo v Kandijski cesti. V Ulici Mirana Jarca se izvede nova fekalna kanalizacija, ki se navezuje na zadrževalni bazen na severovzhodnem delu območja, prečiščeno meteorno vodo pa se z več izpusti spušča v potok Težka voda.

Meteorno kanalizacijo iz Zdravstvenega doma, parkirne hiše, parkirišč in utrjenih manipulativnih površin se spušča na izpustni jašek zadrževalnika meteornih vod s cestnega telesa Šmihelske ceste in nato po skupnem kanalu v reko Krko.

Odpadne vode iz objektov, namenjenih zdravstveni, lekarniški in laboratorijski dejavnosti, morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijo očiščene do stopnje, določene z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni lis RS, št. 10/99 in 41/04-ZVO-1), iz objektov, v katerih se opravljajo druge dejavnosti pa do stopnje, določene z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

Pri projektiranju meteorne kanalizacije se predvidi dolgoročni koncept pozidave okoliških parcel, pri čemer je sposobnost prevodnosti kanalov potrebno izkazati s hidravličnim preračunom. V meteorno kanalizacijo se smejo spuščati zgolj meteorne vode s parkirišč, cest in platojev preko lovilcev olj in maščob ter vodo s streh in drugih strešin in površin. Meteorno kanalizacijo se združuje z odvodom iz objektov in utrjenih površin ter cestnih in parkirnih površin preko lovilcev olj in maščob.

Cestna kanalizacija mora biti ločena od meteorne kanalizacije območja. V primeru, da bi bila skupna, se stroške vzdrževanja prilagodi prispevni površini. Parkirišča morajo biti opremljena z lovilci olj.

Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upošteva:

  Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09,105/10 in 98/15), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04-ZVO-1), Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 59/04), Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 6/17). Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 1/17 ) in Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 21/17).«

 

11. člen

 

V 30. členu (Odstranjevanje odpadkov) se v zadnjem stavku črta besedilo v oklepaju, ki se glasi: »39/10« in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »15/14«.

 

VII. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO GRADENJ TER DRUGIH UREDITEV

 

12. člen

 

V 34. členu (Varstvo pred hrupom) se v prvem stavku črta besedilo v oklepaju, ki se glasi: », 34/08 in 109/09« in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »in 62/10«.

IX. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

 

13. člen

 

V 43. členu se za zadnjim odstavkom doda besedilo v novem odstavku, ki se glasi:

»Do izvedbe objekta B4 s pripadajočo zunanjo ureditvijo se ob Ulici Mirana Jarca (na predvideni zelenici) dopusti ureditev začasnih parkirnih površin, pri čemer se ne sme posegati v obstoječa drevesa.«

 

XI. TOLERANCE

 

14. člen

 

(1) V 46. členu se za prvim stavkom prve alineje doda naslednji stavek: »Od toleranc določenih v 7. členu ter od 9. do 16. člena tega odloka je dopustno odstopati skladno z določili tega (46.) člena.«

(2) Za 4. alinejo 46. člena se dodajo naslednje alineje:

»- Odstopanje od vertikalnega gabarita objekta A2 je dopustno do K+P+3, v primeru, da se heliport nad objektom B2 ne bo gradil, oziroma se bo gradil nad kakšnim drugim objektom v okviru zdravstvenega kompleksa ali  na drugi lokaciji.

 - Dopustno je odstopanje objekta A2 od določene južne gradbene linije navznoter – proti severu v primeru, da se bo objekt  A2 pozidal le proti vzhodu oziroma glede na zahteve pogojene z notranjo organizacijo prostorov v obstoječem objektu zdravstvenega doma (A1).

- Dopusten je stik objekta A2 z objektom A1 na njegovi vzhodni fasadi, če to pogojuje notranja organizacija prostorov v obstoječem objektu zdravstvenega doma (A1).

- Objekt A2 je dopustno pozidati na severu do obstoječe gradbene linije vzhodnega trakta objekta A1 v primeru, da se dostopna cesta za urgentna vozila, ki poteka vzporedno s Kandijsko cesto, ne bo izvedla oziroma ne bo potrebe po njeni izvedbi.«

(3) V 46. členu se za zadnjo alinejo doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:

» - Heliport je dopustno umestiti znotraj UN tudi na drugo lokacijo oziroma objekt, ob smiselnem upoštevanju določil 41. in ostalih členov odloka.«

 

 

XIII. KONČNE DOLOČBE

 

15. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti SD UN ZKNM - 4)

(1) Po razveljavitvi SD UN ZKNM – 4 ali njegovih funkcionalno zaključenih delov se uporabljajo določbe veljavnega OPN MONM.

(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti območje varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu.

 

16. člen

(hramba SD UN ZKNM - 4)

 

SD UN ZKNM – 4 se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika. Odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

17. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu. Grafični del se objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

Številka: 350-001/2021

Novo mesto, dne 16. 12. 2021

                                                                                                                                             

                                                                                                                    Župan

                                                                                                 Mestne občine Novo mesto

                                                                                                        mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj