vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

datum: 24. 12. 2021

Dolenjski uradni list 22 - 2021.

Na podlagi 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradno prečiščeno besedilo; ZUONDNO-UPB-1; Uradni list RS, št. 108/06, 9/11 in 31/18), 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo – UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 24. seji dne 16. 12. 2021 sprejel

 

O D L O K

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93, 94/02, 92/07, 62/10, 77/10-teh.popr., 112/13 in 4/18; v nadaljevanju: odlok).

 

2. člen

V odloku se popravi oštevilčenje v 2. členu v poglavju E: ULICE IN TRGI; Soseska Gotna vas; tako, da se ulici Pod Barončevim hribom in Poganška ulica za poimenovanjem »5. Ulica Pie in Pina Mlakarja« razvrstita po naslednjem vrstnem redu:

 »6. Pod Barončevim hribom«

             »7. Poganška ulica«.

 

3. člen

V odloku se 2. člen dopolni tako, da se v poglavjih doda naslednja poimenovanja:

 

E: ULICE IN TRGI;

Soseska: BUČNA VAS; se za 12.točko »12. Brinje« doda nove točke, ki se glasijo:

»13. Ulica Ivane Oblak«

»14. Ulica Elizabete Soklič«

»15. Ulica Marije Tomšič«

»16. Okoljska ulica«

 

Soseska : ŠMIHEL; se za 19.točko »Pot v gaj« doda novi točki, ki se glasita:

»20. Slatkonjeva ulica«

»21. Ulica Vere Albreht«

 

4. člen

V odloku se v skladu s 3. členom odloka popravi oziroma dopolni poteke naslednjih povezovalnih cest in ulic:

 

B: POVEZOVALNE CESTE;

 

Obstoječi povezovalni cesti Ljubljanska cesta se spremeni potek trase tako, da na skrajnem severnem delu poteka v nadaljevanju do križišča z ulico Na Brezovici oziroma do zahodnega priključka na avtocesto A2 Ljubljana-Obrežje, hkrati pa se na delu med prometnim rondojem v Bučni vasi do poslovno-stanovanjskega območja v Dolenjih Kamencah trasa prestavi na os ceste, zgrajene na podlagi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu. Nekdanji trasi se ohrani poimenovanje Ljubljanska cesta in poteka od štirikrakega križišča na novi trasi Ljubljanske ceste proti zahodu do nekdanje trase, kjer se razdeli na južni in severni slepi krak, ki se zaključita pred južnim oziroma severnim stičiščem obstoječe in nove trase Ljubljanske ceste.

 

E: ULICE IN TRGI;

 

V soseski Bučna vas se obstoječi ulici Tržiška ulica v skladu s spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu spremeni trasa tako, da poteka od štirikrakega križišča na novi trasi Ljubljanske ceste proti vzhodu do obstoječe trase ulice Tržiška ulica, kjer se razdeli na južni slepi krak, ki se zaključi pred rondojem v Bučni vasi in severni krak, katerega potek trase se spreminja v skladu z OPPN Bučna vas – vzhod/1, pri čemer se zaključek ulice na severu ne spreminja.
V soseski Bučna vas se ukine severovzhodni krak Ulice Velika Bučna vas v poteku od Tržiške ulice na severu do Andrijaničeve ceste na jugu s krakom proti naselju v smeri jugozahoda. Stavba s hišno številko Velika Bučna vas 9 se priključi novi Ulici Marije Tomšič in se ji podeli nadomestna hišna številka. Stroške v zvezi s preštevilčenjem stavbe, ki obsega izdelavo in dostavo hišne tablice in zamenjavo osebnih izkaznic stanovalcev krije Mestna občina Novo mesto na podlagi 1. in 4. odstavka 29. člena ZDOIONUS iz postavke 19062009 - Operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju prostorskega razvoja.
V soseski Bučna vas se os Ulice Stare pravde podaljša proti severvzhodu do stavbe s hišno številko Velika Bučna vas 8. Stavbi se dodeli nadomestna hišna številka v okviru Ulice Stare pravde. Stroške v zvezi s preštevilčenjem stavbe, ki obsega izdelavo in dostavo hišne tablice in zamenjavo osebnih izkaznic stanovalcev krije Mestna občina Novo mesto na podlagi 1. in 4. odstavka 29. člena ZDOIONUS iz postavke 19062009 - Operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju prostorskega razvoja.
V soseski Bučna vas se ukine južni krak ulice Brinje, ki vodi od Ljubljanske ceste do kmetijskega objekta na zemljišču parc. št. 145, k.o. Daljni vrh.
V soseski Bučna vas se podaljša os severnega kraka ulice Brinje na vzhodu do trase nekdanje Ljubljanske ceste, poteka proti jugu in se zaključi v križišču z novo osjo Ljubljanske ceste.
V soseski Bučna vas poteka obstoječa poimenovana ulica Žabjak v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto; SD OPN 3 (Dolenjski uradni list, št. 15/18) od priključka na vpadnico Mirnopeška cesta na vzhodu s kraki proti severozahodu vzporedno z Mirnopeško cesto do predvidene nove Okoljske ulice v liniji križišča z Zobčevo ulico.

 

5.člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.          

 

Št: 007-0010/2021

Novo mesto, dne 16. 12. 2021

 

    Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

nazaj