vodilna slika

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Zahod«

datum: 24. 11. 2021

Dolenjski uradni list 20 - 2021.

Na podlagi 4. odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na  22. redni seji dne 7. 10. 2021 sprejel

 

 

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja

»Gospodarska cona Zahod«

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Zahod« (v nadaljevanju: program opremljanja).

 

 

2. člen

(vsebina programa opremljanja)

 

(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

 

(2) Program opremljanja vsebuje:

 • splošni del programa opremljanja,
 • podatke o pozidavi območja,
 • opis obstoječe in nove komunalne opreme,
 • časovni načrt gradnje,
 • podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
 • grafične prikaze.

 

3. člen

(razlogi za sprejem programa opremljanja)

 

(1) Program opremljanja je:

 • podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
 • podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.

 

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, novo kanalizacijsko (fekalno in meteorno) ter novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).

 

(3) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.

 

4. člen

(obračunsko območje)

 

(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in obsega območje platojev 5-9 v Ureditveni enoti 5, kot jo opredeljuje Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl., 15/18, 16/18, 6/19 - LP 1103 in 12/21 - LP 2177).

 

(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.

 

 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME

 

5. člen

(obstoječa in nova komunalna oprema)

 

(1) Na območju ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje objektov, kot so predvideni s prostorskim aktom. Novozgrajena komunalna oprema se bo navezala na že obstoječo komunalno opremo na območju opremljanja oz. v neposredni bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe kanalizacijsko omrežje, obstoječe vodovodno omrežje, obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki in uporabo obstoječih odprtih javnih površin, v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto.

 

(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, ki obsega izgradnjo prometne infrastrukture vključno s cestno razsvetljavo, kanalizacije za odvajanje meteornih in odpadnih voda, vodovodnega omrežja, elektroenergetskega omrežja in telekomunikacijskega omrežja. Podrobnosti bodo opredeljene v tehnični dokumentaciji, ko bo izdelana.

 

 

III. INVESTICIJA V  KOMUNALNO OPREMO

 

6. člen

(skupni in obračunski stroški investicije)

 

Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:

 

Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR

Nova komunalna oprema

Skupni stroški v EUR

Obračunski stroški v EUR

1. nova cestna infrastruktura

314.968

314.968

2. nova vodovodna infrastruktura

44.940

44.940

3. nova fekalna kanalizacija

114.918

114.918

4. nova meteorna kanalizacija

170.485

170.485

Skupaj

645.311

645.311

 

 

 

 

 

7. člen

(časovni načrt)

 

Gradnja komunalne opreme je predvidena v letih 2021 in 2022. Zaključek projekta in predaja komunalne opreme v upravljanje upravljavcem je predvidena najkasneje do 31.12.2022.

 

8. člen

(financiranje in izvedba predvidene investicije)

 

Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja bodo zagotavljale Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Mirna Peč (plato 8 za potrebe novega Zbirno-reciklažnega centra), Mestna občina Novo mesto (plato 9) in zasebna investitorja (platoji 5, 6 in 7). Investitorji bodo sklenili pogodbo, s katero bodo opredelili medsebojna razmerja in obveznosti, povezane s komunalnim opremljanjem območja.

 

Tabela 2: Viri financiranja projekta komunalnega opremljanja območja (v EUR):

Območje in investitor

v EUR

Plato 5 v UE 5 - zasebni investitor

76.461

Plato 6 v UE 5 - zasebni investitor

101.507

Plato 7 v UE 5 - zasebni investitor

234.956

Plato 8 v UE 5 - občine

174.261

   - od tega Mestna občina Novo mesto

87.131

   - od tega Občina Straža

43.565

   - od tega Občina Mirna Peč

43.565

Plato 9 v UE 5 - Mestna občina Novo mesto

58.126

Skupaj

645.311

 

 

 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

9. člen

(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo)

 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:

 

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)

 

pri čemer zgornje oznake pomenijo:

 

KPnova (ij) =      znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

AGP =               površina gradbene parcele stavbe,

CpN(ij) =          stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

DpN =              delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

ASTAVBA =         bruto tlorisna površina stavbe,

CtN(ij) =           stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

DtN =               delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

i =                    posamezna vrsta nove komunalne opreme,

j =                    posamezno obračunsko območje.

 

10. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

 

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:

 • površina gradbene parcele stavbe,
 • bruto tlorisna površina stavbe,
 • razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
 • opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

 

(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,7 : 0,3.

 

(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.

 

11. člen

(obračunski stroški na enoto mere)

 

Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:

 

Tabela 3: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo

 

Komunalna oprema

CpN(ij)

(EUR/m2)

CtN(ij)

(EUR/m2)

1. nova cestna infrastruktura

5,73

28,63

2. nova vodovodna infrastruktura

0,82

4,08

3. nova fekalna kanalizacija

2,09

10,45

4. nova meteorna kanalizacija

3,10

15,50

Skupaj

11,74

58,66

 

 

12. člen

(obstoječa komunalna oprema)

 

(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:

 • obstoječe vodovodno omrežje,
 • obstoječe cestno omrežje,
 • obstoječe kanalizacijsko omrežje,
 • obstoječe omrežje objektov za ravnanje z odpadki in
 • obstoječe odprte javne površine.

 

(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oz. jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja GC Zahod velja sledeče:

 • če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
 • če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

13. člen

(dostop do podatkov )

 

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.

 

14. člen

(veljavnost)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dni po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št.: 35400-5/2020-11 (620)                                                  

Novo mesto, dne 07.10.2021                                   

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

nazaj