vodilna slika

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto

datum: 17. 11. 2021

Dolenjski uradni list 19 - 2021.

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 203/20 - ZIUPOPDVE,15/21-ZDUOP in 74/21), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) v povezavi z Gradbenim zakonom (GZ- Uradni list RS, št. 61/17, 66/17- odl. US, 72/17- popr., 61/20 in 65/20), prve alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/1997, 67/2002 – ZV-1, 110/2002 – ZUreP-1 in 110/2002 – ZGO-1), prve in tretje alineje 41. člena ter 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/1984, 32/1985 – popr., 33/1989, Uradni list RS, št. 24/1992 – odl. US, 44/1997 – ZSZ, 101/2013 – ZDavNepr in 22/2014 - odl. US), Odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-313/13, z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št.  14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne, 11. 11. 2021, sprejel naslednji

 

 

 

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

v Mestni občini Novo mesto

 

    člen

 

V Odloku  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 29/19) se 12. člen spremeni, tako da se glasi:

 

» (1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnosti priključitve na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:

 

Infrastruktura

 

Število točk

 

vodovod

 

20

 

električno omrežje

 

20

 

javna kanalizacija

 

30

 

elektronske komunikacije

 

40

 

plinovodno omrežje

 

20

 

javna razsvetljava

 

10

 

makadamska cesta

 

10

 

asfaltna cesta

 

20

 

cestišče s hodnikom za pešce

 

10

 

(2) V kolikor se pojavi dvom v zvezi z možnostjo priključitve objekta na posamezno komunalno napravo, o tem odloča upravljavec posamezne komunalne naprave.

 

(3) Nadomestilo za stavbno zemljišče se odmeri, če ima zemljiška parcela urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanjo možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje ter javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.«.

 

    člen

 

V tretjem odstavku 17. člena Odloka se za besedilom prvega stavka doda nov stavek, ki se glasi: »Ugotovitveni sklep župana o revalorizaciji vrednosti točke se objavi v Dolenjskem uradnem listu.«.

 

    člen

 

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št.: 007-8/2019

Novo mesto, dne 11. 11. 2021

                                                                                                 mag. Gregor Macedoni l.r.

                                                                                                               župan         

 

 

 

nazaj