vodilna slika

Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 17. 11. 2021

Dolenjski uradni list 19 - 2021.

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 11. 11. 2021 sprejel

 

ODLOK

 O DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 1. člen

 

V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 6/21 in 14/21) – v nadaljevanju odlok, se za petim poglavjem dodata nova V. a in V. b poglavje ter 18. a in 18. b člen, ki se glasijo :

                                                          » V. a NADZOR

  a člen

(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcija.

(2) Občinska inšpekcija je pristojna za nadzor nad izvajanjem:

 • posredovanja podatkov zavezancev za plačilo komunalnega prispevka za odmero komunalnega prispevka;
 • priklopa objektov na posamezno vrsto komunalne opreme brez poravnanih obveznosti komunalnega prispevka.

 

 

V. b. KAZENSKA DOLOČBA

 

18. b člen

(prekrški zavezanca za plačilo komunalnega prispevka in globa)

(1) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je fizična oseba, če:

 • ne posreduje podatkov za odmero komunalnega prispevka za objekte, za katere se po veljavni zakonodaji odmeri komunalni prispevek, ali jih posreduje v nasprotju z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vloženo pri organu za izdajo gradbenega dovoljenja, ali v nasprotju s podatki iz uradnih evidenc;
 • izvede priklop objektov na posamezno vrsto komunalne opreme brez poravnanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka.

 

(2) Z globo 6.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je pravna oseba, njena odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

 

(3) Z globo 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je posameznik, ki opravlja dejavnost  in samostojni podjetnik posameznik, njuna odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.«

 

 

 

  člen

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi. 

 

  člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-0005/2021
Datum: 11. 11. 2021
 

                                                           ŽUPAN
                                                           MESTNE OBČINE NOVO MESTO
                                                           mag. Gregor MACEDONI, l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj