vodilna slika

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM - 4)

datum: 05. 05. 2021

Dolenjski uradni list 10 - 2021.

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 4. 5. 2021 sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM - 4)

 

 

1. člen

      (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (v nadaljevanju: SD UN ZKNM - 4).

(2) Pobudo za pripravo SD UN ZKNM - 4 je podala Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: pobudnik).

(3) Pobudnik je za izdelovalca SD UN ZKNM – 4 izbral družbo TOPOS d.o.o.

 

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

 

(1) Okvirno območje urejanja obsega skrajni severovzhodni del UN ZKNM, med Kandijsko cesto in reko Krko z naslednjimi parc.št.: 624, 627/6-del, 628-del, 629/1-del, 630/1-del, 1392-del, 622/3-del, 623/2-del, 623/1-del, 627/4, 632/3, 632/4, vse k.o. 1483 Kandija. Območje urejanja se lahko skozi postopek še spremeni.

(2) Na zemljišču parc. št. 624 k.o. 1483 Kandija se nahaja Interna bolnišnica. Investitor želi ohraniti severni gospodarski del objekta Interne bolnišnice za novo namembnost.

(3) Na območju Interne bolnišnice veljajo določila Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/08, 81/11, 43/13 in Dolenjski uradni list, št. 2/15). Predmet SD UN ZKNM - 4 je sprememba določil odloka in grafičnega dela prostorskega akta, ki veljajo za objekt bolnišnične dejavnosti D1-Interna bolnišnica, tako da se omogoči ohranitev severnega dela gospodarskega objekta za novo namembnost.

 

3. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora in obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto.

(2) Geodetski načrt in prikaz načrtovanih sprememb za obrazložitev sprememb določil odloka zagotovi pobudnik. Če bo v postopku priprave SD UN ZKNM - 4 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka SD UN ZKNM - 4 izdela tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik. V postopku priprave SD UN ZKNM - 4 se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora zagotoviti pobudnik.

 

4. člen

(vrsta postopka)

 

SD UN ZKNM - 4 se pripravi po rednem postopku priprave  v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.

 

5. člen

(roki za pripravo SD UN ZKNM - 4 in faze postopka priprave)

 

(1) SD UN ZKNM - 4

 • posredovanje sklepa o pripravi SD UN ZKNM - 4 in Pobude investitorja za pripravo SD UN ZKNM - 4 nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD UN ZKNM - 4 na okolje in konkretne smernice;
 • poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO;
 • izdelava osnutka SD UN ZKNM - 4 (15 dni po podpisu pogodbe med naročnikom, izdelovalcem in pripravljavcem SD UN ZKNM - 4);
 • pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka SD UN ZKNM - 4 za javno razgrnitev (15 dni po roku za posredovanje prvi mnenj);
 • izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni);
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (10 dni po zaključku javne razgrnitve);
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga SD UN ZKNM - 4 (15 dni po zavzetju stališč);
 • pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga SD UN ZKNM - 4 (10 dni po roku za druga mnenja);
 • druga obravnava usklajenega predloga SD ZN na občinskem svetu in sprejem;
 • objava odloka v uradnem glasilu;
 • izdelava sprejetega SD UN ZKNM - 4 (10 dni po sprejemu na občinskem svetu);
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnem za prostor.

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD UN ZKNM - 4, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD UN ZKNM - 4.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
 6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
 7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
 8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest - območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
 9. Elektro Ljubljana, d. d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 10. Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana; 
 11. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 12. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 13. Telekom Slovenije, d. d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 14. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 15. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 16. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (osebno).

(2) Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov SD UN ZKNM - 4 na okolje pod prvo alinejo prejšnjega člena se posreduje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktoratu za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 1, 8000 Novo mesto, Zavodu RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, Ministrstvu za kulturo, Direktoratu za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji RS za vode, Sektorju območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ter Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.

(3) Če se v postopku priprave SD UN ZKNM - 4 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se v postopek vključijo naknadno.

 

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

V postopku priprave SD UN ZKNM - 4 bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom SD UN ZKNM - 4 v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, ko bo organizirana tudi javna obravnava. Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter na oglasni deski in spletni strani Krajevne skupnosti Drska. Na enak način bo objavljeno tudi javno naznanilo o času javne razgrnitve in javne obravnave. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve, ti bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena.

 

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD UN ZKNM - 4)

 

Izdelavo SD UN ZKNM - 4 financira pobudnik priprave.

 

9. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 


 

Številka: 350-11/2021                                                                      

Novo mesto, dne 4. 5. 2021                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                            Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                            mag. Gregor Macedoni, l. r.

nazaj