vodilna slika

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020

datum: 05. 05. 2021

Dolenjski uradni list 10 - 2021.

 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 19. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN

 

 

PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2020

 

 

  1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020.

 

 

 

    člen

 

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.

 

 

       

    člen

 

 

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2020 v višini 393.261 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2021.

 

 

 

    člen

 

 

Sestavni del so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

 

 

 

    člen

 

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020 se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

 

Številka: 410-0002/2021

 

Novo mesto, dne 22. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj