vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec

datum: 05. 05. 2021

Dolenjski uradni list 10 - 2021

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 27. člena statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 19. seji, dne 22.4.2021 sprejel

 

 

 

ODLOK

 

o  spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec

 

 

 1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec (Uradni list RS, št. 75/2008, 53/2010, 7/2013) se:

 

- spremeni besedilo 4. člena, ki se po novem glasi:

 

»

 • Področje javne službe
 •  

  Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki je opredeljen v tem odloku.

   

  Zavod opravlja javno službo na področju:

  • P/85.200         osnovnošolsko izobraževanje in
  • P/85.100         predšolska vzgoja.

   

  Za izvajanje predšolske vzgoje se v okviru zavoda organizira enota vrtca. Ime enote vrtca je Vrtec Otočec, s sedežem Šolska cesta 20, 8222 Otočec, kjer se tudi izvaja dejavnost.«

   

   

   člen

   

   

  - spremeni besedilo 8. člena, ki se po novem glasi:

   

  »Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:

  - trije predstavniki ustanovitelja,

  - pet predstavnikov delavcev zavoda,

  - trije predstavniki staršev.

   

  Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje in razrešuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto skladno s svojimi akti.

   

  Predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda volijo in odpokličejo delavci zavoda po postopku, določenem s tem odlokom. Štiri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed delavcev osnovne šole, enega pa izmed delavcev enote vrtca.

   

  Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenem s tem odlokom. Dva predstavnika staršev se izvolita izmed članov sveta staršev iz osnovne šole, eden pa izmed članov sveta staršev iz enote vrtca.«

   

   

   člen

   

  - spremeni besedilo 9. člena, ki se po novem glasi:

   

  »Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

   

  Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

  - izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,

  - je odpoklican ali razrešen,

  - odstopi,

  - umre.

   

  Predstavniku staršev preneha mandat, ko njegov otrok nima več statusa učenca v šoli ali statusa otroka v vrtcu.

   

  Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.

   

  Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.

   

  Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.

   

  Zavod lahko podrobneje uredi postopek volitev v pravilih ali splošnih aktih zavoda.«

   

   

   člen

   

  - doda nov 20 člen, ki se glasi:

   

  »Enoto javnega vrtca vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje pristojnosti:

  - organizira in vodi delo enote vrtca;

  - predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca;

  - predlaga nadstandardne programe;

  - obvešča starše o delu enote vrtca;

  - opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«

   

   

   člen

   

  - spremeni besedilo 23. člena, ki se po novem glasi:

   

  »Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev oz. staršev, s plačili staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev, sredstev pridobljenih z javnimi razpisi in iz drugih virov v skladu z zakonom.«

   

   

   člen

   

   

  Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

   

   

   člen

   

   

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

   

   

   

   

  Številka: 007-0014/2021

  Novo mesto, dne 22. 4. 2021

   

              Župan 
  Mestne občine Novo mesto 
      mag. Gregor Macedoni, lr

   

   

   

  nazaj