vodilna slika

Sklep o določitvi plačnega razreda delovnega mesta direktorja – poveljnika javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto za določitev osnovne plače

datum: 02. 04. 2021

Dolenjski uradni list 9 - 2021.

V skladu z 11. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS  (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18; v nadaljevanju: uredba) in soglasjem Ministrstva za obrambo, št. 007-29/2013-117 – DGZR z dne 19. 3. 2021, izdajam

 

 

SKLEP

 

o določitvi plačnega razreda delovnega mesta direktorja – poveljnika javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto  za določitev osnovne plače

 

 

  1. Delovnemu mestu direktorja – poveljnika javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto, Seidlova cesta 29, s šifro delovnega mesta B017815,  katerega ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, ki je tudi sofinancer javnega zavoda, se določi 49. plačni razred.

 

    Sklep prične veljati dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V

 

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št.58/2008 - plačna lestvica pred prehodom), 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) in soglasja Ministrstva za obrambo št. 007-29/2013-117 – DGZR z dne 19. 3. 2021, je župan odločil, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

 

mag. Gregor MACEDONI

                                                                                                                  župan

 

 

 

 

nazaj