vodilna slika

Sklep o določitvi plačnega razreda delovnega mesta Direktorja javnega zavoda »ZAVOD NOVO MESTO« za določitev osnovne plače

datum: 02. 04. 2021

Dolenjski uradni list 9 - 2021

V skladu z 11. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS  (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18; v nadaljevanju: uredba) in soglasjem Ministrstva za kulturo, št. 1004-5/2020/13 z dne 10. 2. 2021, izdajam

 

 

SKLEP

o določitvi plačnega razreda delovnega mesta Direktorja javnega zavoda

»ZAVOD NOVO MESTO«  za določitev osnovne plače

 

 

  1. Delovnemu mestu direktorja javnega zavoda »ZAVOD NOVO MESTO«, Novi trg 5, Novo mesto, 8000 Novo mesto, s šifro proračunskega uporabnika 35874,  katerega ustanovitelj je Občina Novo mesto, ki je tudi sofinancer javnega zavoda, se določi 50. plačni razred.

 

    Sklep prične veljati dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V

 

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št.58/2008 - plačna lestvica pred prehodom), 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) in soglasja Ministrstva za kulturo št. 1004-5/2020/13 z dne 10. 2. 2021, je župan odločil, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

 

 

mag. Gregor MACEDONI

župan

 

 

 

 

nazaj