vodilna slika

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtno–industrijska cona Livada«

datum: 23. 03. 2021

Dolenjski uradni list 6 - 2021

 

Na podlagi 4. odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na  18. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel

 

 

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtno–industrijska cona Livada«

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

(vsebina odloka)

 

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtno–industrijska cona Livada« (v nadaljevanju: program opremljanja).

 

 

 1. člen

(vsebina programa opremljanja)

 

(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

 

(2) Program opremljanja vsebuje:

 • splošni del programa opremljanja,
 • podatke o pozidavi območja,
 • opis obstoječe in nove komunalne opreme,
 • časovni načrt izgradnje,
 • podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
 • grafične prikaze.

 

 

 1. člen

(razlogi za sprejem programa opremljanja)

 

(1) Program opremljanja je:

 • podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
 • podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.

 

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, novo kanalizacijsko (fekalno in meteorno) ter novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).

 

(3) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.

 

 

 1. člen

(obračunsko območje)

 

(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in obsega celotno območje ureditvenega načrta po Odloku o Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada (Uradni list RS, št. 70/99, 43/08, Dolenjski uradni list, št. 1/17 - v nadaljevanju UN Livada).

 

(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.

 

 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME

 

 1. člen

(obstoječa in predvidena komunalna oprema)

 

(1) Na območju opremljanja je pred začetkom projekta komunalnega urejanja del komunalne opreme že obstajal, vendar ne na ravni ali zasnovi, ki bi zadoščala za raven gospodarske aktivnosti, kot je predvidena s prostorskim aktom. Vsa nova komunalna oprema po UN Livada se navezuje na že obstoječo komunalno opremo na območju opremljanja oz. v neposredni bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe kanalizacijsko omrežje, obstoječe vodovodno omrežje, obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki in uporabo obstoječih odprtih javnih površin, v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto.

 

(2) Celostna ureditev nove komunalne opreme in tehnične podrobnosti znotraj območja opremljanja z navezavami na obstoječe omrežje je razvidna iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) »Ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj obrtno industrijske cone Livada«, št. projekta: PR-R9/2016, izdelovalca Acer Novo mesto, d.o.o., iz avgusta 2016 (PGD) in marca 2017 (PZI).

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

 

6. člen

(skupni in obračunski stroški investicije)

 

Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:

 

Nova komunalna oprema

Skupni stroški v EUR

Zunanji viri v EUR

Obračunski stroški v EUR

1. novo cestno omrežje

1.804.926

823.249

981.676

2. nova fekalna kanalizacija

337.618

137.145

200.473

3. nova meteorna kanalizacija

472.804

286.210

186.594

4. novo vodovodno omrežje

152.561

104.122

48.439

Skupaj

2.767.910

1.350.727

1.417.182

 

 

7. člen

(časovni načrt)

 

(1) Prva faza komunalnega opremljanja območja opremljanja, kot je opredeljena v tehnični dokumentaciji, navedeni v 5. členu tega odloka, je že zaključena in bo predana v  upravljanje v letu 2021.

 

(2) Druga faza komunalnega opremljanja predvideva začetek gradnje v letu 2021 in zaključek ter predajo komunalne opreme v upravljanje najkasneje do konca leta 2022.

 

 

 1. člen

(financiranje predvidene investicije)

 

(1) Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Mestna občina Novo mesto iz proračuna, delno tudi s pomočjo prejetih nepovratnih sredstev (1.350.727 EUR) Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije. Del zemljišč v območju opremljanja z nekdanjimi vojaškimi objekti in del zemljišč, namenjenih izgradnji poslovnih objektov, je bilo prodanih s pogodbeno zavezo o sofinanciranju komunalne opreme s strani novih lastnikov.

 

(2) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki z ustreznimi listinami (pogodba z Mestno občino Novo mesto, potrdilo o plačilu) dokažejo vlaganje v novo komunalno opremo na območju opremljanja v skladu z določili UN Livada, se njihov vložek upošteva pri odmeri komunalnega prispevka.

 

 

III. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

 

 1. člen

(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo)

 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:

 

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)

 

pri čemer zgornje oznake pomenijo:

 

KPnova (ij) =       znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

AGP =               površina gradbene parcele stavbe,

CpN(ij) =           stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

DpN =               delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

ASTAVBA =          bruto tlorisna površina stavbe,

CtN(ij) =           stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

DtN =               delež površine objekta  pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

i =                    posamezna vrsta nove komunalne opreme,

j =                    posamezno obračunsko območje.

 

 

10. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

 

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:

 

– površina gradbene parcele stavbe,

– bruto tlorisna površina stavbe,

– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in

– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

 

(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,3 : 0,7.

 

(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.

 

 

11. člen

(obračunski stroški na enoto mere)

 

Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:

 

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo

 

 

Komunalna oprema

CpN(ij)

(EUR/m2)

CtN(ij)

(EUR/m2)

1. novo cestno omrežje

10,67

22,42

2. nova fekalna kanalizacija

2,18

4,58

3. nova meteorna kanalizacija

2,03

4,26

4. novo vodovodno omrežje

0,53

1,11

Skupaj

15,41

32,37

 

 

 1. člen

 (obstoječa komunalna oprema)

 

(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:

 

– obstoječe vodovodno omrežje,

– obstoječe cestno omrežje,

– obstoječe kanalizacijsko omrežje,

– obstoječe omrežje objektov za ravnanje z odpadki in

– obstoječe odprte javne površine.

 

(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oz. jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtno-industrijska cona Livada«« velja sledeče:

 

 • če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
 • če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).

 

(3) Za obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni na gradbenih parcelah, ki so v prostorskem aktu označene z oznakami B1-4, B1-5 in C3-1 pred letom 1999 oz. pred uveljavitvijo UN Livada in že tedaj priključeni na cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje velja, da so bili že v času postavitve delno ali v celoti komunalno opremljeni in v nadaljevanju niso dobili možnosti uporabe ali priključitve na kakšno novo vrsto komunalne opreme, ki je ne bi imeli že pred tem. To določilo velja samo za objekte v dimenzijah in z namembnostjo, kot je bila opredeljena v letu 1999. Za vse kasnejše spremembe teh objektov (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, spremembe namembnosti, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ipd.) velja, da se jim odmeri komunalni prispevek tudi za novo komunalno opremo, v skladu z določili tega odloka.

 

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

13. člen

(vpogled v elaborat programa opremljanja)

 

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.

 

 

 1. člen

(veljavnost)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 35400-2/2020

Novo mesto, dne 11. 3. 2021                                                                      

 

Župan Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

nazaj