vodilna slika

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto

datum: 23. 03. 2021

Dolenjski uradni list 6 - 2021

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), prvega odstavka 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg, 43/19, 139/20) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 18. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel

 

ODLOK

o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto

 1. člen 

 

(1) S tem odlokom se z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: SPV) ter določi sestavo, način delovanja in število članov oziroma članic.

(2) SPV deluje kot strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

 1. člen 

 

(1) SPV sestavlja sedem (7) članov.

(2) Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:

– 1 predstavnik Mestne občine Novo mesto;

– 1 predstavnik Skupne občinske uprave občin Dolenjske;

– 1 predstavnik Agencije za varnost prometa RS in izpitni center Novo mesto in za avtošole,

– 1 predstavnik Policijske uprave / postaje Novo mesto;

– 1 predstavnik za srednje šole;

– 1 predstavnik za osnovne šole in za področje predšolske vzgoje - vrtci;

– 1 predstavnik starejše populacije.

 

 1. člen 

 

(1) Občinski svet Mestne občine Novo mesto s sklepom imenuje sestavo SPV na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja razpiše poziv za predloge za imenovanje članov SPV, organizacijam, institucijam in predstavnikom društva interesnih skupin iz prejšnjega člena tega odloka.

(3) Mandatna doba predstavnikov v svetu je štiri leta od njegovega imenovanja.

(4) Svet za preventivo izmed svojih članov na prvi seji izvoli predsednika, ki pripravlja, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajaje sprejetih odločitev.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek obstoječi SPV opravlja naloge do imenovanja novega SPV, v kolikor ta še ni imenovan.

(6) Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se novega člana imenuje za čas do poteka mandata ostalim članom, izmed kandidatov v postopku imenovanja obstoječega SPV.

(7) Po poteku mandata so predstavniki lahko ponovno imenovani v SPV.

 

 1. člen 

 

Strokovno tehnične naloge za SPV ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru občinske uprave.

 

 1. člen 

 

SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj iz področja prometne varnosti in preventive povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani sveta.

 

 1. člen 

 

(1) SPV način dela lahko uredi s poslovnikom, ki ga sprejme na svoji redni seji.

(2) Do sprejema poslovnika in za vprašanja, ki niso urejena s poslovnikom, se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

 1. člen 

 

Naloge SPV so:

– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na območju Mestne občine Novo mesto;

– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa na območju Mestne občine Novo mesto in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;

– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na območju Mestne občine Novo mesto;

– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;

– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju Mestne občine Novo mesto;

– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

 

 1. člen 

 

Sredstva za delo SPV ter sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Mestne občine Novo mesto se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Mestne občine Novo mesto ter iz drugih sredstev.

 

 1. člen 

 

Za delo članov SPV se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Mestne občine Novo mesto in članov svetov krajevnih skupnosti.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

 1. člen 

 

(1) Z imenovanjem novega SPV skladno s tem odlokom, preneha mandat dosedanjim članom SPV. Delo SPV do imenovanja nove sestave, poteka skladno s 5.odst. 3. člena tega Odloka.

(2) Novi SPV mora biti imenovan v roku najkasneje 3 mesecev od dneva veljavnosti tega odloka.

 

 1. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št. 007-1/2021

Novo mesto, dne 11. 3. 2021

 

Župan 

Mestna občina Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

nazaj