vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

datum: 22. 12. 2020

Dolenjski uradni list 22 - 2020

Na podlagi 119. člena v povezavi z drugo alinejo četrte točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo - UPB1 (Dolenjski uradni list,  št. 14/19) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. redni seji, dne 17.12.2020 sprejel

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o Zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

 

1. člen

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (Uradni list RS, št. 55/02), ki jih je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d. o. o., pod številko J-13/19. Sestavlja jih samo tekstualni del brez grafičnega dela.

 

2. člen

 

V 6. členu se:

  • v alineji z Najnižjo dopustno višino objektov na koncu doda besedilo »pomožni objekti so lahko nižji«;
  • alineja s Pomožnimi objekti spremeni tako, da se glasi: »Pomožni objekti, kot na primer lope in nadstrešnice ali prizidki morajo biti manjših dimenzij in smiselno vkomponirani v celotno stavbno kompozicijo. Pomožni objekti so dovoljeni za razne nadstrešnice nakupovalnih vozičkov, streha nad parkirišči za kolesa, kontejnerji za plin ter kot vetrolovi oziroma zaprti vhodi v objekte in dostavni prostori za raztovarjanje.«;
  • v alineji z Odprtimi površinami doda manjkajoča črka »n« v besedi »reprezentančni«;
  • pred alinejo Ostalo doda nova alineja, ki se glasi: »Med objekti v enoti UE1 in Knafelčevo ulico je dopustna ureditev servisnih dostopov in manipulacijskih površin ter parkirnih površin, ki so namenjene samo parkiranju malih odjemalcev za prevzem blaga, ki ga ni mogoče opraviti skozi glavni vhod«.

 

3. člen

 

V 8. členu se zadnji odstavek v poglavju Vodovod spremeni tako, da se glasi: “Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upoštevajo predpisi o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva  z vodo ter o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto.«.

 

4. člen

 

V 8. členu se zadnji odstavek v poglavju Kanalizacija spremeni tako, da se glasi: “Pri projektiranju se upoštevajo predpisi o javni kanalizaciji, o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda in o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.«.

 

5. člen

 

V 8. členu se zadnji stavek v poglavju Oskrba s plinom spremeni tako, da se glasi: “Objekti se preko sekundarnih vodov priključijo nanjo, pri čemer se upoštevajo predpisi o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja, in o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto ter predpis o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.«.

 

6. člen

 

V 8. členu se zadnji stavek prvega odstavka v poglavju Odstranjevanje odpadkov spremeni tako, da se glasi: “Pri opredelitvi končne dispozicije odpadkov se upoštevata predpis o ravnanju z odpadki ter občinska regulativa s tega področja.«.

 

7. člen

 

V 17. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Zagotovijo se potrebni odmiki v od mej parcel in med objekti ali izvedejo potrebne protipožarne ločitve.«.

 

8. člen

 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: »Pri načrtovanju dozidave in gradnje novih objektov je potrebno upoštevati predpis o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, upošteva se projektni pospešek tal, ki velja na tem območju in znaša 0,175 g. Na tem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10. Za zaposlene v novozgrajenih objektih bodo zadoščala javna zaklonišča. V vseh novih objektih je obvezna ojačitev prve plošče.«.

 

9. člen

 

Poglavje »IX. Predpisana vsebina izvlečka iz zazidalnega načrta«, ki obsega 22. člen, se črta. Posledično se preštevilčijo vsi naslednji členi in poglavja.

 

10. člen

 

V 23. členu (preštevilčen v 24. člen) se na koncu doda besedilo: »Na območju UE 1 je pri izvedbi prizidav dopustno odstopanje od dovoljene gradbene linije na območju, ki ga določajo koordinate:

T1 - x: 514411.7662, y: 72725.6262

T2 - x: 514415.1167, y: 72728.3836

T3 - x: 514426.1482, y: 72714.9797

T4 - x: 514422.8480, y: 72712.2636«.

 

KONČNE DOLOČBE

 

11. člen

 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo ministrstvo, pristojno za prostor, in druge inšpekcijske službe.

(2) Spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu so v analogni in digitalni obliki na vpogled pri pristojni občinski službi Mestne občine Novo mesto in Upravni enoti Novo mesto. Objavijo se na spletni strani Mestne občine Novo mesto in v Dolenjskem uradnem listu.

(3) Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št. 350-14/2019

Novo mesto, dne 17. 12. 2020

 

Župan

        Mestne občine Novo mesto

          mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj