vodilna slika

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v izrednih življenjskih razmerah v Mestni občini Novo mesto

datum: 01. 12. 2020

Dolenjski uradni list 24 - 2020.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), v povezavi z 28. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19)  je Župan Mestne občine Novo mesto dne 27. 11. 2020  sprejel

 

 

PRAVILNIK

O DODELJEVANJU ENKRATNE DENARNE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM V IZREDNIH ŽIVLJENJSKIH RAZMERAH V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

S tem pravilnikom Mestna občina Novo mesto  (v nadaljevanju: občina) določa upravičence do enkratne denarne pomoči v izrednih življenjskih razmerah (v nadaljevanju: enkratne denarne pomoči), kriterije za določitev višine pomoči, postopek uveljavljanja in dodelitve ter način izplačevanja. 

 

 

II. SPLOŠNI POGOJI

 

2. člen 

 

Enkratna denarna pomoč je pomoč, ki se dodeljuje na podlagi dejstev, ki izkažejo upravičenost do denarne pomoči in trenutno materialno ogroženost upravičenca. 

 

3. člen

 

Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in njegovih družinskih članov. Takšne utemeljene okoliščine so na primer:

 • težje bolezni v družini (telesne, psihosomatske, duševne),
 • elementarne nesreče,
 • smrti družinskih članov,
 • ločitveni postopek staršev (npr. preživnina še ni urejena, uveljavljene denarne socialne pomoči še niso bile dodeljene) – upravičenec je starš, ki skrbi za otroka,
 • nenadna izgube zaposlitve (npr. čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike pomoči, npr. nadomestilo za brezposelnost),
 • nasilje v družini, kadar gre za povzročeno večjo materialno škodo (stroški uničenja, stroški, povezani z umikom žrtve v varno okolje, …). 

 

Za družinske člane po tem pravilniku se štejejo osebe, določene v veljavnih predpisih s področja socialnega varstva.

 

4. člen

 

Občina zagotavlja sredstva za dodelitev enkratnih denarnih pomoči v proračunu občine, v programu »Socialno varstvo«. Enkratne denarne pomoči se dodeljujejo od sprejema proračuna za tekoče leto do porabe predvidenih proračunskih sredstev in po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu.

 

 

III.  OPREDELITEV NAMENA IN VIŠINE DENARNIH POMOČI TER UPRAVIČENCEV

 

1. Enkratna denarna pomoč

 

5. člen

 

Enkratna denarna pomoč je namenjena reševanju trenutne socialne/materialne ogroženosti oziroma stiske upravičenca. Utemeljena socialna/materialna ogroženost je posledica okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika oziroma družine.

 

6. člen 

 

Enkratna denarna pomoč se lahko odobri največ do višine 500,00 EUR. V izjemnih primerih komisija lahko po prosti presoji enkratno denarno pomoč poveča do 100 %. Kot izjemne razmere se štejejo tiste, ki zaradi nepredvidljivih življenjskih dogodkov vplivajo na poslabšanja stanja družine ali posameznika.

 

Enkratna denarna pomoč se lahko posameznemu upravičencu dodeli največ enkrat letno.

 

7. člen

 

Upravičenci za enkratno denarno pomoč so občani in njihovi družinski člani s stalnim prebivališčem v  občini, ki izpolnjujejo poleg prvega vsaj še enega od naslednjih pogojev, kar dokazujejo z veljavnimi listinami:

 • nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati in so aktivno pristopili k reševanju svoje socialne problematike  (vključitev v prostovoljno delo, socialno aktivacijo, aktivno iskanje zaposlitve, …),
 • imajo hudo bolnega otroka, katerega zdravljenje zahteva dodatne visoke stroške;
 • se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne ali druge nesreče, nasilje v družini ipd.) znašli v takšni finančni situaciji, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
 • so trenutno zaradi izgube dela ali drugih okoliščin (stečaj podjetja,…) ostali brez vsakršnih dohodkov in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike prejemkov.

 

 

IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI V IZREDNIH ŽIVLJENJSKIH RAZMERAH

8. člen

 

Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca pri Mestni občini Novo mesto, in sicer na obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči Mestne občine Novo mesto.«

 

9. člen

 

Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednja dokazila, ki se štejejo kot obvezna sestavina vloge:

 • potrdilo o stalnem prebivališču z družinskimi člani skupnega gospodinjstva;
 • potrdila o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči (zdravniški izvidi, odločba o stopnji invalidnosti, izvid zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obolenjih, potrdilo o nesposobnosti za delo, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje – o brezposelnosti, listine pristojnega sodišča o začetku postopka razveze, dokazilo o smrti, in drugi dokumenti, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči ipd.);
 • kopijo obvestila o vseh prejetih dohodkih oz. potrdila o višini vseh denarnih sredstev na transakcijskem računu upravičenca in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu. 

 

Pri odmeri enkratne denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki upravičenca in družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu in so jih prejeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za dodelitev denarne pomoči. V dohodek za priznanje upravičenosti do enkratne denarne pomoči se štejejo naslednji dohodki: varstveni dodatek, štipendija, preživnina, nadomestila, denarna socialna pomoč, otroški dodatek, pokojnina in  osebni dohodek. V dohodek za priznanje upravičenosti do enkratne denarne pomoči se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo.

 

Pri odmeri enkratne denarne pomoči se bo upošteval namen pomoči, ki jo je vlagatelj že dobil iz naslova izredne denarne pomoči s strani pristojnega centra za socialno delo in se za isti namen sredstva ne odobri.

 

Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.) se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za tri mesece.

 

Pridobljeno premoženje upravičenca v nepremičninah in premičninah do trenutka nastopa socialne ogroženosti ne vpliva na odločitev, če to premoženje ne ustvarja prihodkov oz. ni likvidno.

 

10. člen

 

O določitvi višine in nakazilu enkratne denarne pomoči odloči komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Novo mesto.

 

Komisija lahko v postopku odločanja pridobi mnenja strokovnih institucij, kot so socialne in zdravstvene službe, policija, zavod za zaposlovanje in mnenja tistih nevladnih organizacije, ki so, na podlagi vseh dokazil in dejstev, ki izhajajo iz vloge, pristojna za reševanje v predmetni zadevi.

 

Komisija uporabi pri ugotavljanju dejstev, ki so potrebna za odločitev, prosto presojo.

 

Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog upravičencev do enkratne denarne pomoči.

 

Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda direktorica občinske uprave odločbo o dodelitvi ali zavrnitvi pomoči oziroma sklep o zavrženju.

 

Zoper odločbo občinske uprave občine je dovoljena pritožba pri županu občine v roku 15 dneh od prejema odločbe.

 

11. člen

 

Enkratna denarna pomoč se nakaže na osebni račun vlagatelja/ice.

 

Kadar je to potrebno za zagotovitev cilja pomoči, se lahko enkratna denarna pomoč nakaže na drugi račun, ki ga skupaj dogovorijo vlagatelj/ica in občina oz. se pomoč dodeli v materialni obliki.

 

12. člen

 

Upravičenec je dolžan v roku 45 dni od prejema enkratne denarne pomoči občini predložiti vsa dokazila o namenski porabi sredstev. Če tega ne stori, ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, ali ni bila porabljena v predpisanem roku, ni upravičen do občinske denarne pomoči 24 mesecev po mesecu prejema istovrstne denarne dajatve.  

 

 

V. KONČNA DOLOČBA

 

13. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini  Novo mesto (Uradni list RS št. 5/13, DUL, št. 10/18).

 

14. člen

 

Ta pravilnik se objavi v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati s 1. 12. 2020.

 

 

Številka: 123-198/2020

Datum: 27. 11. 2020

 

 

ŽUPAN

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj