vodilna slika

Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

datum: 25. 11. 2020

Dolenjski uradni list 23 - 2020.

Na podlagi 21. in 24. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) ter 2., 61. in 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 16. seji dne 9. 11. 2020 sprejela

P O S L O V N I K

o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja način delovanja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija), če zakon, statut občine ali poslovnik občinskega sveta ne določa drugače.  

 

2. člen

Komisija opravlja svoje naloge v skladu s statutom občine, poslovnikom občinskega sveta ter drugimi predpisi.

 

 

 2. DELO KOMISIJE

 

3. člen

Delo komisije vodi predsednik komisije. V odsotnosti nadomešča predsednika namestnik predsednika.

 

4. člen

Naloga predsednika komisije je, da:

  • predstavlja komisijo,
  • organizira in vodi delo komisije,
  • sklicuje in vodi seje,
  • podpisuje vabila, poročila, zapisnike in druge akte, ki jih sprejme komisija,
  • skrbi za izvajanje sklepov komisije,
  • sodeluje na sejah občinskega sveta,
  • zastopa mnenja, stališča in predloge komisije v občinskem svetu,
  • skrbi za pozive svetniškim skupinam za predlaganje kandidatov.

 

5. člen

Komisija dela na sejah. Potek seje komisije se snema za potrebe priprave zapisnika in nima značaja magnetogramskega zapisa seje. Vsak član komisije lahko po predhodnem dogovoru pri javnemu uslužbencu posluša zvočni posnetek seje komisije.

 

Redne seje komisije so praviloma zadnji ponedeljek pred sejo občinskega sveta, praviloma v popoldanskem času.

 

Komisijo sklicuje predsednik komisije v skladu z načrtom dela komisije na podlagi dnevnega reda redne seje občinskega sveta, na lastno pobudo ali na zahtevo župana.

 

6. člen

Vabilo za redno sejo komisije z gradivom za sejo komisije se praviloma pošlje članom komisije najmanj tri dni pred sejo komisije, razen v izjemnih in utemeljenih primerih. Vabilo z gradivom se pošlje v vednost tudi županu in direktorju občinske uprave. Posamezna gradiva lahko člani prejmejo na klop pred začetkom seje v primeru, če je v času od sklica seje prišlo do spremenjenih dejstev, ki so pomembna za odločanje pri točkah, ki so že na dnevnem redu seje ali če je potrebno sprejeti odločitev zaradi kratkih rokov upoštevaje urnik sej Občinskega sveta.  

 

Na sejo komisije se lahko vabi župana občine in direktorja občinske uprave, poročevalce za posamezne točke dnevnega reda, kandidate za direktorje javnih zavodov in predstavnike občine, ki so imenovani v svete javnih zavodov oziroma druge osebe, ki izkažejo pravni interes ter druge osebe po presoji predsednika komisije.  

 

7. člen

Na seji komisije se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti. Zapisnik obsega glavne podatke o delu in razpravah na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

 

8. člen

Predsednik komisije lahko skliče izredno sejo komisije, kadar je potrebno obravnavati določene zadeve v času med termini sklica redne seje.

 

Predsednik komisije lahko skliče dopisno sejo komisije, kadar je potrebno določeno zadevo obravnavati in zaradi ekonomskih in časovnih razlogov ni potrebe oziroma časa za sklic redne oziroma izredne seje.

 

9. člen

Hkrati z vabilom za sklic seje se članom praviloma oziroma kadar je to mogoče, posreduje tudi predlog sklepa za obravnavo na seji Občinskega sveta, sicer ga predsednik komisije oblikuje po opravljeni razpravi o posamezni točki in ga da na glasovanje.

 

Komisija veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov komisije. Odločitve, mnenja in predlogi komisije so sprejeti, če je za glasovala večina opredeljenih navzočih članov komisije, če ni z zakonom, statutom občine, poslovnikom občinskega sveta ali tem poslovnikom določeno drugače. Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dvigovanjem rok.

 

10. člen

Zapisniki in druga gradiva za seje komisije se hranijo v občinski upravi, v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

 

 

III.    VOLITVE IN IMENOVANJA

 

11. člen

Postopek volitve in imenovanja komisija izvede po določilih tega poslovnika, če ni z zakonom ali statutom občine ali poslovnikom občinskega sveta določeno drugače.

 

Poziv za vlaganje predlogov kandidatov (v nadaljevanju: poziv) predsednik v imenu komisije posreduje vsem svetniškim skupinam ter samostojnim svetnikom v občinskem svetu. Rok za vlaganje predlogov kandidatov je najmanj 7 dni od poziva, izjemoma lahko predsednik komisije določi tudi krajši rok za posredovanje predlogov. Predlog kandidata mora vsebovati najmanj naziv in naslov predlagatelja ter podatke o predlaganih kandidatih, in sicer: ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega bivališča, izobrazbo, delo, ki ga opravlja in pisno soglasje kandidata, da soglaša z opravljanjem funkcije v primeru imenovanja. Kadar akt o ustanovitvi ali drug predpis kot pogoj zahteva ustrezno strokovno izobrazbo, se lahko zahteva tudi, da predlagatelj predloži ustrezna dokazila.

 

V primeru, da v predpisanem roku ni bilo posredovanega nobenega predloga ali pa ni bilo posredovano zadostno število predlogov, se kandidacijski postopek ponovi oziroma se ponovi samo za manjkajoče kandidate.   

 

12. člen

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala večina vseh članov komisije in je zanj glasovala večina tistih članov komisije, ki so glasovali.

 

Šteje se, da je član komisije glasoval, če se je opredelil ZA ali PROTI.

 

13. člen

Če se glasuje o enem kandidatu oziroma o listi kandidatov, se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali prosti listi kandidatov.

 

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se

 

14. člen

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, pa nihče od predlaganih kandidatov ne dobi predpisane večine glasov, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če je pri prvem glasovanju več kandidatov dobilo enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.

 

Pri drugem glasovanju se kandidata navedeta po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju oziroma po abecednem vrstnem redu priimkov, če sta dobila enako število glasov.

 

Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

 

15. člen

Če se glasuje o več kandidatih za več enakih funkcij, se glasovanje opravi za vsakega kandidata posebej, če zakon ne določa drugače.

 

Če je v primeru iz prejšnjega odstavka predlaganih več kandidatov, kot je funkcij, lahko vsak član komisije glasuje za največ toliko kandidatov, kot je funkcij. Če je število kandidatov, ki so v prvem glasovanju dobili potrebno večino iz 12. člena, manjše kot je število funkcij, se izmed kandidatov, ki pri glasovanju niso dobili potrebne večine, opravi drugo glasovanje. O teh kandidatih se glasuje v padajočem vrstnem redu glede na število glasov iz prvega glasovanja. Glasovanje se konča, ko se zapolnijo vse funkcije oziroma ko je bilo opravljeno glasovanje o vseh kandidatih iz drugega glasovanja. Vsak član komisije lahko v drugem glasovanju glasuje za toliko kandidatov, kolikor je za drugo glasovanje ostalo nezapolnjenih funkcij. Če je pri prvem glasovanju več kandidatov dobilo enako število glasov, se o teh kandidatih glasuje po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov.

 

Če je število kandidatov, ki so v prvem glasovanju dobili potrebno večino iz 12. člena, večje ali enako številu funkcij, je izvoljenih toliko kandidatov, kot je funkcij, po vrstnem redu glede na število glasov iz prvega glasovanja. Če zaradi enakega števila glasov ni mogoče določiti vseh izvoljenih kandidatov, se med kandidati z enakim številom glasov, ki imajo po prvem glasovanju možnost izvolitve, izvede drugo glasovanje. Pri tem se smiselno uporabijo določbe prejšnjega odstavka.

 

Če po drugem glasovanju niso zapolnjene vse funkcije, se za nezapolnjene funkcije ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

 

Če je v primeru iz prvega odstavka tega člena manj kandidatov, kot je funkcij, lahko vsak član komisije glasuje za vsakega kandidata. Izvoljeni oziroma imenovani so vsi kandidati, ki so dobili potrebno večino iz 12. člena tega poslovnika. Za nezapolnjene funkcije se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

 

16. člen

Pri vodenju postopkov priprave predlogov za direktorje/ravnatelje javnih zavodov, ki jih imenuje Občinski svet, komisija na seji določi postopek, okvirno časovnico, vsebino razpisa in medije obveščanja za objavo razpisa za izbor direktorja/ravnatelja skladno z aktom o ustanovitvi javnega zavoda, za katerega poteka izbor ter drugo področno zakonodajo.

 

Rok za prijavo kandidatov na razpise je najmanj 21 dni.

 

Pravočasno prispele vloge odpre služba občinskega sveta v prisotnosti vsaj enega člana komisije ter jih v digitalizirani obliki razpošlje vsem članom komisije. Člani komisije na podlagi prejete dokumentacije s sklepom ugotovijo, kateri kandidati formalno izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta ter eventualno tudi število kandidatov, ki jih komisija povabi na razgovor.

 

Razgovori se vodijo na seji komisije. Na sejo so poleg članov komisije vabljeni tudi predstavniki sveta zavoda, za katerega se izbira direktorja oz. ravnatelja, in predstavnike strokovnih svetov, če jih ta zavod ima.

 

Komisija pred dokončnim oblikovanjem predloga za glasovanje na občinskem svetu za kandidata v skladu z zakonodajo pridobi predhodno mnenje sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda o kandidatih. Predsednik komisije svetu zavoda in strokovnim svetom zavoda posreduje dokumentacijo o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Komisija po pridobitvi mnenja iz prejšnjega odstavka glasuje o predlogu sklepa za občinski svet, pri tem smiselno uporabi določila 13. in 14. člena tega poslovnika.

 

17. člen

 

Postopek za poziv in vlaganje kandidatur za člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi župan v skladu s statutom občine in poslovnikom o delu občinskega sveta ter pripravi zaprto listo kandidatov komisije za odločanje na občinskem svetu.

 

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

18. člen

Vsa strokovna in administrativno tehnična opravila za komisijo opravlja javni uslužbenec, ki opravlja naloge za občinski svet in delovna telesa občinskega sveta.

 

19. člen

Komisija vodi seznam predstavnikov občine v svetih javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina ter v drugih organih, v katere občina imenuje svoje predstavnike.

 

20. člen

Za vse zadeve, ki jih ne določa oziroma opredeljuje ta poslovnik, se smiselno uporabljajo določbe statuta občine in poslovnika občinskega sveta.

 

21. člen

Ta poslovnik komisija sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov komisije. Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo na enak način kot sam poslovnik.

 

22. člen

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, št. 0070-8/2011 z dne 28. 3. 2011.

 

23. člen

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 9002-11/2018

Novo mesto, dne 9. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Boštjan Grobler l. r.

 

 

nazaj