vodilna slika

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

datum: 24. 11. 2020

Dolenjski uradni list 22 - 2020

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 18. 11. 2020 sprejel

 

SKLEP

o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

 

 

1. člen

(predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN) in potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN (izdelal GPI, d.o.o., oktober 2020), ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

(2) Pobudo za pripravo OPPN je podala gospodarska družba Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, lastnica večine zemljišč na območju predvidenega OPPN (v nadaljevanju: pobudnik).

(3) Pobudnik je za izdelovalca izbral podjetje GPI, d.o.o. 

 

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

 

(1) Območje predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN Graben/2) je določeno z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, in nadaljnji; v nadaljevanju: OPN) kot del enote urejanja prostora (EUP) z oznako NM/16-OPPN-c. Na delu EUP je že sprejet OPPN Graben/1 (Dolenjski uradni list št. 11/19). Na pobudo investitorja se izdela OPPN Graben/2 v preostalem obsegu od predvidenega po OPN. Območje OPPN Graben/2 se nahaja na severovzhodnem delu Novega mesta, vzhodno od glavne ceste II. reda Novo mesto (Krka -Revoz) s priključkom Ragovo ter ob lokalni cesti Ragovo-Krka- Cerovci -Smolenja vas.

(2) Območje OPPN meri cca. 4,7 ha in obsega zemljišča s parc. št. 216/1, 216/4, 216/5, 217/5, 217/9, 220/13, 220/12, 220/11, 220/10, 220/9, 220/8, 220/7, 220/6, 220/5, 220/4, 1247/3 – del in 221/3 - del, vse k.o. Ragovo. Gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo, in sicer delno za območje centralnih dejavnosti CD (jugovzhodno od lokalne ceste Ragovo - Krka), delno za površine za industrijo IP (severozahodno od lokalne ceste) ter delno za površine cest PC (del enote urejanja prostora NM/16-OPPN-c).

(3) Investitor načrtuje gradnjo objektov ter ureditev površin za poslovne dejavnosti, skladno z namensko rabo prostora, in sicer za potrebe spremljajočih dejavnosti pobudnika. Celotna farmacevtsko-kemijska dejavnost pobudnika se odvija na lokaciji  severno od reke Krke v območju OPPN Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1; Dolenjski uradni list, št. 4/17). Farmacevtsko-kemijska dejavnost se na območju tega OPPN ne bo izvajala.

(4) Sočasno z izdelavo OPPN se v skladu z določbami 117. člena ZUreP-2 predlaga sprememba prostorsko izvedbenih pogojev (PIP) za EUP NM/16-OPPN-c brez predhodne spremembe OPN, saj so veljavni PIP OPN bili napisani glede na potrebe takratnega lastnika zemljišč, investicijska namera novega lastnika oz. pobudnika pa se razlikuje od veljavnih PIP. Sprememba PIP OPN je:

 • skladna z Regionalnim razvojnim programom Jugovzhodne Slovenije (RRP) za obdobje od 2014 do 2020 (https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/01/KON%C4%8CEN-POVZETEK-RRP_JVSLO_2014-2020.pdf), ki na področju Infrastrukture, okolja in prostora določa, da je Novo mesto nacionalno središče, za katerega je priprava OPPN v skladu s ciljem Učinkovit in celovit prostorski razvoj.
 • Skladna s cilji prostorskega razvoja občine in skladna s Strateškim delom OPN MONM glede koncepta razvoja naselja Novo mesto (8. člen in 45. člen), zlasti glede razvoja gospodarskih dejavnosti, novih delovnih mest, izboljšanjem prometne infrastrukture in ostale infrastrukturne opremljenosti.
 • Skladna s pravnimi režimi.

(5) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni oz. razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov in strokovnih podlag ter

obveznosti glede njihovega zagotavljanja)

 

(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora in obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto ter strokovne podlage, izdelane za že sprejeti OPPN Graben/1. V skladu z njimi se morajo izdelati strokovne podlage za predvideni OPPN Graben/2.

(2) Za pripravo OPPN morajo investitorji zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:

-    geodetski načrt,

-    utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,

-    utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta MO NM,

-    elaborat ekonomike v vseh fazah priprave OPPN,

-    druge študije, glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,

-    druge strokovne podlage, če bo v postopku priprave OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

(3) Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik.

 

4. člen

(vrsta postopka)

 

OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.

 

5. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

 

(1) OPPN

 • posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;
 • poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO;
 • izdelava strokovnih podlag z variantnimi rešitvami;
 • izdelava osnutka OPPN (15 dni po potrditvi strokovnih podlag);
 • pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (15 dni po roku za prva mnenja);
 • izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni);
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (10 dni po zaključku javne razgrnitve);
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN (10 dni po zavzetju stališč);
 • pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN (10 dni po roku za druga mnenja);
 • druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem;
 • objava odloka v uradnem glasilu;
 • izdelava sprejetega OPPN (10 dni po sprejemu na občinskem svetu);
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor.

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
 6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
 7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
 8. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
 9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 1, 8000 Novo mesto;
 10. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 11. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 12. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
 13. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 14. Istrabenz plini d.o.o.; PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 15. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 16. T2 d.o.o., Verovškova 64 A, 1000 Ljubljana;
 17. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (osebno).

(2) Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje pod prvo alinejo prejšnjega člena se posreduje NUP pod točkami 3., 5., 6., 8. in 9. prejšnjega odstavka ter Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

(1) Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo OPPN. Predlog izhodišč je bil javno razgrnjen v času od 15. 5. 2020 do 5. 6. 2020 v prostorih Mestne občine Novo mesto in objavljen na spletni strani občine.

(2) V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter na oglasni deski in spletni strani Krajevne skupnosti Majde Šilc. Na enak način bo objavljeno tudi javno naznanilo o času javne razgrnitve. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena.

 

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Izdelavo OPPN financira pobudnik priprave.

 

9. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

Številka: 350-11/2019                                                           

Novo mesto, dne 18. 11. 2020 

                                                                                                                                                                                 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj