vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Novo mesto v obdobju od 2019 do 2022 in od 2020 do 2025, program za leto 2021

datum: 26. 10. 2020

Dolenjski uradni list 19 - 2020

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 27/19), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.  RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16) ter Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Ur. l. RS, št. 26/95, 37/95, 89/98 in 31/14) objavlja

 

JAVNI POZIV

ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO V OBDOBJU OD 2019 DO 2022 IN OD 2020 DO 2025,

PROGRAM ZA LETO 2021

 

1. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in najemnin za leto 2021 za kulturna društva in kulturne organizacije, ki so kandidirali na večletnih javnih razpisih Mestne občine Novo mesto za obdobje od 2019 do 2022 ter za izdajo in oblikovanje Revije Rast v letu 2021 začasnemu izdajatelju, ki je bil izbran na javnem pozivu za obdobje 2020 do 2025. Sredstva se razpisujejo za leto 2021 za programske stroške in stroške najemnine za kulturna društva in kulturne organizacije v skupni višini do 203.600,00 EUR za naslednja področja:

 

A.4. Program JSKD, OI NOVO MESTO v skupni višini do 19.000,00 EUR,

A.5. Programi v javnem interesu na področju kulture v višini do 77.000,00 EUR,

A.6. Redno delo kulturnih društev v višini 70.000,00 EUR,

A.7. Sofinanciranje najemnin organizacijam v javnem interesu v višini 12.000,00 EUR,

A.8. Revija Rast v višini 25.600,00 EUR.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

Na javnem pozivu lahko kandidirajo samo tiste kulturne organizacije ali kulturna društva, s katerimi so sklenjene pogodbe za obdobje 2019 do 2022 oz. za sofinanciranje izdaje in oblikovanja revije Rast za obdobje 2020 do 2025, ki na podlagi javnega poziva oddajo programe za programsko leto 2021.

Prijavitelj izpolni in podpiše splošna obrazca ter ju skupaj s posamičnimi vsebinskimi obrazci, glede na podpodročja na katera se prijavlja, odda v predpisanem roku.

 

2. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

 

3. Razpisni rok

Razpisni rok se prične z dnem objave 26. 10. 2020 in traja do vključno 25. 11. 2020 oziroma do porabe sredstev na posameznem javnem pozivu na področju kulture. Vloge, prispele na poziv, odpira pristojni uslužbenec za kulturo po vrstnem redu prispetja.

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

4.  Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

  • besedilo javnega poziva,
  • splošni obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju, 
  • vsebinski obrazec 2 (A.4. – A.8.): prijava za sofinanciranje Mestne občine Novo mesto po posameznih razpisanih podpodročjih (POZOR: izpolniti je potrebno le tiste vsebinske obrazce št. 3, ki se nanašajo na podpodročja, na katera se prijavitelj prijavlja, z morebitnimi prilogami, ki jih posamezni obrazec zahteva),
  • obrazec 3: vzorec Poročila o realizaciji projekta/programa,
  • obrazec 4: vzorec Zahtevka za izplačilo,
  • obrazec 5: označitev kuverte.

Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv izpolniti in podpisati splošni obrazec 1, vsebinski obrazec 2, ki se nanaša na podpodročje, na katera se prijavlja. Obrazec 5 prilepi na kuverto.

Obrazcem mora priložiti vse priloge, ki jih posamezni izpolnjeni obrazec zahteva. Prijava na javni poziv mora biti oddana na pripravljenih obrazcih. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilen.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo na Mestni občini Novo mesto, na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

S prijavo na javni poziv se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje poziva ter z njimi v celoti soglaša.

 

5. Rok in način oddaje vloge na javni razpis

Vsak prijavitelj lahko na javnem pozivu kandidira zgolj z eno prijavo, v kateri izpolni obrazce za posamezna razpisna podpodročja, na katera se prijavlja, in jih podpisane s prilogami predloži v eni pošiljki. Prijavijo se lahko tisti kandidati, s katerimi je sklenjena pogodba v letu 2019 oziroma v letu 2020.

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih (opredeljeno v točki 4 tega razpisa) ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Vloge, prispele na javni poziv bo odpiral pristojni uslužbenec za kulturo po vrstnem redu prispetja.

Pravočasne vloge so tiste, ki bodo poslane po pošti s priporočeno pošiljko, označene s poštnim žigom, do vključno srede, 25. 11. 2020  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do srede, 25. 11. 2020.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, obvezna priloga predstavlja kopija enaka originalu računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto do srede, 25. 11. 2020 do 12. ure.

Prijava mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV MONM ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V OBODBJU OD 2019 DO 2022 IN OD 2020 DO 2025, PROGRAM 2021. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Obrazec št. 5: Označitev kuverte) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene in vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj/prijavitelj strinja s pogoji razpisa.

 

6.  Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Vloge, prispele na poziv, odpira pristojni uslužbenec za kulturo po vrstnem redu prispetja.

Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno s 5. točko tega razpisa oziroma poziva, se vrne vlagatelju.

Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Upravičen prijavitelj je tisti, ki je naveden kot upravičeni prijavitelj v razpisni dokumentaciji za posamezna podpodročja od A.4. do A.8.. Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem razpisu oz. javnem pozivu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 8 dni od dne odpiranja prijav pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe.

Strokovna komisija bo za posamezno razpisno področje opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi strokovne presoje komisije, ki bo  pripravila predlog izbire in sofinanciranja prijav.

V primeru, da bo epidemija koronavirusa trajala še v letu 2021 in sklenjenih pogodb o sofinanciranju zaradi tega ne bo mogoče realizirati, ali bo realizacija samo delna, se bo pogodbeni znesek lahko ustrezno zmanjšal - razen v primeru, ko je izvajalec načrtovano dejavnost prilagodil in izvedel tako, da so zastavljeni cilji smiselno doseženi in načrtovan učinek smiselno enak.

 

7. Dodatne informacije

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je mag. Sandra Boršič (tel. 07 39 39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si).

 

8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Vloge, prispele na poziv bo odpiral pristojni uslužbenec za kulturo po vrstnem redu prispetja.

Odpiranje vlog ni javno. 

Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v devetdesetih dneh od zaključenega razpisnega roka. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi aneksa k pogodbi o sofinanciranju kulturnega programa za leto 2021.  Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

 

 

Številka: 610-25/2020

Novo mesto, dne 26. 10. 2020

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

  

 

nazaj