vodilna slika

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 19. 10. 2020

Dolenjski uradni list 18 - 2020

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 - ZUOPŠP), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16, 54/17, 69/17, 3/18 - odl. US, 43/19 - ZVoz-1B ), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. ) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. seji dne 1. 10. 2020 sprejel


ODLOK
O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

I. UVODNI DOLOČBI

 

1. člen
 

S tem odlokom se na območju Mestne občine Novo mesto določijo:
- prometna ureditev na občinskih cestah,

- pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil,

- pogoji in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano v nasprotju s predpisi, ki urejajo pravila v cestnem prometu.
 

2. člen

 

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. pristojni organ je organ občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pristojen za področje prometa,

2. ožje mestno središče je območje, ki ga obkroža na levem bregu reke Krke Seidlova cesta do vključno križišča s Koštialovo ulico (vključno s parkirnimi prostori ob Prisojni poti, Kettejevem drevoredu, upravno stavbo Mestne občine Novo mesto) in do vključno križišča z Ljubljansko cesto in Šmihelskim mostom. Na desnem bregu reke Krke pa ga določa Topliška cesta do križišča Šmihelskega mostu s Kandijsko cesto (vključno s parkirnimi prostori nasproti avtobusne postaje-PH Portoval), Kandijska cesta od Šmihelskega mostu do kompleksa Revoz, vključno z Resslovo ulico in Trdinovo ulico (vključno s parkirnimi prostori ob potoku Težka voda in parkirnimi prostori pri Novi Ljubljanski banki na Trdinovi ulici, Kandijski cesti in vključno s parkirnimi prostori pri Finančnem uradu Novo mesto na Kandijski cesti 21),

3. prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6. do 8. ure zjutraj in od 13. do 16. ure popoldan, pristojni organ pa lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas in trajanje prometne konice,

4. dostavni čas je čas, predviden za opravljanje dostave in oskrbe z vozili znotraj ožjega mestnega središča in območja za pešce,

5. lisice so posebna naprava, s katero se vozniku prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo,

6. pajek  je posebno intervencijsko vozilo za odstranitev ali prestavitev vozila,

7. dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, parkirna dovolilnica, parkirni abonma ali drugo ustrezno dokazilo v skladu z določbami tega odloka, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. Kot dokazilo se šteje tudi vpogled v elektronske evidence plačil ali programske opreme (elektronsko plačilo),

8. parkirni abonma je dokazilo o upravičenosti do parkiranja na določenem območju na podlagi pogodbe o uporabi parkirnega abonmaja,

9. parkirni listek je dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega mesta v času, označenem na parkirnem listku,

10. elektronsko plačilo je plačilo parkirnine z brezžičnim načinom plačila na način, kot je določeno na parkomatu,

11. parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov,

12. dovolilnica ali dovoljenje je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe občinske ceste za promet motornih vozil, kjer je ta omejen, pravico do prevoza v območje za pešce ter pravico do uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta skladno z določbami tega odloka, in se pridobita v upravnem postopku v skladu z določbami tega odloka,

13. elektronska kartica je kartica, ki omogoča dvig premičnih zapornic in je namenjena za potrebe vstopa v garažno hišo,

14. sistem premičnih zapor (potopni stebrički) je sistem, ki omogoča vstop v območje za pešce z branjem registrskih tablic ali preko daljinca, in je voden preko kontrolne sobe v parkirni hiši,

15. cona 1, 2 in 3 so posamezna območja znotraj Mestne občine Novo mesto, v katerih veljajo različne ureditve prometa in parkiranja vozil,

16. parkirno območje je območje, ki se nahaja znotraj cone 1, cone 2 in cone 3 in zajema posamezne ulice in ceste, ki skupaj tvorijo zaključeno celoto,

17. stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj,

18. glavne mestne vpadnice so naslednje ceste: Topliška, Šmihelska, Ljubenska, Ljubljanska, Belokranjska, Seidlova, Šentjernejska, Straška, Mirnopeška, Kandijska, Šmarješka, Andrijaničeva in Levičnikova cesta,

19. označitev časa prihoda pomeni z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo v celoti in dobro vidno označitev začetka parkiranja na način, da se v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla namesti parkirno uro ali na listu papirja razločno vidno izpiše točen čas začetka parkiranja,

20. javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča ceste, namenjena parkiranju vozil, ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil,

21. parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila,

22. javne površine, ki niso namenjene prometu vozil, so javne površine v lasti Mestne občine Novo mesto, ki ležijo v varovalnem pasu javne ceste in so zelene, asfaltirane, tlakovane ali drugače utrjene javne površine,

23. nujne življenjske potrebščine so kruh, jajca, mlečni izdelki, meso in druga hitro pokvarljiva prehrana ter zelenjava in sadje,

24. nujne servisne storitve so obrtne storitve, ki so nujno potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so nujno potrebne za varno uporabo objekta,

25. souporaba avtomobila je storitev, ki jo opravlja gospodarski subjekt, ki nudi storitev souporabe vozil uporabnikom preko mobilne aplikacije na način, da uporabnik rezervira in aktivira vozilo ter opravi plačilo storitve preko aplikacije,

26. taksa je občinska taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah, dostavo in prevoz po občinskih cestah,

27. krajevno običajen način predstavlja obveščanje javnosti preko sredstev javnega obveščanja in obsega najmanj objavo na spletni strani Mestne občine Novo mesto,

28. komunikacijski center je center za obveščanje glede vstopa v območje za pešce,

29. mehanska naprava za označitev časa parkiranja je naprava, ki prireja čas parkiranja,

30. osebe, ki izvajajo nadzor nad plačevanjem parkirnine, so uslužbenci Mestne občine Novo mesto za urejanje prometa na javnih parkiriščih.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.

 

II. PROMETNA UREDITEV
 

1. Omejitve uporabe ceste
 

3. člen


(1) Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, razen na glavnih mestnih vpadnicah, če ni s prometno signalizacijo določeno drugače.

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za intervencijska vozila in vozila s prednostjo.

(3) Izjemoma je, na podlagi dovoljenja, ki ga izda pristojni organ, na območju ožjega mestnega središča dovoljen promet vozil iz prvega odstavka tega člena, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.

(4) Za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena se plača taksa v skladu z odredbo Občinskega sveta Mestne Občine Novo mesto (v nadaljevanju: odredba) pred izdajo dovoljenja v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

 

4. člen
 

(1) Na območju ožjega mestnega središča je v času prometnih konic prepovedano učenje vožnje motornih vozil, dovoljeno pa je opravljanje vozniškega izpita.

(2) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek učitelj vožnje, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(3) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost pa z globo 600 eurov.

 

2. Omejitev dostave v ožjem mestnem središču

 

5. člen

 

(1) Na območju ožjega mestnega središča je dovoz in odvoz blaga (dostava) dovoljen v dostavnem času.

(2) Pristojni organ lahko izda posebno dovoljenje za izvajanje dostave izven dostavnega časa, v katerem se določijo pogoji dostave. V dovoljenje se lahko vključi do največ štiri vozila, ki lahko dovoljenje uporabijo, vendar ne istočasno.

(3) Pristojni organ lahko izda posebno dovoljenje za izvajanje dostave v in  izven dostavnega časa tudi za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, v katerem se določijo pogoji dostave. V dovoljenje se lahko vključi do največ štiri vozila, ki lahko dovoljenje uporabijo, vendar ne istočasno.

(4) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvršitev dostave neposredno v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovoljenja za dostavo tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

(5) Za izvajanje dostave v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena se plača taksa v skladu z odredbo pred izdajo dovolilnice iz četrtega odstavka tega člena v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 600 eurov.

 

 

3. Ureditev mirujočega prometa

 

3.1 Določitev javnih parkirnih površin

 

6. člen

 

(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:

– parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste,

– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča),

– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil.

(2) Javne parkirne površine iz prejšnjega odstavka tega člena so praviloma razdeljene na parkirne prostore za posamezna vozila in so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo promet, in s tem odlokom.

 

7. člen

 

(1) Pristojni organ določi katere javne parkirne površine so namenjene parkiranju posameznih vrst vozil.

(2) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih parkirnih površin umakniti parkirana osebna vozila za potrebe opravljanja zimske službe ali čiščenja cest ali izvedbe javne prireditve.

 

8. člen

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto z odredbo določi:

– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina,

– posamezna območja cone 1, 2 in 3,

– javne parkirne površine, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v coni 1, 2 ali 3, pod pogoji, ki jih določa ta odlok in

– območja za pešce.

 

3.2 Določitev višine parkirnine in drugih taks

 

9. člen

 

(1) Občinski svet Mestne občine Novo mesto z odredbo določi:

– višino parkirnine za parkiranje na javni parkirni površini,

– čas, v katerem se plačuje parkirnina,

– višino stroškov odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil ter vozil, na katerih je nameščena naprava, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v naselju v nasprotju s predpisi, ki urejajo pravila v cestnem prometu ali s prometno ureditvijo,

– višino takse za izdajo posameznih vrst dovolilnic, parkirnih abonmajev in dovoljenj ter druge pravice in obveznosti, povezane s plačilom takse, dostavo in prevozom po občinskih cestah.

(2) Župan lahko posameznikom izda sklep o znižanju plačila parkirnine, v kolikor gre za časovno omejeno parkiranje, do maksimalno enega parkirnega dne.

(3) Župan lahko izda sklep o začasni izločitvi javne parkirne površine iz plačevanje parkirnine, v kolikor gre za podporo dogodkom, katerih organizator oziroma soorganizator je Mestna občina Novo mesto.

(4) Župan lahko na podlagi sprejetih kriterijev izda sklep o znižanju cene za celoletno parkiranje do 35%, če je tak sklep v interesu urejanja celovite prometne politike.

 

 

  Določitev aktov

 

10. člen

 

Župan s pravilnikom natančneje določi:

– vrste dovolilnic in dovoljenj,

– obrazce dovolilnic in dovoljenj,

– velikost in obliko dovolilnic in dovoljenj,

– postopek izdaje in zamenjave dovolilnic in dovoljenj in

– postopek preklica dovolilnic in dovoljenj.

 

  Ureditev parkiranja vozil

 

11. člen

 

(1) Na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno proti plačilu parkirnine in za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je voznik, ki uporablja javno parkirno površino (uporabnik javne površine). Po izteku dovoljenega časa parkiranja, mora voznik vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega prostora.

(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.

(3) Voznik, ki parkira vozilo na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, mora označiti vozilo z dokazilom o plačilu parkirnine, ki mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru elektronskega načina plačila parkirnine.

(4) Izjema od prejšnjega odstavka tega člena predstavljajo uporabniki z zakupljenim parkirnim abonmajem.

(5) Uporabnik vozila iz prvega odstavka tega člena, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine ali ni ustrezno označil vozila z dokazilom o plačilu parkirnine, in ki je bil s strani  oseb, ki izvajajo pregled nad plačevanjem parkirnine, z obvestilom na vozilu obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila o neplačilu parkirnine na vozilu plača parkirnino v višini 20 eurov.

(6) V primeru plačila parkirnine v višini 20 eurov v roku osmih dni od prejema obvestila o neplačilu parkirnine, pristojni organ ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.

(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.

12. člen

 

(1) V vozilu, parkiranem na javni parkirni površini, na kateri je dovoljeno časovno omejeno brezplačno parkiranje, je potrebno označiti čas prihoda, razen v primeru elektronskega načina označitve časa prihoda.

(2) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali pa plačati parkirnino skladno z 11. členom tega odloka. Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša brezplačni čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(3) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

 

 

3.5 Ureditev parkiranja vozil na električni pogon

 

13. člen

 

(1) Na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste lahko pristojni organ določi parkirne prostore namenjene parkiranju vozil na električni pogon za čas polnjenja vozila.

(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko v času polnjenja vozila parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih prostorih iz prejšnjega odstavka brezplačno največ do tri ure. Voznik mora v vozilu na električni pogon označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

 

3.6 Ureditev parkiranja vozil, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«

 

14. člen

 

(1) Posamezna parkirna mesta se lahko na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste določijo za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«.

(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le z dovolilnico, ki jo izda pristojni organ.

(3) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

 

3.7 Parkiranje uradnih oseb in izvajalcev javnih gospodarskih služb

 

15. člen

 

(1) Na javni parkirni površini je z dovolilnico, ki jo izda pristojni organ, dovoljeno parkiranje za nujno potrebni čas in v bližini kraja opravljanja naloge za vozila:

– medobčinske inšpekcijske službe in medobčinskega redarstva Skupne občinske uprave občin Dolenjske pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora in pri opravljanju nalog občinskega redarstva

– oseb, ki izvajajo nadzor nad plačevanjem parkirnine in

– izvajalcev gospodarskih javnih služb v Mestni občini Novo mesto pri opravljanju nalog gospodarske javne službe.

(2) Medobčinsko redarstvo sme pri opravljanju nalog občinskega redarstva za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno signalizacijo.

 

3.8 Ureditev parkiranja na rezerviranih parkirnih prostorih

 

16. člen
 

(1) Posamezni parkirni prostori se lahko določijo izključno za parkiranje vozil:

– državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija,

–  Mestne občine Novo mesto,

– javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Novo mesto,

–  javnih podjetij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Novo mesto

– obiskovalcev tržnice in vozil, ki izvajajo dostavo

– obiskovalcev zdravstvenih ustanov,
– staršev, ki oddajajo in prevzemajo otroke v vzgojno-varstvene ustanove, osnovne šole in glasbene šole,
– invalidov in spremljevalcev, ki vozijo in spremljajo invalidno osebo.

(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno skladno s postavljeno prometno signalizacijo in z določbami tega odloka.

(3) Če je z odredbo za parkiranje na rezerviranih parkirnih prostorih določena taksa, se le-ta plača skladno z določbami odredbe.

 

3.9 Ureditev parkiranja enoslednih vozil in posebnih kategorij vozil

 

17. člen

 

(1) Pristojni organ lahko določi posamezne parkirne prostore, namenjene izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles.

(2) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikolesa ali kolo-rikša se lahko parkira na posebnih parkirnih prostorih ali na označenih parkirnih prostorih za parkiranje osebnih vozil, razen, kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo. Za uporabo parkirnih prostorov iz tega odstavka za potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles se plačuje parkirnina enako kot za druga motorna vozila v prometu.

(3) Prepovedano je prislanjati enosledna vozila, skiroje ali druge vrste posebnih kategorij vozil na pločnike, zgradbe ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi javni prometni površini.

(4) Za uporabo parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles in električnih skirojev, se parkirnina ne plačuje.

(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

 

3.10 Ureditev parkiranja avtotaksi vozil

 

18. člen

 

Pristojni organ lahko na javni parkirni površini določi postajališča za avtotaksi vozila, na katerih je dovoljeno parkiranje le za avtotaksi vozila v skladu z določili odloka, ki ureja opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov na območju Mestne občine Novo mesto.

 

3.11 Ureditev parkiranja vozil invalidov

 

19. člen

 

(1) Invalidi lahko na parkirnem mestu označenem za invalide, kjer je obvezno plačilo parkirnine, brezplačno parkirajo svoja vozila za največ dve uri. 

(2) Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas začetka parkiranja in namestiti veljavno parkirno karto za invalide, tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.

(3) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša brezplačni čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(4) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.

(5) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali vanj namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, kot je to določeno v 11. členu tega odloka.

(6) Invalidske organizacije in društva, ki imajo poslovne prostore na območju, kjer se parkirnina plačuje, lahko pridobijo dovolilnico za parkiranje. Če je z odredbo določena taksa, se le-ta plača skladno z določbami odredbe.

(7) Minibusi in kombi vozila, ki prevažajo invalidne osebe in so registrirane pri invalidskih organizacijah in društvih, imajo brezplačno parkiranje na vseh javnih parkirnih prostorih, namenjenih za invalide.

(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom drugega in petega odstavka tega člena.

(9) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.

 

 

3.12 Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov

 

20. člen

 

(1) Parkiranje tovornih vozil nad 3,5 tone največje dovoljene mase, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo.

(2) Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest za turistične avtobuse, s katerimi se opravlja ogled mestnih znamenitosti, in avtobuse, ki opravljajo izključno šolske prevoze. Pristojni organ lahko določi tudi začasne lokacije za parkiranje avtobusov, ki opravljajo izključno šolske prevoze učencev in dijakov iz šol na območju mesta Novo mesto.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

 

21. člen

 

(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne ceste zaprejo za avtobuse, namenjene na avtobusno postajo Novo mesto in z nje, ali predpiše, da se za promet avtobusov na avtobusno postajo Novo mesto in z nje uporabljajo le določene ceste oziroma vozne poti, če je to potrebno zaradi razbremenitve posameznih cest in povečanja pretoka prometa.
(2) Pristojni organ lahko določi posamezne ceste ali dele cest, na katerih je iz kategorije vozil avtobusov dovoljena vožnja izključno za avtobuse mestnega potniškega prometa.
(3) Vozne smeri avtobusov iz prvega odstavka tega člena so za avtobusne prevoznike obvezne.
(4) Lastnik oziroma upravljavec avtobusne postaje Novo mesto je dolžan o voznih smereh avtobusov na postajo in z nje obvestiti vse prevoznike, ki opravljajo javni prevoz.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju tretjim odstavkom tega člena, njuna odgovorna oseba pa z globo 600 eurov.

 

3.13 Ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov in lahkih priklopnikov

 

22. člen

 

(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil.

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

(3) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

 

3.14 Ureditev parkiranja na in ob vozišču občinske ceste s parkirno dovolilnico

 

23. člen

 

 1. Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo vozila stanovalcev, katerim je bilo na njihovo vlogo izdano s strani pristojnega organa dovoljenje za parkiranje, ki se izkazuje s parkirno dovolilnico. Število dovolilnic na stanovanjsko enoto in višino takse se določi z odredbo.
 2. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
 3. Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v posamezni coni je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima stalno ali začasno prebivališče na območju cone,

– je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva ter

– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto), ki jih izkaže v postopku izdaje dovoljenja o pravici uporabe parkirnega mesta.

(4) Prenos parkirne dovolilnice na drugega uporabnika, ki ni naveden v dovoljenju za parkiranje, ni dovoljen.

(5) Parkiranje znotraj posamezne cone se lahko imetnikom parkirnih dovolilnic omeji v dovoljenju na območje, ki je ožje od območja cone, in sicer glede na območje njihovega stalnega ali začasnega prebivališča.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom tega člena. 

24. člen

 

(1) Če je za izdajo dovoljenja iz prejšnjega člena določena taksa v skladu z odredbo, se plača pred izdajo dovolilnice iz prejšnjega člena taksa v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

(2) Parkirna dovolilnica za stanovalce na podlagi dovoljenja o pravici do uporabe parkirnega mesta se izda za obdobje plačane takse. Stanovalec z začasnim prebivališčem na območju cone, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas prijave začasnega prebivanja v coni in plača sorazmeren del takse po mesecih.

(3) Upravičenec 15 dni pred iztekom veljavnosti parkirne dovolilnice pri pristojnem organu vloži vlogo, s katero zaprosi za podaljšanje časa veljavnosti dovoljenja iz prejšnjega člena tega odloka parkirne dovolilnice, in vlogi priloži ustrezna dokazila v skladu s prejšnjim členom tega odloka. Pristojni organ po preveritvi, ali upravičenec izpolnjuje pogoje glede na dovoljenje o pridobitvi pravice do uporabe parkirnega mesta, upravičencu izda novo parkirno dovolilnico.

 

3.15 Prepoved parkiranja

 

25. člen

 

(1) Poleg primerov iz zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, je prepovedano parkirati:

– na površinah za kolesa,

– na javnih zelenih površinah in na drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil,

– na javni površini ali drugi površini v lasti Mestne Občine Novo mesto, kjer je z javnim pozivom začasno omogočen vstop ali izstop iz delovišča ali prizorišča dogodka ali prireditvenega prostora ali za izvedbo prireditve,

– na javni površini in drugi površini v lasti Mestne Občine Novo mesto, ki omogočajo prost dostop do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov).

 (2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z alinejami prejšnjega odstavka.

 

  Območja za pešce

26. člen

 

(1) Območja za pešce določi občinski svet z odredbo.
(2) Območja za pešce se delijo na:

– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in
– območja za pešce, kjer je dovoljen promet motornih vozil iz 27. člena tega odloka in za imetnike dovolilnic.

 

27. člen

 

(1) Na območju za pešce je prepovedana vožnja z motornimi vozili.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na območju za pešce poleg prometa vozil, dovoljenega na podlagi vsakokrat veljavnih zakonskih predpisov s področja pravil v cestnem prometu, dovoljen promet:

- vseh intervencijskih vozil in vozil za izvajanje javne gospodarske službe,

- vozil z dovolilnico ali dovoljenjem v skladu z določbami tega odloka,

- vozil na električni pogon, ki opravlja prevoz v cestnem prometu na podlagi pooblastila ali pogodbe Mestne občine Novo mesto,

- vozil za prevoz pacientov, kot jih določajo predpisi s področja prevozov pacientov in

- vozil, namenjena izvajanju protokolarnih in novinarskih dejavnosti.

(3) Promet vozil iz prejšnjega odstavka tega člena je v območju za pešce dovoljen le na podlagi dovoljenja, ki ga izda pristojni organ.

 

 

4.1 Parkiranje v območju za pešce

 

28. člen


(1) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen, če je drugače določeno s prometno signalizacijo.

(2) Na območjih za pešce je na javnih parkirnih površinah z dovoljenjem pristojnega organa ne glede na prejšnji odstavek tega člena dovoljen promet in parkiranje vozil za nujno potreben čas za potrebe izvajanja:

– gradbenih obrtniško servisnih del,

– prireditev,

– dejavnosti državnih organov,

– prevoza otrok do šol in vzgojno varstvenih organizacij,

– koncesij za razvoz tople hrane oskrbovancem (oskrba na domu),

– mrliško pregledne službe,

– prevoza umrlih,

– prevoza denarja,

– deratizacije in dezinsekcije,

– dejavnosti varovanja ljudi in premoženja,

– dejavnosti Mestne občine Novo mesto,

– dejavnosti javnih zavodov, katerih je ustanovitelj Mestna občina Novo mesto,

– parkiranje stanovalcev, ki prebivajo v območju za pešce in

– tržne dejavnosti.

(3) Parkiranje na površinah iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljeno le z dovoljenjem, ki ga izda pristojen organ. Dovoljenje se izkazuje s parkirno  dovolilnico. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Po preteku dovoljenega časa parkiranja, določenega v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena, mora upravičenec z vozilom zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.

 

29. člen

 

 1. Vstop v območje za pešce z vozilom upravičenci po tem odloku izkazujejo z dovoljenjem ali dovolilnico ali vnosom v programsko opremo.
 2. Za vstop v območje za pešce z vozilom v območje za pešce se lahko plača taksa v skladu z odredbo.

 

4.2 Dostava na območju za pešce

 

30. člen

 

(1) Dostava v območju za pešce se izvaja v dostavnem času.

(2) Dostava v območju za pešce je dovoljena z dovoljenjem za dostavo, ki ga izda pristojni organ v zvezi z opravljanjem dejavnosti v območju za pešce.

(3) Dovoljenje se izkazuje z dovolilnico. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti tudi čas prihoda.

(4) Po preteku dovoljenega časa, določenega v dovoljenju iz drugega odstavka tega člena mora upravičenec z vozilom zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto.

(5) Za izvajanje dostave se plača taksa v skladu z odredbo. Taksa se plača pred izdajo dovolilnice iz tretjega odstavka tega člena v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

(6) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvršitev dostave neposredno v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim, četrtim in šestim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 600 eurov.

 

 

31. člen

 

(1) Dostavni čas v območju za pešce je omejen na največ 30 minut.

(2) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih razlogov v primerih:

– tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi instalacijami in podobno,

– delovnega časa poslovnega subjekta na namembni lokaciji za izvajanje dostave,

– izvajanja prireditev,

– dobave energentov,

– izvedbe nujnih del za odpravo nevarnosti za ljudi, infrastrukturo in okolje v primeru ugotovljenih napak ali poškodb na objektu ali napeljavah (vodovod, plin, elektro instalacije) in s tem povezana dostava materialov, ki so potrebni za odpravo napak ali poškodb

v dovoljenju določi, da se čas za izvedbo dostave podaljša do največ 180 minut.

 

32. člen

 

(1) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih okoliščin izda dovoljenje za izvajanje dostave izven dostavnega časa.

(2) Kot okoliščine iz prvega odstavka tega člena se štejejo:

– vložnik zaradi narave načina izvajanja dostave tovora ne more zagotavljati dostave v časovnem okviru, kot ga določa čas za dostavo v območje za pešce,

– dostava hitre pošte,

– nujne življenjske potrebščine, kot je določeno v 2. členu odloka,

– tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi instalacijami in podobno,

– dostava energentov, rezervnih delov in izvajanje drugih servisnih dejavnosti za pravne in fizične osebe,

– dostava opreme za prireditve,

– druge, posebno utemeljene okoliščine.

 

4.3 Dostava upravičencem v območju za pešce 

 

33. člen

 

 1.  Lastniki ali najemniki poslovne enote in lastniki ali najemniki stanovanjske enote v območju za pešce, ki imajo tam prijavljeno stalno ali začasno prebivališče (upravičenci), imajo za izvedbo nujnih servisnih storitev pravico do brezplačnega vstopa v območje za pešce.
 2.  Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo zahtevo posredovati komunikacijskemu centru za nadzor sistema premičnih zapor.

 

4.4 Prevoz do lastnega parkirnega mesta v območju za pešce ali lastne nepremičnine

 

34. člen

 

(1) Vozila stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce lahko na podlagi dovoljenja pristojnega organa, kadarkoli prevozijo območje za pešce do lastne nepremičnine, lastnega parkirnega mesta ali garaže.

(2) Vozila pravnih oseb in njihovih zaposlenih, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost na naslovu v območju za pešce, lahko na podlagi dovoljenja pristojnega organa kadarkoli prevozijo območje za pešce do lastnega parkirnega mesta ali garaže.

 

35. člen

 

(1) Dovoljenje za prevoz iz prejšnjega člena se na podlagi dovoljenja pristojnega organa izda upravičencu iz prejšnjega člena tega odloka pod pogojem, da:

– ima stalno ali začasno prebivališče znotraj območja za pešce oziroma poslovne prostore, v katerih opravlja dejavnost znotraj območja za pešce,

– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto), kar izkaže v postopku izdaje dovoljenja za prevoz,

– je lastnik ali najemnik nepremičnine, parkirnega mesta ali garaže za lastne potrebe znotraj območja za pešce.

(2) Za zaposlene iz drugega odstavka prejšnjega člena vloži vlogo za izdajo dovoljenja o pravici do prevoza po pooblastilu delodajalec.

(3) Stanovalec, ki ima začasno prebivališče v območju za pešce, je upravičen do pridobitve pravice za prevoz za čas trajanja bivanja.

(4) Upravičenci iz prejšnjega člena tega odloka niso zavezanci za plačilo takse.

 

4.5 Varovanje območij za pešce s fizičnimi zaporami

 

36. člen 

 

(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami.

(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča upravljanje in preko katerega se lahko posameznemu imetniku dovolilnice omogoči ali onemogoči dostop v območje za pešce.

5. Odvzem pravic

 

37. člen 

 

(1) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu pravice uporabe parkirnega mesta ali dostavnega mesta ali do vstopa ali prevoza območja za pešce, če:

– se izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v vlogi niso resnični,

– se izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolilnice, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, ki so predpisani za pridobitev,

– se izkaže, da upravičenec zlorabi dovolilnico, dovoljenje ali tehnični pripomoček tako, da neupravičeno omogoči vstop ali izstop drugemu vozilu, ki za to nima pravice oz. ravna v nasprotju s pogoji dovoljenja, dovolilnice oz. uporabe tehničnega pripomočka,

– upravičenec ne plača takse v skladu s tem odlokom.

(2) Upravičenec, ki mu je bila z dokončno odločbo odvzeta pravica iz prvega odstavka tega člena, mora v osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice pristojnemu organu vrniti dovolilnico ali dovoljenje in tehnične pripomočke za upravljanje premičnih fizičnih zapor.

(3) Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, pristojni organ ali izvajalec imetniku dovolilnice ali dovoljenja preko sistema za upravljanje dostopa onemogoči dostop v območje za pešce oziroma dostop v območja, kjer se promet upravlja s premičnimi fizičnimi zaporami.

 

6. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencev cestnega prometa

 

38. člen

 

Zaradi spremljanja prometnih razmer, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju občine lahko opremljene video ali drugim nadzornim sistemom, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 

39. člen

 

 (1) Pristojni organ lahko na krajevno običajni način objavi poziv, da je potrebno v roku, določenem v pozivu, z javne parkirne površine umakniti parkirana vozila, ki:

– ovirajo vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del,

– ovirajo vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve,

– so parkirana na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja, ipd.

(2) Če lastnik oziroma uporabnik vozila ne umakne do roka, določenega s pozivom, se lahko tako vozilo prestavi skladno z določili 40. člena tega odloka.

 

40. člen

 

Občinski redar sme izvajalcu pisno odrediti prestavitev vozila na drugo lokacijo v primeru oviranja drugih udeležencev v prometu s površine, ki je dana v javno uporabo ali iz cestnega telesa, če ugotovi:

1. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del,

2. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve,

3. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.

41. člen

 

(1) Po prometnih pasovih za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov smejo voziti ta vozila in intervencijska vozila, druga vozila pa le z dovoljenjem pristojnega organa.

(2) Prometne pasove za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov lahko uporabljajo tudi avtotaksi vozila, ki morajo imeti dovoljenje pristojnega organa.

 

 

III. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE IN HRAMBE NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL

 

42. člen

 

(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila opravi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest (v nadaljevanju: izvajalec) na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila na podlagi odredbe občinskega redarja.

(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.

(3) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.

 

43. člen

 

(1) Višino stroškov odvoza in hrambe nepravilno o parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila določi občinski svet z odredbo.

(2) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstranitev že napisana, vendar vozilo še ni odpeljano, mora voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila ali druga oseba z ustreznimi pooblastili plačati predpisane stroške odvoza skladno z odredbo.

 

44. člen

 

Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega odredi odstranitev, fotografirati ter ustrezno zabeležiti morebitne poškodbe na vozilu.

 

 

45. člen

 

Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti redarstvo in policijo.

 

46. člen

 

(1) Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z izvajalcem proda zapuščena vozila skladno z določbami zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, in zakona, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Cena zapuščenega vozila ne sme biti manjša od vseh stroškov odstranitve zapuščenega vozila. Kupnina od prodanih zapuščenih vozil je prihodek proračuna Mestne občine Novo mesto.

(3) Kolikor zapuščenega vozila ni mogoče prodati ali so stroški odstranitve in hrambe večji od ocenjene vrednosti vozila, se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri za to pristojnem organu.

 

IV. POGOJI IN NAČIN UPORABE LISIC

 

47. člen
 

(1) Na vozilo, ki je nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za odvoz s pajkom, občinski redar odredi priklenitev lisic.

(2) Lisice se priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na parkirnih površinah iz 16., 18. in 23. člena tega odloka in nima ustreznega dovoljenja za parkiranje.

(3) Lisice se lahko priklene tudi na vozilo brez plačila parkirnine, ki je parkirano na površinah, kjer je predpisana parkirnina.

48. člen
 

(1) Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo.

(2) Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, izbran v postopku javnega naročanja s strani občine (v nadaljevanju: izvajalec priklenitve in odstranitve lisic).

 

49. člen
 

(1) Na vetrobransko steklo vozila iz 47. člena tega odloka občinski redar namesti obvestilo o prekršku.

(2) Poleg obvestila o prekršku mora občinski redar na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu prilepiti tudi opozorilo vozniku, da so na vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(3) Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premakniti, dokler lisice niso odstranjene.

50. člen
 

(1) Občinski redar mora vsako vozilo, na katero se priklenejo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.

(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.

 

51. člen
 

(1) Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila ter višino stroškov uporabe lisic določi občinski svet z odredbo.

(2) Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic na vozilo, mora plačati predpisane stroške odvoza skladno z odredbo.

(2) Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.

 

52. člen
 

(1) Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic.

(2) Če stroški za priklenitev in odstranitev lisic niso poravnani v 48 urah, občinski redar odredi odvoz vozila na varovani prostor.

 

53. člen
 

(1) Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj oziroma najkasneje v roku dveh ur odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo lisice ponovno priklene.

 

54. člen
 

(1) Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in 22. uro.

(2) Odstranjevanje lisic se opravlja tudi v nočnem času med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunavajo v dvakratnem znesku stroškov, ki so določeni z odredbo za lisičenje vozil.

 

55. člen
 

(1) Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan odstranitve lisic s strani nepooblaščene osebe, namernega poškodovanja ali odtujitve.

(2) Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila ali imetniku pravice uporabe vozila, na katero so bile pritrjene lisice.

 

V. NADZOR

 

56. člen

 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravljajo občinski redarji. 

(2) Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini lahko poleg oseb iz petega odstavka 11. člena tega odloka opravljajo tudi občinski redarji.


VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

57. člen

 

(1) Občinski svet sprejme akt iz 8.  in 9. člena tega odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

(2) Župan sprejme akt iz 10. člena tega odloka v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

 

58. člen

 

Postopki za izdajo dovoljenj, parkirnih in drugih dovolilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17 in 14/19).

 

59. člen
 

(1) Do izdaje novih aktov ostanejo v veljavi naslednji akti, izdani na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17 in 14/19):

- Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16 z dne 30. 11. 2016),

- Odredba o spremembi Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št.  1/17 z dne 4.1.2017),

- Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 15/17 z dne 14.7.2017),

- Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 21/17 z dne 9.10.2017),

- Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 z dne 24.4.2019),

- Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 28/19 z dne 9.12.2019),

- Tehnični popravek objave Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 29/19 z dne 23.12.2019),

- Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 6/20 z dne 24.3.2020).
 

60. člen

 

Pogodbe in sporazumi, sklenjeni na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17 in 14/19), ostanejo v veljavi do izteka roka njihove veljavnosti.

 

61. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

Številka: 007-14/2020
Datum: 1. 10. 2020
 

                                                     ŽUPAN
                                                           MESTNE OBČINE NOVO MESTO
                                                         mag. Gregor MACEDONI, l. r.

 

 

nazaj