vodilna slika

Sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 06. 10. 2020

Dolenjski uradni list 17 - 2020

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), tretjega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 13. in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18) in ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o prehodu mandata na naslednjega kandidata na Listi Gregorja Macedonija, št. 032-13/2020-5 (430) z dne 28. 8. 2020, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. seji dne 1. 10. 2020 sprejel

 

 

S K L E P

o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

in potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

I.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

 

u g o t o v i,

da je članici Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, Klari Golić,

z dnem 14. 7. 2020 zaradi odstopa prenehal mandat članice Občinskega sveta

Mestne občine Novo mesto.

 

II.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

 

p o t r d i

mandat članice Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

Suzani HOČEVAR,

za preostanek mandatne dobe 2018 - 2022.

 

III.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 900-12/2020-5 (405)

Datum:   1. 10. 2020

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

                                                                                              

 

 

nazaj