vodilna slika

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 06. 10. 2020

Dolenjski uradni list 17 - 2020

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB-1) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17, 14/19 in 28/19 )  je Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 14. redni seji  dne 01.10.2020 sprejel

 

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

 

 

1. člen

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16, 1/17, 15/17, 21/17, 14/19, 28/19 in 6/20) (v nadaljevanju: Odredba), se v prvem poglavju 12. člen spremeni tako, da sedaj glasi:

» (1) Javne parkirne površine, kot izhaja iz grafičnega prikaza , ki je kot priloga 1 sestavni del te odredbe,  kjer se plačuje parkirnina ali se parkira na podlagi parkirnih dovolilnic so:

 

Oznaka parkirnega območja

 

 

Lokacija

(javna parkirna površina)

 

Cona 1-M1

 

Območje znotraj ožjega mestnega središča in zajema parkirišča med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem) in Prešernovim trgom – del (pred Anton Podbevšek teatrom).

 

 

Cona 1-M2

 

 

Območje znotraj ožjega mestnega središča in zajema parkirišča na Prešernovem trgu-del, Florijanovem trgu, Mej vrti-del, Kapiteljski ulici, Rozmanovi ulici-del (od Glavnega trga do knjižnice) in Jerebovi ulici. Parkirni prostori pred kegljiščem ob Germovi ulici.

 

 

Cona 1-M2-II

 

 

Parkirne površine na ulici Mej vrti ob Dolenjskem muzeju.

 

 

 

Cona 1-P1

 

 

Območje  zajema parkirišča na Novem trgu (ploščad), Dalmatinovo in Trubarjevo ulico, Na Loko, Rozmanovi ulici-del, Kettejev drevored (parkirni prostori med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom), Seidlovo cesto (med Kettejevim drevoredom do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto) in Koštialova ulica (med Koštialovo ulico in Prisojno potjo).

 

 

 

Cona 1-P1-II

 

 

Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto), Območje ob Seidlovi cesti med OŠ Center, Športno dvorano Marof in Gimnazijo, parkirni prostori na Kettejevem drevoredu ob Seidlovi in Ljubljanski cesti za stavbo MO NM, parkirni prostori pred Kulturnim centrom Janez Trdina, ter parkirišče ob ulici Na Loko, pod Defranceschijevo ulico.

 

 

Cona 1-PH

 

 

 

Javne parkirne površine v Parkirni hiši Novi trg.

 

Cona 2-PP

 

 

Cona 2-PP zajema parkirne površine ob Kandijski cesti ( parkirišče nekdanjega hotela Kandija, Trdinovi ulici (ob Novi Ljubljanski banki), parkirne prostore ob Dolenjskih lekarnah in bolnici (med Kandijsko cesto in Julijinem sprehajališču), parkirne prostore ob Zdravstvenem domu Novo mesto in ob Železniški postaji Kandija, Parkirne prostore ob športnem kompleksu Portoval, parkirne prostore v parkirni hiši Portoval in parkirne prostore Ob Težki vodi pri Kandijski cesti.

 

Cona 2-PP-TUŠ

 

 

Parkirni prostori v parkirni hiši TUŠ.

 

Cona 2-AP

 

 

Parkirni prostori na glavni avtobusni postaji Novo mesto.

 

Cona 2-AP-III

 

 

Parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval, ki so namenjeni za parkiranje avtobusov.

 

Cona 2-AD

 

 

Parkirni prostori med obema nogometnima igriščema v Portovalu.

Parkirni prostori so namenjeni za parkiranje avtodomov.

 

Cona 3

 

 

Parkirni prostori na pokopališču Srebrniče, na Cikavi  in na vseh ostalih površinah, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prostorih na ali ob vozišču.

 

 

(2) Višina parkirnine in čas plačila parkirnine iz prejšnjega odstavka sta označena na obvestilni tabli pri uvozu na javno parkirno površino oziroma na prometni signalizacij, ki določa vrsto in način parkiranja, ter na napravah za plačevanje parkirnine.

(3) Na posameznih parkirnih območjih je parkiranje dovoljeno tudi na podlagi parkirnih dovolilnice iz tretjega odstavka 11. Člena te Odredbe in parkirne dovolilnice na podlagi pogodbe za izdajo dovoljenja za parkiranje, ki je opredeljena v poglavju tarifnih razredov te Odredbe.«

 

 

 

2. člen

V Odredbi se v 15. členu doda nov tretji odstavek tako, da sedaj glasi:

 

»2. tarifni razred

(1) V 2. tarifni razred spadajo:

 

- parkirni prostori Ob Težki vodi,

- Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki),

- parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,

- parkirišče ob Železniški postaji Kandija,

- parkirni prostori v parkirni hiši Portoval,

- parkirišče ob Kandijski ulici,

- parkirni prostori ob Zdravstvenem domu Novo mesto,

- Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto),

- parkirni prostori pri Dolenjskih lekarnah,

- parkirni prostori ob Seidlovi cesti med OŠ Center, Športno dvorano Marof in Gimnazijo,

- parkirni prostori na Kettejevem drevoredu ob Seidlovi in Ljubljanski cesti za stavbo MO NM,

- parkirni prostori pred Kulturnim centrom Janez Trdina,

- parkirišče ob ulici Na Loko, pod Defranceschijevo ulico,

- parkirišča na koncu ulice Drska 

- Parkirišča na ulici Mej vrti, del ob Dolenjskem muzeju

  in parkirni prostori v parkirni hiši TUŠ.

 

(2) V območju 2. tarifnega razreda je cena za parkiranje 0,50 EUR za vsako začeto uro, parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17. ure.

(3) V območju 2. tarifnega razreda se za parkiranje avtodomov na parkirnem območju 2-AD plačuje 4,00 EUR za parkiranje do 6 ur in 10,00 EUR za parkiranje do 24 ur.«

 

 

3. člen

V Odredbi se spremeni ime osmega poglavja tako, da sedaj glasi:

»VIII. VIŠINA STROŠKOV ZA ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANEGA VOZILA IN ZAPUŠČENEGA VOZILA, TER VIŠINA STROŠKOV VAROVANJA VOZILA«

4. člen

Spremeni se 24. člen Odredbe tako, da sedaj glasi:

»V tem poglavju odredbe se določijo stroški odvoza nepravilno parkiranega vozila, zapuščenega vozila in stroški varovanja vozila. «

 

5. člen

Spremeni se 25. člen Odredbe tako, da sedaj glasi:

»Višina stroškov za odvoz nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila znaša 100 EUR za en odvoz, višina stroškov varovanja vozila znaša 10 EUR na dan. Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška. «

 

6. člen

Vsa ostala določila Odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

7. člen

Ta Odredba se objavi  v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati petnajsti dan po objavi.

 

Priloga: 41. PRILOGA1.pdf

 

Št. 007-4/2020/2 (660)

Novo mesto, dne 1. oktobra 2020

 

 

župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r

nazaj