11._seja_OS_MONM_-svetniki.jpg

Znani prejemniki občinskih nagrad in priznanj

datum: 26. 02. 2024

Na 11. redni seji občinskega sveta so novomeški svetniki potrdili nagrajence Mestne občine Novo mesto za preteklo leto, med njimi so nagrado Mestne občine Novo mesto podelili prof. dr. Francu Vrečerju za pomembnejše trajne uspehe in prispevek na področju znanstvenoraziskovalne ter inovacijske dejavnosti, Trdinovi nagradi pa prof. Juriju Kobetu za pomembnejše trajne uspehe na področju urbanizma in arhitekture in Bojanu Radoviču za pomembnejše trajne uspehe na področju fotografske umetnosti. Prejemnika grba občine za leto 2023 sta Franci Bratkovič za dolgoletne uspehe na področju gospodarstva ter prispevek k razvoju novomeške občine in celotne regije Jugovzhodne Slovenije ter Društvo vinogradnikov Trška gora – Novo mesto za dolgoletno uspešno delovanje na področju vinogradniške dejavnosti ter prispevek k turistični promociji Trške gore.

Občinski svet se je seznanil tudi z letošnjim poslovnim načrtom Komunale Novo mesto, ki bo svoje storitve v drugi polovici leta nadgradila z gradbeno enoto in s tem na trgu postala bolj konkurenčna, njihov finančni cilj pa napoveduje tudi pozitiven poslovni izid za leto 2024 s čistimi prihodki iz prodaje v višini dobrih 19 milijonov evrov. Hkrati nameravajo za občane ohraniti obstoječe cene obveznih komunalnih storitev, v tekočem letu pa veliko pozornosti nameniti osveščanju glede pravilnega ločevanja odpadkov, kar so predstavili tudi v sprejeti Strategiji ločenega zbiranja odpadkov Komunale Novo mesto. V prihodnje načrtujejo vzpostavitev individualnega načina zbiranja odpadkov oziroma zbiranje odpadkov v zabojnikih za posamična gospodinjstva, s čimer bodo izločili delež neprimerno odloženih odpadkov iz zabojnikov za mešane komunalne odpadke in povečali delež ločenih odpadkov na 12550 ton.

Po skrajšanem postopku je občinski svet potrdil spremembe Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, s katerim mu je v upravljanje in imetje prenesel osemnajst stanovanj, in spremembe odloka o oglaševanju na območju občine, v drugi obravnavi pa so potrdili še spremenjen občinski Odlok o ureditvi cestnega prometa. Svetniki so potrdili poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2023 in njihov program dela za tekoče leto, v katerem bo vsebinski poudarek na preventivnih akcijah in izobraževanju vseh generacij o pravilnem ravnanju v prometu. Pozitivno mnenje na poročilo in letni program dela je prejel tudi Nadzorni odbor, potrdili so še poročilo o nadzoru v Zavodu Novo mesto v letu 2022 in nadzornem pregledu o porabi sredstev občine v letu 2022. Seznanili so se s priporočili za delovanje predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov in podali soglasje k statutu javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto.

Na področju kadrovskih zadev so podali pozitivno mnenje o mag. Dragici Budić, kandidatki za ravnateljico Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto za petletno mandatno obdobje, Danila Malnarja pa so razrešili članstva v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice in na njegovo mesto imenovali Verico Tisov Turk. Občinski svet se je seznanil tudi s pridružitvijo svetnika Andreja Kastrevca iz nekdanje svetniške skupine Zveze za Dolenjsko k drugi svetniški skupini.

Svetniki so se strinjali z zadnjo dopolnitvijo Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto, soglasje so podali tudi podelitvi statusa grajenega javnega dobra na devetnajstih parcelah v katastrskih občinah Stranska vas, Ždinja vas, Stopiče, Daljni Vrh, Težka Voda in Novo mesto, sprejeli so še sklep o prenehanju slednjega statusa v Zajčjem Vrhu, Herinji vasi in Šentpetru. Potrdili so ugotovitev javne koristi za namen rekonstrukcije in gradnje površin za pešce ter kolesarje na relaciji Jakčeva ulica–Ragovska ulica–Ragovo in ugotovitev javne koristi ob Ljubljanski cesti, potrdili so tudi sklep, da je Mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnine v Herinji vasi.

nazaj