Nova generacija štipendistov in sprejet predlog podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

datum: 13. 12. 2019

Decembrska seja občinskega sveta se je tradicionalno začela s predstavitvijo letošnje generacije občinskih štipendistov. Na seji so pogodbe o štipendiranju podpisali atletinja Veronika Sadek, bodoči astrofizik Jon Judež, šahovski mojster Vid Dobrovoljc in bodoča profesorica matematike in fizike, ki se že lahko pohvali z dvema izdanima knjigama - Ana Šubic.

DSC_4185

Svetniki so v drugi obravnavi soglasno sprejeli predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel, ki jo načrtujemoo zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela. Z novo obvoznico se bo tranzitni promet umaknil iz preobremenjenih cest v stanovanjskih soseskah Šmihel in Regrča vas, prometni tokovi na tem področju pa bodo urejeni tudi z načrtovanim krožiščem pod železniško progo Novo mesto – Metlika, s čimer bo ustrezen dostop urejen za Šolski center Novo mesto. Sprejet podrobni prostorski načrt predvideva tudi ureditev ustreznih lokalnih navezav, površin za pešce in kolesarje, pa tudi več kot 100 novih parkirnih prostorov. K boljši prometni varnosti širšega območja bo prispevala tudi ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov.

Šmihelska obvoznice

Strategijo komunalnega opremljanja občine, ki so jo sprejeli na novembrski seji, je občinski svet tokrat nadgradil z operativnim programom opremljanja aglomeracij in pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Operativni program v skladu z analizo aglomeracij predvideva vlaganja v gradnjo javne komunalne infrastrukture v 13 naseljih do leta 2025. Občani iz področij, kjer se javna komunalna infrastruktura ne bo gradila, bodo pri nakupu malih čistilnih naprav upravičeni do subvencije v višini 200 evrov/1PE. Pri tem se upošteva maksimalna vrednost čistilne naprave, višina subvencije pa ne sme presegati 50 % izkazane vrednosti brez DDV. Upravičencem se za nakup in vgradnjo hišnega črpališča dodelijo finančna sredstva v višini 1.000 evrov, vendar največ 50 % izkazane vrednosti upravičenih stroškov nakupa in vgradnje brez DDV.

cevi 1

Svetniki so potrdili tudi sklep, po katerem bo občina 50.000 evrov proračunskih sredstev namenila Zavodu Novo mesto za delno odpravljanje izgube iz leta 2018. Zavod Novo mesto sicer z namenom celovite sanacije in stabilizacije financ že od začetka leta izvaja obsežne sanacijske ukrepe, ki so omejili rast odhodkov in delno pripomogli k pokritju ustvarjene izgube.

Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli usklajen predlog občinskega podrobnega načrta za širitev kmetije v Dolenjem Karteljevem, v skrajšanem postopku pa so sprejeli spremembe in dopolnitve  odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena in odloka o oglaševanju na območju MONM. V skupni obravnavi je občinski svet sprejel predlog odloka o Dolenjskih lekarnah Novo mesto in odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic tega lekarniškega zavoda. Na področju premoženjskih zadev so svetniki dodelili status grajenega javnega dobra nepremičninam, ki predstavljajo objekte javne gospodarske infrastrukture na več kot 20 parcelah po vsej občini. Svetniki so se seznanili tudi s končnimi poročili nadzora nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev v treh novomeških osnovnih šolah Grm, Otočec in Stopiče ter v KS Brusnice.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki podali pozitivni mnenji k imenovanjema Maje Skubic Avsec za ravnateljico Organizacijske enote Srednje šole za gostinstvo in turizem zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Helene Jurše Rogelj za ravnateljico Organizacijske enote Višja strokovna šola zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

 

 

nazaj