Pred poletjem potrdili ustanovitev skupne občinske uprave in cene komunalnih storitev ter sprejeli OPPN za šmihelsko obvoznico

datum: 12. 07. 2019

Občinski svetniki so na zadnji seji pred poletnimi počitnicami v drugi obravnavi potrdili ustanovitev skupne občinske uprave z občinama Trebnje in Stražo ter sprejeli cenike komunalnih storitev. V prvi obravnavi je bil sprejet tudi občinski podrobni prostorski načrt za šmihelsko obvoznico, ki jo na Mestni občini Novo mesto načrtujemo zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela.

Z novo obvoznico se bo tranzitni promet umaknil iz preobremenjenih cest v stanovanjskih soseskah Šmihel in Regrča vas, prometni tokovi na tem področju pa bodo urejeni tudi z načrtovanim krožiščem pod železniško progo Novo mesto – Metlika, s čimer bo ustrezen dostop urejen za Šolski center Novo mesto. Sprejeti podrobni prostorski načrt predvideva tudi ureditev ustreznih lokalnih navezav, površin za pešce in kolesarje, pa tudi več kot 100 novih parkirnih prostorov. K boljši prometni varnosti širšega območja bo prispevala tudi ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov.

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave je pravna podlaga za ustanovitev skupne občinske uprave treh dolenjskih občin – Mestne občine Novo mesto, občine Straža in občine Trebnje. Z odlokom je predvideno, da bodo občine od leta 2020 poleg nalog inšpektorata in redarstva, na skupno upravo prenesle še najmanj štiri naloge, kar omogoča najvišji možni sofinancirani delež s strani države – 55 odstotkov vseh stroškov delovanja.

Občinski svet je potrdil elaborate predračunskih lastnih cen in zaračunanih cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov in 24 urne dežurne službe. Mesečna cena omenjenih komunalnih storitev se bodo za povprečno štiričlansko družino v Mestni občini Novo mesto skupno povišale 5,15 evra, glavni razlog za povišanje so stroški amortizacije v zadnjih letih bistveno izboljšane nove in prenovljene infrastrukture (vodarne z ultrafiltracijo, vodohrani, prenova cevovodov in nova čistilna naprava).

_DSC0900

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice in občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva v Dolenjem Karteljevem. Prav tako v prvi obravnavi je občinski svet potrdil predlog odloka o podelitvi koncesije za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti, potrjena pa sta bila tudi Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto in poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2018.

Skladno z odlokom o pokopališkem redu so svetniki potrdili cene grobarin v Mestni občini Novo mesto in se seznanili s poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Na premoženjsko-pravnem področju so svetniki ukinili status javnega dobra na nepremičnini v Črešnjicah, na področju kadrovskih zadev so bili v svet Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto za mandatno dobo štirih let imenovani Klara Golić, Janez Gornik in Peter Kostrevc, svetniki pa so podali še pozitivno mnenje k imenovanju Barbare Martini za pomočnico direktorice Enote Novo mesto na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina.

Ob koncu seje je župan Gregor Macedoni v svojem poročilu predstavil aktualne projekte v Mestni občini.

nazaj