vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2019

datum: 28. 12. 2018

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 49/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU – L 352/1, 24. 12. 2013), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (DUL, št. 16/18) objavlja Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MONM) naslednji

 

JAVNI POZIV

za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2019

 

 

NAZIV IN SEDEŽ NOSILCA POZIVA

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju MONM).

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2019 oz. do porabe razpoložljivih sredstev, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU – L 352/1m, 24. 12. 2013).

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Na javni poziv se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki bodo izvajali dejavnost v prostorih na območju starega mestnega jedra v Novem mestu. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Pri drugih upravičencih se vsi ti pogoji smiselno uporabljajo.

 

Na poziv se ne morejo prijaviti bodoči ali obstoječi najemniki, ki opravljajo dejavnosti naslednjih kategorij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

 • kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
 • rudarstvo;
 • oskrba z električno energijo, plinom in paro;
 • oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja;
 • gradbeništvo;
 • trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil;
 • gostinstvo (razen v primeru, da ima prevladujočo kulinarično ponudbo);
 • dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti;
 • dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo.

 

Na poziv se ne morejo prijaviti podjetja oz. zavodi, ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanja, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Prijavijo se lahko najemniki poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta, ki bodo opravljali gospodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu  2019 in  najemniki, ki so v letu 2018 v najetih poslovnih prostorih že začeli z izvajanjem gospodarske dejavnosti. Pri bodočem najemu je potrebna izjava lastnika poslovnega prostora, da bo prišlo do najema v letu 2019.

 

VIŠINA SREDSTEV

Predvidena višina razpisanih sredstev za leto 2019 je 10.500,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena v proračunu MONM za leto 2019 na proračunski postavki 18061012 – Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja najemnin in se podeljujejo kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA

Upravičen strošek sofinanciranja je neto najemnina za obstoječe poslovne prostore v starem mestnem jedru Novega mesta, v katerih so najemniki začeli opravljati dejavnost v letu 2018 ali 2019. Za poslovni prostor se šteje prostor, v katerem podjetje dejansko opravlja svojo dejavnost (za poslovni prostor se ne štejejo skupne površine stavbe npr. atrij, stopnišče, hodnik ipd.).

MONM bo sofinancirala najemnine izbranim najemnikom na tem pozivu za obdobje dveh let od dneva začetka opravljanja poslovne dejavnosti, s tem, da mora biti poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike storitev skupno tri leta. Najemnikom, ki so dejavnost na lokaciji opravljali še pred objavo poziva, bo občina subvencijo za nazaj nakazala v 30 dneh po prejetju skupnega zahtevka v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju z MONM glede na priložene račune in dokazila o plačilih najemnine za posamezne mesece.

Najvišje možno sofinanciranje je 50% najemnine z maksimalno omejitvijo 5 EUR/m2 in maksimalno omejitvijo površine 100 m2. Upravičen strošek je NETO najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). V primeru, da poslovni prostor ne bo obratoval, bo strošek najema neupravičen.

 

MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCEV

Vse formalno popolne in pravočasne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega poziva, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:

 • starost podjetja oz. zavoda (največ 10 točk),
 • lokacija (10 točk),
 • trajanje najemne pogodbe (največ 10 točk),
 • pomen dejavnosti prijavitelja za ekonomsko oživljanje mestnega jedra (največ 70 točk).

Najvišje možno število točk je 100. Za dodelitev subvencije mora prosilec doseči minimalno 40 točk. Merila s točkovalnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Pomen dejavnosti za ekonomsko oživljanje mestnega jedra bo ocenjen s strani strokovne komisije.

Do polnega obsega financiranja je upravičen vsakdo, ki doseže 80 točk. Prosilci, ki bodo dosegli manj kot 80 točk, bodo subvencionirani na naslednji način:

 

 • 40 – 49 točk: 1,5 EUR/m2,
 • 50 – 59 točk: 2 EUR/m2,
 • 60 – 69 točk: 3 EUR/m2,
 • 70 – 79 točk: 4 EUR/m2,
 • 80 točk in več: 5 EUR/m2.

Doseganje meril se bo po zaključku sofinanciranja preverjalo.

 

OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV IN POROČANJE

Obdobje za katerega so s tem javnim pozivom namenjena proračunska sredstva je proračunsko leto 2019. Upravičeni so izdatki, ki nastanejo v obdobju dveh let od dneva začetka opravljanja poslovne dejavnosti (poslovni prostor je odprt za potrošnike in uporabnike storitev).

Sprejeti sklepi o sofinanciranju najemnine za del obdobja sofinanciranja, ki presega 31. 12. 2019, se izvršijo, v kolikor bo za izvršitev v letu 2020 zagotovljenih dovolj finančnih sredstev.

Prijavitelj oddaja zahtevke za sofinanciranje vsak mesec. Zahtevek za mesec december mora biti MONM predložen najkasneje do 30. 11. za tekoče leto. Zahtevku je potrebno predložiti:

 • kopije računov najemnin, ki se glasijo na upravičenca,
 • potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim sklicem pri nakazilu.

 

Prvemu zahtevku je potrebno priložiti izjavo najemnika, da poslovni prostor že obratuje.

Zadnjemu zahtevku za leto 2019 (to je najkasneje do 30. 11. 2019) je potrebno  priložiti končno poročilo z opisom izvedbe dejavnosti s seznamom vseh računov plačanih najemnin.

Najkasneje v 30-ih dneh od sklenitve pogodbe mora prejemnik sredstev na vhodu v poslovni prostor na vidnem mestu izobesiti obvestilo, da prejema sredstva za sofinanciranje najemnine s strani MONM po vzorcu, ki je v prilogi razpisne dokumentacije. Obvestilo ne sme biti manjše od formata A4 in mora biti zastekljeno in okvirjeno.

Pred izplačilom zahtevka lahko komisija opravi ogled na terenu in preveri verodostojnost računov in ostale dokumentacije, namensko porabo sredstev in ustreznost namestitve označbe o sofinanciranju najemnine za poslovni prostor s strani MONM. Označba mora biti izobešena ves čas opravljanja dejavnosti na navedenem naslovu, oziroma najmanj do poteka treh let od začetka opravljanja dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.

Obrazci za končno poročilo, mesečni in skupni zahtevek, izjave in vzorec označbe o sofinanciranju najemnine so v prilogi razpisne dokumentacije.

Po zaključku projekta, to je po zaključenem delnem financiranju najemnine in do poteka treh let od datuma, ko je prejemnik sredstev pričel opravljati svojo dejavnost v poslovnem prostoru, za katerega je prejemal delno sofinanciranje s strani MONM, se bo s strani komisije izvajalo preverjanje izpolnjevanja določil javnega poziva in posebnih pogojev iz tč. VIII.

 

POGOJI ZA PRIJAVO

Na poziv se ne morejo prijaviti podjetja:

 • ki so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe;
 • ki prejemajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
 • ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
 • ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do MONM iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala;
 • ki so dolgoročno plačilno nesposobne, skladno s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
 • ki so na seznamu subjektov, za katera v razmerju do MONM veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije;
 • ki so prejela državno pomoč po tem javnem pozivu in naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo;
 • ki so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih virov (npr. sredstva Zavoda za zaposlovanje, Slovenskega podjetniškega sklada, EU sredstva in podobno);
 • ki imajo zapadle, neplačane obveznosti do MONM.

 

Posebni pogoji:

 • sklenjeno najemno pogodbo bo potrebno priložiti najkasneje pred podpisom pogodbe o sofinanciranju;
 • prednost do sofinanciranja bodo imeli tisti najemniki, ki bodo s svojo dejavnostjo bistveno prispevali k ekonomski oživitvi starega mestnega jedra (trgovina – maloprodaja);
 • subvencija je namenjena za najem poslovnih prostorov, po sklenjenih najemnih pogodbah v letu 2018 oz. 2019 za obdobje dveh let od dneva pričetka opravljanja upravičene gospodarske dejavnosti na lokaciji v starem mestnem jedru, to je od dneva, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike storitev;
 • najemniki morajo k vlogi predložiti opis dejavnosti, ki se bo izvajala v najetih prostorih in najemno pogodbo oz. izjavo zemljiškoknjižnega lastnika poslovnega prostora, da bo do najema v letu  2019  prišlo in dokazilo o lastništvu poslovnega prostora v primeru, da lastništvo zemljiškoknjižno še ni urejeno (kopija notarsko overjene pogodbe o nakupu);
 • prejemnik subvencije mora izvajati dejavnost v najetem poslovnem prostoru v obdobju, za katerega je zaprosil za subvencijo. To pomeni, da poslovni prostor za opravljanje gospodarske dejavnosti obratuje in je odprt za potrošnika in uporabnike storitev. Najete poslovne prostore mora prejemnik subvencije uporabljati skladno z upravičenim namenom (za opravljanje gospodarske dejavnosti) in predloženim opisom dejavnosti iz prejšnje alineje;
 • prejemnik subvencije se zaveže, da bo v poslovnem prostoru, za katerega je prejemal subvencijo najemnine, po končanem obdobju prejemanja subvencije (2 leti) vsaj še 12 mesecev opravljali dejavnost, ki ustreza merilom tega poziva;
 • najvišja možna najemnina ne sme presegati 10 €/m2;
 • najemodajalec in najemnik ne smeta biti v nobenem primeru lastniško in sorodstveno povezana;
 • najkasneje v 30-ih dneh po pravnomočnosti sklepa je prejemnik subvencije dolžan pričeti izvajati dejavnost v poslovnem prostoru.

 

Za območje starega mestnega jedra Novega mesta se štejejo naslednje enote urejanja prostora:

 • NM/14-a,
 • NM/14-OPPN-b,
 • NM/14-g,
 • NM/14-e.

 

Grafični prikaz navedenih  območij je razviden iz priloge k razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji na poziv ter prejemniki subvencij odgovarjajo za točnost podatkov in podanih izjav ob prijavi na poziv. V primeru neresničnih podatkov ali kršenja pogodbe o dodelitvi subvencije, MONM odstopi od pogodbe, prejemnik pa je dolžan vrniti pridobljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

Javni poziv bo odprt do 1. 11. 2019 oziroma do porabe proračunskih sredstev, ob upoštevanju vrstnega reda vlog po datumu oddaje vlog. Vloge za prijavno na javni poziv morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto, v zaprti kuverti in opremljene z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v letu 2019«, na zadnji strani kuverte pa mora biti naveden polni naziv in naslov pošiljatelja.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, vloge neupravičenih vlagateljev in vloge, ki ne bodo oddane v zaprtih kuvertah z zahtevano oznako, se kot prepozne oziroma neupravičene oziroma neustrezno oddane zavržejo s sklepom.

Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke. Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja. MONM lahko od prijavitelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo s katero dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.

 

ODPIRANJE, OBRAVNAVANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU POZIVA

Prvo odpiranje vlog bo potekalo na 31. 1. 2019. Na njem bodo obravnavane vse vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov do 30. 1. 2019 do 13. ure. Nadaljnja odpiranja vlog, do porabe proračunskih sredstev, se bodo izvajala praviloma zadnji dan v mesecu. Pri obravnavi vlog do porabe proračunskih sredstev bo upoštevano pravilo vrstnega reda vlog po datumu oz. času  oddaje vlog. Pristojni organ bo v roku 8 (osmih) delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 delovnih dni. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Morebitne dopolnitve po preteku roka za dopolnitev vloge ne bodo upoštevane.

Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge upravičenih oseb. Direktorica občinske uprave bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 30-tih dneh od dneva odpiranja vlog. Hkrati bo prijavitelje pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan v roku 15 dni s sklepom.

Namensko porabo sredstev iz pogodbe preverja občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sredstev, MONM odstopi od pogodbe, koristnik pa mora sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, poleg tega tudi ne sme sodelovati na naslednjem razpisu.

Podatki o odobrenih in izplačanih sredstvih so informacije javnega značaja in se lahko objavljajo.

 

DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo poziva in obrazce z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega poziva dosegljiva na spletni strani MONM ali v času uradnih ur na naslovu Mestna občina Novo mesto – sprejemna pisarna, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan v času poslovnih ur na telefonski številki 07 39 39 290 ali na elektronskem naslovu darja.plantan@novomesto.si.

 

 

Številka: 3522-2/2018-12 (629)

Datum: 20. 12. 2018

 

Obrazci

nazaj