vodilna slika

Razširitev dnevnega reda 15. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 23. 05. 2008

Seja bo v četrtek, 29. maja 2008 (Rotovž).

Številka: 032-15/2008

Datum: 21. 5. 2008

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006 - UPB 1 in 4/2008) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001, 72/2005 in 9/2008) predlagam

 

razširitev dnevnega reda

 

15. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

sklicane za četrtek, 29. maja 2008, ob 16. uri,

z naslednjimi (pod)točkami:

 

8. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 (skrajšani postopek)

9. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med novonastalimi občinami

10. Poročilo o poslovanju javnih zavodov v Mestni občini Novo mesto za leto 2007

11. Poročilo posebne volilne komisije o nadomestnih volitvah člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti Novo mesto

12. Stanovanjski program Mestne občine Novo mesto

13. Premoženjsko-pravne zadeve

13.1 Predlog sklepa o prodaji dela nepremičnine parc. št. 5/4 , KO Bršljin

13.2 Predlog sklepa o prodaji nepremičnine parc. št. 1020/70, KO Gotna vas

13.3 Predlog sklepa o odtujitvi dela nepremičnine parc. št. 866/2, KO Šmihel pri Novem mestu

 

Dosedanje 8., 9.,10. in 11. točka se ustrezno preštevilčijo.

Priložena so gradiva za vse nove podtočke ter za vse preostale točke dnevnega reda, razen gradiva za 14. in 15. točko ter delno za 8. točko, ki ga boste v skladu s poslovniškimi določili prejeli pred sejo.

 

S spoštovanjem!

 

Župan

Alojzij MUHIČ

nazaj