zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 1 REDNE SEJE 2018

datum: 22. 02. 2018

KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE

STOPIČE 3

8322 STOPIČE

 

ZAPISNIK

1. redne seje sveta, ki je bila 28.1.2018, s pričetkom ob 8.15 uri v družbenem domu Stopiče 3.

Prisotni člani: Tomaž Slak, Petra Povše, Miha Prosenik, Mateja Šimec, Janez Murn

Opravičeno odsotna: Marjan Štangelj, Borut Blatnik

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik sveta pozdravil prisotne, pričel s sejo ter predlagal naslednji dnevni red:

1.      Potrditev članov in pregled odstotnih.

2.      Potrditev zapisnika pretekle seje.

3.      Tekoče teme.

4.      Razno.

Ad1) Predsednik sveta je pozdravil prisotne člane.

Ad2) Zapisnik zadnje seje v letu 2017 je bil soglasno sprejet.

Ad3) Tekoče teme.

Projekti izdani na razpis:

-        Mrliška vežica Stopiče – obnova vežice na javni razpis. Dela na objektu: rušitev stene, povečanje kuhinje, nove elektro instalacije. Obnova predvidena v marcu.

-        Hrib pri Orehku – ureditev poti Medic, v kolikor bo investicija 30 % v samoizvedbi lastnika,

-        Parkirišče Hrušica – zagotovljena sredstva v 30% deležu,

-        Dolnja Težka Voda – dokončanje javne razsvetljave v starem delu vasi.

Ad4) Ureditve okolice pokopališč v Stopičah, Malem Orehku, Šentjoštu in Hrušici.

Senzorji so montirani pri vežicah, kante za smeti ne bodo osvetljene.

Ad5) Igrišče Gornja Težka Voda

Predlagali smo drugo primerno zemljišče za igrišče, vendar predlog ni bil sprejet, ker gre za kmetijsko zemljišče. MONM je predlagala odkup v skupni površini 400m2. Pripraviti je potrebno idejno zasnovo za postavitev igral. Dogovori se za sestanek z vasjo na temo igrišča. Stališče sveta KS Stopiče – zaradi prioritetne ureditve javnih poti in zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu na glavni cesti Črmošnjice – Stopiče- Verdun trenutno ne moremo zagotoviti sredstev za otroška igrala.

 

Ad6) Pošta v Stopičah

Prostori so v fazi prepisa, na MONM poslan zahtevek za upravljanje prostorov bivše pošte. Zaenkrat odgovor MONM, da obračunava najemnino novemu najemniku. Stroške vzdrževanja (vodarina) trenutno plačuje KS Stopiče, elektriko plačuje najemnik (elektro števec). Na to temo se pripravi poračun letnega stroška vodarine oz. stroškov vzdrževanja in se vloži predlog za povečanje mesečnega stroška vzdrževanja po preteklih letih.

Ad7) 500 – letnica kraja Stopiče

V fazi priprave javnih razpisov. Dogovori se pričnejo, ko dobimo sredstva za organizacijo dogodka.

Ad8) Ureditev volišč primernih za normalno dostopnost invalidov.

V Hrušici je urejeno volišče, dostop primeren invalidom. V Stopičah se volišče preseli v prostore gasilskega doma.

Ad9) Javna razsvetljava v Stopičah

Podali bomo zahtevek za ureditev javne razsvetljave od OŠ Stopiče do Verduna zaradi zagotavljanja varne poti otrok.

Ad10) Razno.

Predlog obnovitve poti Dolnja Težka Voda – Prepih zaradi dotrajanosti cestišča.

 

Zaključek sestanka ob 9.25 uri.

 

Zapisnik zapisala:                                                                                      Predsednik krajevne skupnosti :

Petra Povše                                                                                                Tomaž Slak

novice

23. december, KS Stopiče
 Postopek priprave OPPN Golišče – Stopiče/1

Postopek priprave OPPN Golišče – Stopiče/1

Na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) smo pričeli s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1.

več >

08. oktober, KS Stopiče

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

04. maj, KS Stopiče
04. maj, KS Stopiče
22. februar, KS Stopiče
24. december, KS Stopiče
24. december, KS Stopiče
24. december, KS Stopiče
26. november, KS Stopiče
26. november, KS Stopiče

zapisnik 9 redne seje

v nedeljo 26.11. smo svetniki ks Stopiče zasedali 9 redno sejo v letu 2017 več v prilogi

več >