zemljevid krajevnih skupnosti

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2024

datum: 26. 04. 2024

Dolenjski uradni list 9 - 2024.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) in Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. redni seji dne 25. 4. 2024 sprejel

ODLOK

o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2024

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se spremenijo določbe Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2024 (DUL, št.18/23), kot je navedeno v nadaljevanju.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA

PRORAČUNA

2. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2024 (DUL, št. 18/23), se 2. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

 

Slika1

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

3. člen

13. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»V letu 2024 se občina lahko zadolži do višine 6.000.000 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se Mestna občina Novo mesto lahko v letu 2024 zadolži do višine razpoložljivega zadolževanja.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2024 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2024 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen Dolenjski muzej Novo mesto, ki se lahko dolgoročno zadolži v obliki finančnega najema do višine 25.000 EUR in Javni stanovanjski sklad Novo mesto, ki se lahko zadolži do višine 50.000 EUR.«

4. člen

Za 13. členom se doda 13.a člen tako, da se glasi:

»Posamični pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, je veljaven, če njegova skupna vrednost ne presega 4.000 EUR z DDV. Če skupna vrednost posameznega pravnega posla presega 4.000 EUR z DDV, mora krajevna skupnost pridobiti predhodno soglasje župana, sicer je takšen pravni posel ničen. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.«

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2024.

 

Številka: 410-0003/2023-9

Novo mesto, dne 25. 4. 2024

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

novice

26. april, KS Mestne njive
23. april, KS Mestne njive

Prvomajska budnica z mestno godbo Novo mesto

Godba in mažoretke nas 1.maja obiščejo ob 7.40 na igrišču. Lepo vabljeni!

več >

23. april, KS Mestne njive

Novo mesto v žici 2024

Vabljeni na pohod!

več >

01. april, KS Mestne njive

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Predlagajmo ideje, ki bodo izboljšale kakovost življenja v naši občini.

več >

14. marec, KS Mestne njive

Čistilna akcija Očistimo sosesko

V soboto, 16.3. 2024 organiziramo čistilno akcijo Očistimo sosesko. Zbor ob 10.00 na košarkaškem igrišču.

več >

02. maj, KS Mestne njive
08. julij, KS Mestne njive