zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

datum: 03. 10. 2023

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 17.05.2023 ob 18:00 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

Predlagan dnevni red:

1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika predhodne seje sveta KS Center Novo mesto

3. Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto

4. Pregled izvajanja projektov v okviru programov krajevnih skupnosti MONM

5. Povzetek sestanka s krajani in predstavniki MONM z dne 10.05.2023 glede parkiranja
na območju Prešernovega trga

6. Urejanje in vzdrževanje javnih površin KS Center

7. Razprava o predlogu krajana glede vrisa dodatnih parkirnih mest

8. Razno
 

K 1. točki: Na seji so bili prisotni Matija Škof, Sandra Anzulović, Stojan Luzar, Cvetka
Potočar, Luka Blažič, Kaja Papić. Tomaž Budja je bil upravičeno odsoten.

SKLEP: Seja je bila sklepčna. Prisotni so soglasno potrdil predlagani dnevni red.

 

K 2. točki: Potrditev zapisnika seje sveta z dne 08.03.2023.

SKLEP: Navzoči so potrdili zapisnik seje sveta z dne 08.03.2023.

 

K 3. točki: Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo
mesto

V zvezi s skupnim dostopom do hrambe dokumentov (sistem google drive) preko gmail
pošte, ki ima možnost shranjevanja 10 gb prostora za dokumentacijo KS Center.
SKLEP: Sandra Anzulović in Luka Blažič se bosta dodatno pozanimala v zvezi z
možnostjo skupnega dostopa do hrambe dokumentov.

K 4. točki: Razprava o projektih v okviru programov krajevnih skupnosti Mestne
občine Novo mesto 2023

• Informativne table ob Župančičevem sprehajališču.
Projekt prijavljen pri MO NM.

• Skriti park.
Projekt prijavljen pri MO NM.

• Ograja ob stopnicah pri Sodišču, ki gredo proti Vrhovčevi ulici.
Projekt prijavljen pri MO NM.

• Ograja za zaščito zelenice na Jerebovi ulici.
Projekt še ni poslan, ker se preverja smiselnost vložitve projekta. Predlaga se poostritev
nadzora parkiranja. Menimo, da bi bila postavitev stebričkov bolj smiselna, saj bi
preprečevali vozilom tudi obračanje na zelenici.

• Vadbena naprava v Ragovem logu.
V enakem znesku kot KS Majde Šilc bomo sofinancirali postavitev urbane vadbene opreme
v Ragovem Logu v okviru Poziva za sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme za
montažo v KS MONM v letu 2023, ki ga bo izvedla KS Majde Šilc.
Matija Škof navaja, da še nima novih informacij v zvezi z izvedbo projekta. Nekoliko se bo
zvišala njegova vrednost zaradi podražitve gradbenih del glede na predhodno obdobje, ko
je bil projekt pripravljen.

SKLEP: Projekti so bili prijavljeni na MO NM.

K 5. točki: Povzetek sestanka s krajani in predstavniki MONM z dne 10.05.2023
glede parkiranja na območju Prešernovega trga in Florjanovega trga

Prisotni:
Martina Ana Vrhovnik in Katarina Petan iz Skupne občinske uprave občin Dolenjske,
predstavniki krajanov KS Center Prešernov in Florjanov trg, predstavnika svata KS Center
Matija Škof-predsednik, Kaja Papić- podpredsednica.

Krajani so predlagali možne rešitve:

1. Definiranje določenih parkirnih površin le za stanovalce s stalnim prebivališčem v
mestnem jedru, brez možnosti parkiranja za dnevne obiskovalce;

2. Čimprejšnja izgradnja parkirne hiše, v kateri bo možno kupiti lastniško parkirni mesto;

3. Občutno zvišanje parkirnine za dnevne obiskovalce, brez enournega brezplačnega
parkiranja; KS Center predlaga, da se skrajša brezplačno parkiranje na pol ure. Stanovalci
predlagajo zvišanje parkirnine.

Glede na zgoraj navedeno prosijo za čimprejšnjo preučitev navedene situacije in ukrepanje
ter posredovanje poslanega dopisa na Mestno občino Novo mesto.

SKLEP: Predstavniki SOUOD Novo mesto so prisluhnili predlogom krajanov in
bodo posredovali na naslov KS Center pisni odgovor in možne rešitve
problematike parkiranja na Prešernovem trgu, ki ga bomo posredovali
stanovalcem. KS Center predlagamo rešitev, da se stanovalcem ponudi možnost
parkiranja tudi v drugih conah.

K 6.točki: Urejanje in vzdrževanje javnih površin KS Center

Problematika neurejenega prostora nad parkom rastoče knjige, kjer iz zelene stavbe (sedež
DRPD) pada opeka (od rampe proti parkirišču). Streha je poškodovana, stavba je pod
spomeniškim varstvom. Potrebno jo bo obnoviti oziroma sanirati.

Na koncu Ulice Talcev ob deževju voda vdira zaradi zamašenih kanalet.
Pri parku Rastoče knjige so zlomljene veje.

SKLEP: Glede poškodovane stavbe (sedež DRPD) je potrebno kontaktirati osebo
zadolženo za premoženje na MONM (ga.Jasna Jazbec).

K 7. točki: Razprava o predlogu krajana glede vrisa dodatnih parkirnih mest
Krajan je predlagal možne lokacije za vris dodatnih parkirnih mest v Centru NM.

SKLEP: Predloge za možnost novih parkirnih mest je potrebno posredovali za
mnenje na SOUD.

K 8. točki: Razno

- Rešetke na križišču Kosove ulice in Mej Vrti so narejene.

- V soboto 20.05.2023 bomo izvedli akcijo »Skupaj polepšajmo naše ulice«, kjer bomo so-krajanom razdelili 250 sadik pelargonij.

- Prošnja na Komunala d.d., da pokosi lokacijo Skriti Park

- Predlog za upočasnitev prometa na ulici Prešernov trg – tržnica (do ostrega ovinka)
proti Sokolski ulici na dolžini cca 70 m, z npr. z »ležečim policajem«;

- Predlog, da bi organizatorji prireditev v sklopu MO obvestili tudi KS Center o zaporah
cest, da lahko posredujemo informacijo krajanom po elektronski pošti.

- Ureditev Šolske ulice, kjer se vdira cestišče (pod kegljiščem). Lani je bila tam
postavljena javna razsvetljava.

- Še vedno moteča postavitev premaknjenih zabojnikov iz Germove ulice na Šolsko
ulico (na cestišče pod kegljiščem), kjer ni prostora za normalen prehod vozil. V
zvezi s tem prejemamo številne pripombe krajanov.

- Na Rozmanovi 10 potrebujemo nabiralnik za pošto KS Center

- Sestanek s pristojno iz Komunala d.d. ga.Tino Potež smo imeli dne 16.03.2023.

Tematika je bila:

-Možnosti postavitve dodatnih potopnih odjemnih mest za stavbo Glavni trg
2 in pri Sodišču. 

- Ograditev zabojnikov za smeti pred Vrhovčevo ulico 4 in popravilo ogrodja
pri zabojnikih pri Jerebovi ulici 20.

- na potopnih odjemnih mestih na Rozmanovi ulici in pri Čajarni stari most je
potrebno popraviti nekatere potopne zabojnike, ker se ne zapirajo.

- nekateri večji poslovni subjekti še vedno nimajo zabojnikov na svojih
površinah. Pred časom je bil sprejet odlok, ki naj bi od njih to zahteval. Ali
se to izvaja v praksi? (Primer: na Linhartovi ulici so postavljeni zaklenjeni
zabojniki od gostišča na Na trgu na javni površini)

- Pogosteje je potrebno prazniti steklovino. Še posebej v bližini lokalov.
(Npr. na Dilančevi ulici)

- problematika premaknjenih zabojnikov iz Germove ulice na Šolsko ulico
(na cestišče pod kegljiščem) in ozek prehod za vozila.

SKLEP: Člani so se seznanili z vsemi vsebinami te točke in predlagane rešitve
soglasno podprli.

Seja zaključena ob 19:30 uri.

Zapisnik sta pripravila:
Kaja Papić
Matija Škof

V Novem mestu, 17.05.2023

novice

07. marec, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 15.01.2024 ob 18:45 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

07. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v torek, 5. marca 2024, ob 18:00 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

15. januar, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabimo vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v ponedeljek, 15. januarja 2024, ob 18:45 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 05.09.2023 ob 18:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

06. november, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Vabimo vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu

več >

03. oktober, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 17.05.2023 ob 18:00 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

04. september, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Redna sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v torek, 05. septembra 2023, ob 18:30 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

29. maj, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 08.03.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

več >

16. maj, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. maja 2023, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >