zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

datum: 29. 05. 2023

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 08.03.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

Predlagan dnevni red:

 

1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika seje sveta z dne 01.02.2023

3. Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto

4. Razprava o projektih v okviru programov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo

mesto 2023

5. Razprava o problematiki parkiranje na območju Prešernovega trga, vezano na dopis

sokrajana

6. Razno

 

K 1. točki: Na seji so bili prisotni Matija Škof, Sandra Anzulović, Stojan Luzar, Cvetka

Potočar, Tomaž Budja, Kaja Papić. Luka Blažič je bil upravičeno odsoten.

SKLEP: Seja je bila sklepčna. Prisotni so soglasno potrdil predlagani dnevni red.

 

K 2. točki: Potrditev zapisnika seje sveta z dne 01.02.2023

SKLEP: Navzoči so potrdili zapisnik seje sveta z dne 01.02.2023.

 

K 3. točki: Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto

 

Želeli bi ustvariti oblak (sistem google drive) preko gmail pošte, ki ima možnost shranjevanja 10 gb prostora za dokumentacijo KS Center.  Pozanimati se moramo pri Občini NM ali njihova domena nudi dodaten prostor za shranjevanje dokumentacije.

SKLEP: Pridobili bomo več informacij v zvezi z hranjenem dokumentov v oblaku preko dostopa domene KS.CENTER Občine NM.

 

K 4. točki: Razprava o projektih v okviru programov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto 2023

 • Informativne table ob Župančičevem sprehajališču,

Sandra Anzulović je sporočila, da so informativne table narejene in se lahko prijavi projekt v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Celotne vrednost projekta je ocenjena na 1.500 eur z DDV-jem. Pozornost, da se na tablah vpišejo vsi logotipi  (KS Center, Občina NM, Zavod za varstvo narave).

 • Skriti park.

Za vzdrževalna dela v skritem parku je pristojna Komunala Novo mesto. Stopiti je potrebno v stik z MO NM glede popisa vzdrževalnih del (čiste potke, pokošena trava).

 • Ograja ob stopnicah pri Sodišču, ki gredo proti Vrhovčevi ulici.

Pridobili smo dovoljenje Zavoda za varstvo narave, da se lahko popeska obstoječa ograja na stopnišču pri Sodišču. V zvezi s tem bomo izvedli prijavo projekta, dokumentacije in pridobili ustrezne ponudbe.

 • Ograja za zaščito zelenice na Jerebovi 16.

Manjka ključavnica na rampi na Jerebovi ulici 16, zato bo potrebno nasloviti na Komunalo Novo mesto zahtevek za njeno ponovno vračilo. Na GURS je potrebno preveriti lastništvo zemljišča levo pod blokom Jerebove ulice 16 in se nato odločati o nadaljnjih korakih za ureditev zaščitne ograje.

 • Vadbena naprava v Ragovem logu.

V enakem znesku kot KS Majde Šilc bomo sofinancirali postavitev urbane vadbene opreme v Ragovem Logu v okviru Poziva za sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme za montažo v KS MONM v letu 2023, ki ga bo izvedla KS Majde Šilc. KS Majde Šilc nas bodo obveščala glede skupne realizacije. Dovoljenja so pridobljena, čaka se naravovarstveno soglasje.

SKLEP: Ob pridobitvi potrebnih soglasij oziroma pozitivnih mnenje in uspešni prijavi projektov na razpise, se realizira vse projekte.

 


K 5. točki: Razprava o problematiki parkiranje na območju Prešernovega trga, vezano na dopis sokrajana

 

Od krajana smo prijeli elektronsko sporočilo.

Opozoril je na naslednje problematike:

Kot dolgoletni prebivalci mestnega jedra po več kot dvajsetletnem bivanju v centru Novega mesta, že dobri dve leti opažajo nevzdržno situacijo glede parkiranja na površinah v mestnem jedru, oz. pomankanje le-teh. Situacija je kritična predvsem v popoldanskih urah, po zaključku delovnega dne, ko se vrnejo domov, v času tržnih dni in ob prireditvah.

Kljub temu, da imajo kupljeno celoletno dovolilnico za možnost parkiranje v neposredni bližini bivališča, jim le-ta ne zagotavlja prostega parkirnega mesta, za kar ugotavljajo in navajajo nekaj različnih razlogov:

 

1. Ker je parkiranje za 1 uro brezplačno, parkirne površine zasedajo posamezniki, ki v avtu s časopisom ali mobitelom v roki čakajo otroke, ki obiskujejo različne dejavnosti v mestu;

2. Mestno jedro se polni z novimi stanovalci, tudi začasnimi (na veliko se oddajajo sobe sezonskim delavcem), ki v parkiranih vozilih nimajo vidnih dovolilnic;

3. Parkirna mesta zasedajo tudi vozila z dovolilnicami, ki so izdane za druga parkirišča/območja in ne veljajo za območje Prešernov trg, Florjanov trg, pod Kapitljem, APT.

4. Cena parkiranja v mestnem jedru je za dnevne obiskovalce prenizka, zato se ti dlje časa zadržujejo v mestu;

 

Opozorili so še na naslednje:

1. Premajhna tolerantnost redarske službe do stanovalcev z dovolilnicami, ko le-ti nimamo kam parkirati svoje avtomobile in zato večkrat dobimo kazen za napačno parkiranje;

2. Kako in kje se bo urejalo/zagotavljalo parkirne površine za vse nove stanovalce mestnega jedra, ki se bojo vselili v nove/renovirane objekte (npr. Glavni trg 2)?

3. Upočasnitev prometa na ulici Prešernov trg – tržnica (do ostrega ovinka) proti Sokolski ulici na dolžini cca 70 m, z npr. z »ležečim policajem«;

4. Istočasno je potrebno z namenom boljše preglednosti in izboljšanja varnosti pešcev v prometu označiti prehod za pešce na območju ulice Prešernov trg nasproti APT-ja (svetlobno ali drugo oznako);

 

Predlagajo možne rešitve:

1. Definiranje določenih parkirnih površin le za stanovalce s stalnim prebivališčem v mestnem jedru, brez možnosti parkiranja za dnevne obiskovalce;

2. Čimprejšnja izgradnja parkirne hiše, v kateri bo možno kupiti lastniško parkirni mesto;

3. Občutno zvišanje parkirnine za dnevne obiskovalce, brez enournega brezplačnega parkiranja;

 

Glede na zgoraj navedeno prosijo za čimprejšnjo preučitev navedene situacije in ukrepanje ter posredovanje poslanega dopisa na Mestno občino Novo mesto.

SKLEP: Pridobiti je potrebno stališče Občine NM glede problematike parkiranja. Predvideva se, da je problem tudi parkiranje večjega števila vozil brez dovolilnic po 19 uri zvečer do jutranjih ur, ko je parkiranje brezplačno (na primer začasni stanovalci), zato bi redarske službe morale delovati tudi po tej uri (na primer do 22h). Pospešiti je treba tudi izgradnjo parkirnih hiš.

 

K 6.točki: Razno

 • Potrebna je preplastitev Šolske ulice, kjer se vdira cestišče, ki je v domeni rednih vzdrževalnih del MO NM
 • Problematika sanacije rešetk na klančini na križišču Kosove ulice in ulice Mej vrti. Glede na to, da so rešetke sedaj nevarne tudi za pešce, ne morejo čakati na redna vzdrževalna dela.
 • Neurejenost cestišča/križišča na Rozmanovi ulici pri hotelu Krka in vstopom proti centru mesta. Zakaj v sklopu prenove cestišča ni bil urejen tudi ta del (kjer so sedaj stare granitne kocke in poškodovan asfalt).
 • Urediti je potrebno prostor nad parkom rastoče knjige, kjer pada opeka (od rampe proti parkirišču zelene hiše)
 • Pri parku rastoče knjige so zlomljene veje.
 • Potopna kanta za papir na Rozmanova ulici se še vedno ne da zapreti.
 • Članica sveta Cvetka Potočar je prinesla dopis krajanke v pisni obliki, za katerega jo bo zaprosila, da nam ga posreduje v elektronski obliki. Problematiko postavitve luči in kant na predelu Šolske/Germove ulice bomo posredovali pristojnim.
 • Sandra Anzulović je izpostavila problematiko javne razsvetljave, ki sveti v stanovanje na Rozmanovi ulici 32.
 • Za čolnarno ob reki Krki (levi del, ki je nevzdrževan), bi bilo potrebno urediti dostop/pomol, obnoviti/pobrusiti, prelakirati. Tomaž Budja si bo ogledal objekt. Sandra Anzulović bo preverila možnost renovacije na Zavodu RS za Varstvo narave, Matija Škof se bo pozanimal pri lastnikih objekta in pri agenciji za vode.
 • Podpora predlogu sanacije pešpoti v Ragovem logu KS Majde Šilc.


Ostalo:

 • Člana sveta KS center (Cvetka Potočar in Tomaž Budja), bosta v petek 10.03.2023 ob 10 uri obiskala sokrajanko na Jerebovi ulici, ki praznuje 90-let.
 • Krajane bi ponovno povabili na voden ogled razstave Jožeta Kotarja, našega sokrajana, s katerim je Matija Škof v dogovoru, da bi jo tudi osebno vodil. Ustrezal bi nam termin konec marca, začetek aprila 2023.
 • Člani so se podali pobude glede organizacije čistilne akcije »Očistimo sosesko«, ki jo organizira MO NM in Komunala Novo mesto in bo potekala 18.03.2023. Do torka 14.03.2023 bomo krajanom poslali vabila, akcija se bo začela ob 10 uri in trajala do 13 ure z zaključkom v Skritem parku. Čistili bomo v skupinah po posameznih predelih krajevne skupnosti. Kaja Papić bo prevzela plakate za osveščanje o akciji, rokavice in vreče za smeti na Komunali Novo mesto, ki bodo na voljo od 9.3.2023 dalje.

 

SKLEP: Člani so se seznanili z vsemi vsebinami te točke in predlagane rešitve

soglasno podprli.

 

Seja zaključena ob 20:40 uri.

 

Zapisnik sta pripravila:

 

Kaja Papić

Matija Škof

 

V Novem mestu, 08.03.2023

 

                                                                                  Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center

Matija Škof

novice

07. marec, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 15.01.2024 ob 18:45 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

07. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v torek, 5. marca 2024, ob 18:00 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

15. januar, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabimo vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v ponedeljek, 15. januarja 2024, ob 18:45 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 05.09.2023 ob 18:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

06. november, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Vabimo vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu

več >

03. oktober, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 17.05.2023 ob 18:00 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

04. september, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Redna sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v torek, 05. septembra 2023, ob 18:30 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

29. maj, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 08.03.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

več >

16. maj, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. maja 2023, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >