zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

datum: 29. 05. 2023

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 08.03.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

Predlagan dnevni red:

 

1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika seje sveta z dne 01.02.2023

3. Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto

4. Razprava o projektih v okviru programov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo

mesto 2023

5. Razprava o problematiki parkiranje na območju Prešernovega trga, vezano na dopis

sokrajana

6. Razno

 

K 1. točki: Na seji so bili prisotni Matija Škof, Sandra Anzulović, Stojan Luzar, Cvetka

Potočar, Tomaž Budja, Kaja Papić. Luka Blažič je bil upravičeno odsoten.

SKLEP: Seja je bila sklepčna. Prisotni so soglasno potrdil predlagani dnevni red.

 

K 2. točki: Potrditev zapisnika seje sveta z dne 01.02.2023

SKLEP: Navzoči so potrdili zapisnik seje sveta z dne 01.02.2023.

 

K 3. točki: Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto

 

Želeli bi ustvariti oblak (sistem google drive) preko gmail pošte, ki ima možnost shranjevanja 10 gb prostora za dokumentacijo KS Center.  Pozanimati se moramo pri Občini NM ali njihova domena nudi dodaten prostor za shranjevanje dokumentacije.

SKLEP: Pridobili bomo več informacij v zvezi z hranjenem dokumentov v oblaku preko dostopa domene KS.CENTER Občine NM.

 

K 4. točki: Razprava o projektih v okviru programov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto 2023

 • Informativne table ob Župančičevem sprehajališču,

Sandra Anzulović je sporočila, da so informativne table narejene in se lahko prijavi projekt v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Celotne vrednost projekta je ocenjena na 1.500 eur z DDV-jem. Pozornost, da se na tablah vpišejo vsi logotipi  (KS Center, Občina NM, Zavod za varstvo narave).

 • Skriti park.

Za vzdrževalna dela v skritem parku je pristojna Komunala Novo mesto. Stopiti je potrebno v stik z MO NM glede popisa vzdrževalnih del (čiste potke, pokošena trava).

 • Ograja ob stopnicah pri Sodišču, ki gredo proti Vrhovčevi ulici.

Pridobili smo dovoljenje Zavoda za varstvo narave, da se lahko popeska obstoječa ograja na stopnišču pri Sodišču. V zvezi s tem bomo izvedli prijavo projekta, dokumentacije in pridobili ustrezne ponudbe.

 • Ograja za zaščito zelenice na Jerebovi 16.

Manjka ključavnica na rampi na Jerebovi ulici 16, zato bo potrebno nasloviti na Komunalo Novo mesto zahtevek za njeno ponovno vračilo. Na GURS je potrebno preveriti lastništvo zemljišča levo pod blokom Jerebove ulice 16 in se nato odločati o nadaljnjih korakih za ureditev zaščitne ograje.

 • Vadbena naprava v Ragovem logu.

V enakem znesku kot KS Majde Šilc bomo sofinancirali postavitev urbane vadbene opreme v Ragovem Logu v okviru Poziva za sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme za montažo v KS MONM v letu 2023, ki ga bo izvedla KS Majde Šilc. KS Majde Šilc nas bodo obveščala glede skupne realizacije. Dovoljenja so pridobljena, čaka se naravovarstveno soglasje.

SKLEP: Ob pridobitvi potrebnih soglasij oziroma pozitivnih mnenje in uspešni prijavi projektov na razpise, se realizira vse projekte.

 


K 5. točki: Razprava o problematiki parkiranje na območju Prešernovega trga, vezano na dopis sokrajana

 

Od krajana smo prijeli elektronsko sporočilo.

Opozoril je na naslednje problematike:

Kot dolgoletni prebivalci mestnega jedra po več kot dvajsetletnem bivanju v centru Novega mesta, že dobri dve leti opažajo nevzdržno situacijo glede parkiranja na površinah v mestnem jedru, oz. pomankanje le-teh. Situacija je kritična predvsem v popoldanskih urah, po zaključku delovnega dne, ko se vrnejo domov, v času tržnih dni in ob prireditvah.

Kljub temu, da imajo kupljeno celoletno dovolilnico za možnost parkiranje v neposredni bližini bivališča, jim le-ta ne zagotavlja prostega parkirnega mesta, za kar ugotavljajo in navajajo nekaj različnih razlogov:

 

1. Ker je parkiranje za 1 uro brezplačno, parkirne površine zasedajo posamezniki, ki v avtu s časopisom ali mobitelom v roki čakajo otroke, ki obiskujejo različne dejavnosti v mestu;

2. Mestno jedro se polni z novimi stanovalci, tudi začasnimi (na veliko se oddajajo sobe sezonskim delavcem), ki v parkiranih vozilih nimajo vidnih dovolilnic;

3. Parkirna mesta zasedajo tudi vozila z dovolilnicami, ki so izdane za druga parkirišča/območja in ne veljajo za območje Prešernov trg, Florjanov trg, pod Kapitljem, APT.

4. Cena parkiranja v mestnem jedru je za dnevne obiskovalce prenizka, zato se ti dlje časa zadržujejo v mestu;

 

Opozorili so še na naslednje:

1. Premajhna tolerantnost redarske službe do stanovalcev z dovolilnicami, ko le-ti nimamo kam parkirati svoje avtomobile in zato večkrat dobimo kazen za napačno parkiranje;

2. Kako in kje se bo urejalo/zagotavljalo parkirne površine za vse nove stanovalce mestnega jedra, ki se bojo vselili v nove/renovirane objekte (npr. Glavni trg 2)?

3. Upočasnitev prometa na ulici Prešernov trg – tržnica (do ostrega ovinka) proti Sokolski ulici na dolžini cca 70 m, z npr. z »ležečim policajem«;

4. Istočasno je potrebno z namenom boljše preglednosti in izboljšanja varnosti pešcev v prometu označiti prehod za pešce na območju ulice Prešernov trg nasproti APT-ja (svetlobno ali drugo oznako);

 

Predlagajo možne rešitve:

1. Definiranje določenih parkirnih površin le za stanovalce s stalnim prebivališčem v mestnem jedru, brez možnosti parkiranja za dnevne obiskovalce;

2. Čimprejšnja izgradnja parkirne hiše, v kateri bo možno kupiti lastniško parkirni mesto;

3. Občutno zvišanje parkirnine za dnevne obiskovalce, brez enournega brezplačnega parkiranja;

 

Glede na zgoraj navedeno prosijo za čimprejšnjo preučitev navedene situacije in ukrepanje ter posredovanje poslanega dopisa na Mestno občino Novo mesto.

SKLEP: Pridobiti je potrebno stališče Občine NM glede problematike parkiranja. Predvideva se, da je problem tudi parkiranje večjega števila vozil brez dovolilnic po 19 uri zvečer do jutranjih ur, ko je parkiranje brezplačno (na primer začasni stanovalci), zato bi redarske službe morale delovati tudi po tej uri (na primer do 22h). Pospešiti je treba tudi izgradnjo parkirnih hiš.

 

K 6.točki: Razno

 • Potrebna je preplastitev Šolske ulice, kjer se vdira cestišče, ki je v domeni rednih vzdrževalnih del MO NM
 • Problematika sanacije rešetk na klančini na križišču Kosove ulice in ulice Mej vrti. Glede na to, da so rešetke sedaj nevarne tudi za pešce, ne morejo čakati na redna vzdrževalna dela.
 • Neurejenost cestišča/križišča na Rozmanovi ulici pri hotelu Krka in vstopom proti centru mesta. Zakaj v sklopu prenove cestišča ni bil urejen tudi ta del (kjer so sedaj stare granitne kocke in poškodovan asfalt).
 • Urediti je potrebno prostor nad parkom rastoče knjige, kjer pada opeka (od rampe proti parkirišču zelene hiše)
 • Pri parku rastoče knjige so zlomljene veje.
 • Potopna kanta za papir na Rozmanova ulici se še vedno ne da zapreti.
 • Članica sveta Cvetka Potočar je prinesla dopis krajanke v pisni obliki, za katerega jo bo zaprosila, da nam ga posreduje v elektronski obliki. Problematiko postavitve luči in kant na predelu Šolske/Germove ulice bomo posredovali pristojnim.
 • Sandra Anzulović je izpostavila problematiko javne razsvetljave, ki sveti v stanovanje na Rozmanovi ulici 32.
 • Za čolnarno ob reki Krki (levi del, ki je nevzdrževan), bi bilo potrebno urediti dostop/pomol, obnoviti/pobrusiti, prelakirati. Tomaž Budja si bo ogledal objekt. Sandra Anzulović bo preverila možnost renovacije na Zavodu RS za Varstvo narave, Matija Škof se bo pozanimal pri lastnikih objekta in pri agenciji za vode.
 • Podpora predlogu sanacije pešpoti v Ragovem logu KS Majde Šilc.


Ostalo:

 • Člana sveta KS center (Cvetka Potočar in Tomaž Budja), bosta v petek 10.03.2023 ob 10 uri obiskala sokrajanko na Jerebovi ulici, ki praznuje 90-let.
 • Krajane bi ponovno povabili na voden ogled razstave Jožeta Kotarja, našega sokrajana, s katerim je Matija Škof v dogovoru, da bi jo tudi osebno vodil. Ustrezal bi nam termin konec marca, začetek aprila 2023.
 • Člani so se podali pobude glede organizacije čistilne akcije »Očistimo sosesko«, ki jo organizira MO NM in Komunala Novo mesto in bo potekala 18.03.2023. Do torka 14.03.2023 bomo krajanom poslali vabila, akcija se bo začela ob 10 uri in trajala do 13 ure z zaključkom v Skritem parku. Čistili bomo v skupinah po posameznih predelih krajevne skupnosti. Kaja Papić bo prevzela plakate za osveščanje o akciji, rokavice in vreče za smeti na Komunali Novo mesto, ki bodo na voljo od 9.3.2023 dalje.

 

SKLEP: Člani so se seznanili z vsemi vsebinami te točke in predlagane rešitve

soglasno podprli.

 

Seja zaključena ob 20:40 uri.

 

Zapisnik sta pripravila:

 

Kaja Papić

Matija Škof

 

V Novem mestu, 08.03.2023

 

                                                                                  Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center

Matija Škof

novice

04. september, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Redna sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v torek, 05. septembra 2023, ob 18:30 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

29. maj, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 08.03.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

več >

16. maj, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. maja 2023, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

09. marec, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 01.02.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

več >

08. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo 08.03.2023 v prostorih KS Center Novo mesto na Rozmanovi ulici 10.

več >

08. oktober, KS Center

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

27. september, KS Center

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (SDUN 2)

V četrtek se začenja javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (v nadaljevanju: SDUN 2). Javna razgrnitev bo tako potekala od 30. 9. 2021 do vključno 2. 11. 2021. Javna obravnava bo v sredo, 20. oktobra 2021 ob 16.00 v sejni dvorani Mestne občine ...

več >

02. april, KS Center

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/14-a, ID 2177

Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje družba D-LAN, gradbeništvo, d.o.o., Glavni trg 27, 8000 Novo mesto vodi postopek lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta – OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP NM/14-a.

več >

03. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Spoštovani. Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 10. marca 2021, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu oziroma na daljavo, preko aplikacije ZOOM. Povezavo boste prejeli naknadno.

več >

22. februar, KS Center

Javno naznanilo: OPPN Novi trg

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (v nadaljevanju: OPPN Novi trg), ki ga je pod št. P-2016/37, februar 2021, izdelalo podjetje GPI d.o.o. in Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt Novi trg, ki ga je pod št. 265/17, april 2018, dopolnitev junij 2018 izdelal BOSON d.o.o.

več >