zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 27. 01. 2024

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

Prisotni člani KS Uršna sela: Milivoje Golić, Ladislav Rauh, Liljana Klobučar, Igor Povž, Tatjana Gros ter predstavniki društev v krajevni skupnosti: Anton Potočnik, Lida Celič, Žiga Troha, Tone Klobučar, Nevenka Kulovec, Srečko Žagar.

Odsotna: Klobučar Gregor, Lara Poredoš.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 7. sestanka sveta KS Uršna sela

2. Poslovno poročilo za leto 2023

3. Finančni načrt za leto 2024

4. Grobnine za leto 2024

5. Razno

Sejo je vodil predsednik sveta Krajevne skupnosti Milivoje Golić.

1. Soglasno je bil potrjen zapisnik 7. sestanka sveta KS Uršna sela.

2. Predsednik je vse prisotne seznanil o investicijah v letu 2023. Preplastena je bila cesta od Malovrha proti železniški postaji. Še vedno pa ni narejena projektna dokumentacija za avtobusno postajališče nasproti doma krajanov, ki ga pripravlja podjetje GHC iz Dobrne, se pa bodo ta namenska sredstva za projekt prenesla v leto 2024. Seznanil nas je tudi o prihodkih v letu 2023 in o odhodkih za delovanje KS, ki so bili v višini 38.355,00 EUR, od tega je večina bila namenjena za investicijske projekte in pokrivanje stroškov vezanih za vzdrževanje objektov v lasti in upravljanju KS ( komunala, el.energija, telefon, stroški upravljanja doma krajanov s strani podjetja Zarja, …).

Klobučar Tone je izpostavil način pluženje snega in sicer, da izvajalec pluženja, napluži sneg na poti tako, da nekatere poti niso prevozne, npr. s traktorjem. Predsednik se bo s podizvajalcem pogovoril glede pluženja.

3. Finančni načrt za leto 2024

Predsednik sveta KS Uršna sela je predstavil finančni načrt za leto 2024, obrazložil je kateri vse so prihodki KS.

Planirana sredstva v letu 2024 so iz naslova rednega delovanja KS in za vzdrževanje objektov, sredstva iz razpisov za investicije in lastna sredstva iz naslova grobnin, samoprispevka in vlaganj v telekomunikacijsko omrežje kot tudi sredstva prenesena iz leta 2023.

Odhodki v letu 2024 v višini 66.850 € so vezani na stroške električne energije v višini 3.650,00 EUR, komunalne storitve v znesku 6.000,00 EUR, telefon 450,00 EUR, za tekoče vzdrževanje objektov v KS 2.500,00 EUR, ostali operativni odhodki v višini 6.800,00 EUR, pisarniški material 250,00 EUR. Predvideni so tudi investicijski odhodki v višini do 40.000,00 EUR in obveznosti iz leta 2023 v znesku 9,200,00 €.

V letu 2024 se bo krajevna skupnost prijavila na sofinanciranje preplastitve poti od križišča v Ljubnu proti Povšetovim, obenem pa se bo uredilo tudi odvodnjavanje. Na Lazih se bodo postavile tri solarne luči.

Za dom krajanov se bo nabavila dodatna notranja oprema (uredila se bo čajna kuhinja v spodnjem delu stavbe, v knjižnici dodatna knjižna omara in senčila za okna) .

Na pokopališču na Uršnih selih sta bila v zadnjem obdobju dva žarna pokopa in se je svet strinjal, da se uredi del pokopališča, kjer se bodo izvajali samo žarni pokopi (naredi stezica).

4. Svet KS je bil seznanjen s sklepom sveta MO Novo mesto o ceni grobnin za leto 2024. Cene grobnin in najema mrliške vežice na pokopališču na Uršnih selih ostajao nespremenjeni.

- enojni grob 20,00 EUR,

- dvojni grob 30,00 EUR,

- žarni grob 15,00 EUR,

- uporaba mrliške vežice 50,00 EUR. 

5. Nevenka Kulovec je prisotne seznanila, da se bo 16.2.2024 v domu krajanov izvedel kulturni dogodek in sicer zaradi izdaje knjige z zgodbami Jože Sladič in Milene Kobe, v njej pa bodo objavljene slike z razstave Silva Kulovec in Vere Lukšič. Sama je tudi že zbrala nekaj sponzorskih sredstev. Tudi svet KS se je strinjal, da KS prispeva k izdaji knjige. Za potrebe dogodka bo izposojen oder za nastopajoče in izrazila je željo, da bi domači mojstri naredili tak oder, ki bi ga imela krajevna skupnost za bodoče podobne dogodke. Nevenka je tudi izrazila željo, da bi se v spodnjih prostorih doma krajanov uredil sistem za obešanje slik ter da se postavi vitrina, v kateri bodo razstavljeni izdelki, ki so izšli v krajevni skupnosti, (vsi Beči, vse knjižice, ki so izšle pod okriljem KS, razstavljen bo pisalni stroj Jože Sladič). V knjižnici so se uveljavile ure pravljic, zato je ga. Nevenka Kulovec predlagala, da krajevna skupnost pomaga pri nakupu slikanic za otroke, saj kljub obsežnemu številu knjig, je otroških slikanic malo, pa še te so stare oz. zastarele. Tako naproša za donacijo 100,00 EUR za nakup slikanic, ki bi jih kupila npr. na knjižnem sejmu.

Tone Klobučar nas je seznanil, da se za hišo Borisa Kralja prodaja zemljišče (Okleščenovih), ki bi bilo primerno za izgradnjo igrišča. Svet bo o tem razmislil, saj če je zemljišče kotegarizirano kot kmetijsko zemljišče, na njem ne bo mogoče graditi, razen, da se počaka na nov občinski prostorski načrt.

Tone Klobučar je izpostavil, da v krajevni skupnosti nimamo sprehajalnih poti, kjer sprehajalcem ne bi bilo potrebno paziti na prevozna sredstva. Menil je, da bi se lahko sprehajalna pot uredila od Splaven pa vse do konca Uršnih sel, pri Finkovih.

Svet je sklenil, da se bo KS prijavila na razpis MO Novo mesto za urejanje nekategoriziranih javnih poti v KS.

Srečko Žagar je zaprosil, da se uredi kotiček za smeti v njihovi ulici. Nevenka Kulovec je dovolila, da se na njenem zemljišču postavi podstavek za namestitev kontejnerja. Sklenilo se je, da se nabavi tak podstavek, ki bi se lahko kasneje lahko tudi najhitreje odstranil z zemljišča.

Rauh Lado je spet izpostavil rušenje objekta ob škarpi pokopališča pri gasilskem domu. Sklenjeno je bilo, da se ponovno pogleda object ali bo to vplivalo na podporni zid ob pokopališču.

Glede luči na poti proti Bukovec Stanku v Ljubnu je bilo povedano, da lastnik zemlje, kjer bi le-ta bila postavljena, ni dal soglasja.

Za potrebe prekritja balinišča je že bil nabavljen material, bo pa potrebno pridobiti izvajalca, ki bi to delo opravil.

Defibrilator, ki sta ga donirala Branka in Stanko Bukovec, je nameščen pri vhodu v dom krajanov s sprednje strani. Uradna predaja v uporabo, pa bo še izvedena.

Pri domu krajanov se tudi postavi oglasna deska za razna obvestila, za katero postavitev je odgovornost prevzel Ladi Rauh.

Svet se je strinjal, da se tudi v letu 2024 pomaga društvom v krajevni skupnosti. Ker to ni mogoče z donacijami, bo to narejeno z drugimi načini pomoči.

Večkrat se je ugotavilo, da dom krajanov ostaja nezaklenjen, ostajajo prižgane luči. Vsi, ki dom uporabljamo, smo odgovorni, da poskrbimo, da se take stvari ne dogajajo, da poskrbimo tudi za čistočo in red. Rauh Ladi je predlagal, da se zamenja ključavnica in se bo le tako vedelo, kdo ima ključe za vstop v dom in kdo vse dom uporablja. Je pa potrebno na oglasno desko zapisovati, kdaj se bo odvijala kakšna dejavnost, da se le-te ne bodo podvajale in da se ve, kdo in kdaj uporablja prostore doma krajanov. Kot lansko leto, se bo tudi v letošnjem letu, ko bo izvedena čistilna akcija, bolj temeljito počistilo v domu krajanov.

Rauh Ladi je ponovno zahteval, da se na občino pošlje dopis za odstranitev rešetk ob cestišču. Prav tako je izrazil željo po postavitvi ogledala pri Kapševih v Ljubnu, ki bi služil boljši preglednosti vključitve na glavno cesto iz smeri ulice Ljuben pri Ravbarjevih. Ker se je že ugotovilo, da Kapševi to ne dovolijo, se predlaga izmera, koliko od roba cestišča je še v lasti države, in se na tem mestu postavi navedeno ogledalo.

Seja je bila končana ob 19.15 uri.

novice

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik  8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >

05. november, KS Uršna sela
 Kronce na žalni slovesnosti

Kronce na žalni slovesnosti

V soboto, dne 28. oktobra 2023 ob 10. uri, je pri spomeniku padlih borcev na Ruperč Vrhu potekala Žalna slovesnost.

več >

28. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki v letu 2023

Mali umetniki v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo se Mali Umetniki družili, skupaj ustvarjali in se imeli lepo. V letošnjem letu smo kar nekaj časa preživeli v naravi – podali smo se na več pohod oziroma sprehodov, iskali smo skriti zaklad v naravi, iz naravnih virov izdelovali igrače in družabne igre, sodelovali smo v očiščevalni akciji, v vročih dneh pa smo se ...

več >