zemljevid krajevnih skupnosti

Zbor krajanov

datum: 18. 11. 2023

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

 

Poleg krajanov KS Uršna sela se je zbora udeležil Urban Kramar, podžupan MO Novo mesto.

Milivoj Golić, predsednik KS Uršna sela, je najprej vse prisotne seznanil z investicijami v krajevni skupnosti za obdobje preteklih štirih let in na kakšen način se krajevna skupnost financira. Iz proračuna MO Novo mesto KS vsak mesec dobi 851,00 EUR za pokrivanje tekočih stroškov delovanja KS in vzdrževanje objektov. Ker ima KS v lasti ali v uporabi veliko objektov (dom krajanov, balinišče, šola na Lazih, mrliška vežica, igrišče pri železniški postaji, otroško igrišče) za pokrivanje tekočih stroškov, kot so elektrika, komunala, stroški Zarje, KS mesečno porabi okoli 1.200,00 EUR. Ima pa KS tudi lastna sredstva, ki jih dobi od grobnin oz. oddaje mrliške vežice, od 4.000,00 do 4.200,00 EUR na leto. Ta sredstva se porabijo za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča. Okoli 1.000,00 EUR je KS pridobila tudi od oddaje prostorov, ki jih ima lasti. KS ima iz preteklosti še nekaj lastnih sredstev, in sicer okoli 20.000,00 EUR, ki jih je pridobila od krajevnega samoprispevka in še sredstva od telekomunikacij, kar je skupaj cca 35.000,00 EUR. Veliko vzdrževanja pa se opravi preko prostovoljnih del. Dodatna sredstva KS večinoma pridobiva preko razpisov MO Novo mesto, maksimalno 40.000,00 EUR letno, za kar KS tudi vsako leto uspešno kandidira.

Investicije v KS po letih:

- Leta 2020 sta bili asfaltirani dve cesti, in sicer na Ljubnu pri križu in pri gradu, v skupni dolžini 370 metrov. Projekt je izveden v okviru programa za sofinanciranje KS (70 % občina, 30 % KS) , vrednost le-tega pa je znašala 18.000,00 EUR. Cesta je bila v preteklosti preozka za promet, kar predstavljalo težave tudi ob morebitnih intervencijah . Cesta proti Erjavcu še ni kategorizirana zato KS sama prispeva sredstva, da se ta cesta v zimskem času pluži. Uredili so se tudi trije ekološki kotički. Uredilo se je parkirišče pri mrliški vežici, ki je bilo pred nakupom privatna lastnina, nakup zemljišča pa je financirala MO Novo mesto. Skupna vrednost investicij je znašala 35.000,00 EUR.

- Leta 2021 so bili izvedeni štirje projekti, vsi ob sofinanciranju MO Novo mesto. Izvedena je bila javna razsvetljava na Lazih v vrednosti cca 40.000,00 EUR, prispevek KS je znašal 15.000,00 EUR. V uporabo smo predali dom krajanov, katerega je v večini financirala MO Novo mesto, KS pa je prispevala svoj delež predvsem v prvi fazi obnove (75.000,00 EUR). Za ureditev doma (omare, stoli...) je KS porabila okoli 6.600,00 EUR. Urejeno je bilo otroško igrišče na Uršnih selih. Z lastnimi sredstvi KS je bilo zgrajeno igrišče za petanko, z lastnimi sredstvi pa se je uredila tudi stezica na pokopališču. Preplastena je bila cesta na Ljubnu, od hiše Bukovec do križišča pri balinišču (zadnji projekt je financirala MO Novo mesto v sklopu rednega vzdrževanja).

- V letu 2022 se je v okvirju programa za sofinanciranje MO Novo mesto adaptiral del ceste na Travni dol - KS je prispevala 13.000,00 EUR. Nabavljena je bila športna oprema za otroško igrišče in oprema za dom krajanov (hladilnik, mize, stoli, omare) v skupni višini 6.000,00 EUR. Na otroškem igrišču bili postavljeni dve luči, tako da je osvetljena tudi pešpot proti železniški postaji (vrednost 3.500,00 €).

- V letu 2023 je bila preplastena cesta proti železniški postaji, za kar je KS prispevala 19.000,00 EUR, v izdelavi pa je tudi projektna dokumentacija za avtobusno postajališče nasproti doma krajanov. Izdelava projektne dokumentacije je ocenjena na 8.100,00 €. Urejena sta bila dva ekološka kotička na Ljubnu in na Vaški cesti pri kapelici, kar je financirala Komunala Novo mesto – ekološki kotički se bodo urejala tudi v prihodnje

Nato je podžupan orisal delovanje MO Novo mesto, ki vsem 23 krajevnim skupnostim za investicije letno nameni 300.000,00 do 350.000,00 EUR, KS pa morajo za pridobitev finančnih sredstev na občino podati pobude. V septembru 2024 bo s strani občine dan razpis za investicije na podeželju (65 % so financirala občina, KS pa 35 %). Seznanil nas je z otvoritvijo novega bazena v Češči vasi, gradnjo novih stanovanj, gradnjo in ureditvijo cest v MO Novo mesto. Občina se zaveda, da Novo mesto potrebuje 3. razvojno os, dva nova mostova. Potekajo tudi dela nadstrešnice nad tribuno na igrišču Portoval, gradi se kanalizacija v Vrhu pri Ljubnu, občina je veliko delala tudi na romski problematiki, v dogovoru je izboljšanje železniški povezav na dolenjski in belokranjski trasi.

Za Uršna sela je v izdelavi projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije, s katero se predvideva 84 priključkov. Za ulice Ljuben, Makute in Laze so predvidene individualne čistilne naprave, katere bo sofinancirala MO Novo mesto v vrednosti od 1.000,00 do 1.500,00 EUR. Za vodovod na Ljubnu se dela nova projektna dokumentacija na Komunali, le-ta naj bi bila končana v letu 2024. Projekt bo vključeval zgolj priključke do stavb v katerih ljudje živijo, tako da projekt, ki je bil izdelan pred petnajstimi leti, ne bo realiziran.

Predsednik KS je orisal plan investicij od leta 2024 do 2026. Dokončati bo potrebno postajališče nasproti doma krajanov, v kar je vključena tudi zamenjava vodovodnih cevi, saj le-te večkrat pokajo. Urediti bo potrebno ekološki kotiček, pločnik in nadstrešnico postajališča. Predviden strošek je 25.000,00 EUR. Na Ljubnu sta še vedno dve makadamski cesti, katerih trenutno ni mogoče oziroma smiselno asfaltirati, saj se po tej trasi predvideva izgradnja vodovoda. Za adaptacije cest je planiranih 40.000,00 EUR. V planu je tudi postavitev javne razsvetljave na Vaški cesti proti Erpetu in dokončanje javne razsvetljave na Lazah, za kar je predvidenih 10.000,00 EUR. V domu krajanov se bo nadaljevalo z opremljanjem prostorov.

Predsednik nas je seznanil, da pri mrliški vežici ni urejen dovoz do vežice, saj je del ceste na privatnem zemljišču. Pravna služba MO Novo mesto je s tem seznanjena. Potrebno se bo dogovoriti z lastnikom zemljišča za odkup le-tega, ali pa bo potrebno dovoz do mrliške vežice premakne proti parkirišču.

Krajevna skupnost je v preteklosti za športno igrišče na železniški postaji plačevala Slovenskim železnicam (SŽ) mesečno najemnino v višini 70,00 EUR. Za obdobje zadnjih petih let je KS dobila igrišče v brezplačno uporabo, vendar ga lahko SŽ po potrebi uporabljajo za svoje potrebe. Igrišče bi bilo potrebno preplastiti z novim asfaltom, kar bi stalo okoli 30.000,00 EUR, popraviti je potrebno tudi ograjo okoli igrišča. Ker je zemljišče v lasti SŽ je investicija za KS rizična. Ker SŽ zemljišča nimajo interesa prodati, bi KS rada kupila primerno gradbeno parcelo za izgradnjo lastnega igrišča.

Povše Tončka je povedala, da je ob kopanju jarka za optiko, pod njihovo hišo ob cesti nastal globok jarek, ki je zelo nevaren za pešce (in prevozna sredstva) in bi moral investitor poskrbeti, da se to uredi in asfaltira.

Stane Bukovec, Ljuben 156, je poudaril, da so še vedno brez vodovoda. Predlagal je, da se v križišču v Ljubnu za cesto, ki vodi proti Ljubnu, postavi ogledalo zaradi boljše vidljivosti vključevanja na državno cesto. Na cesti, ki na Ljuben pripelje iz Drganjih sel, naj se postavi stop znak, ker sedaj ni razvidno, katera je prednostna cesta. Uredi naj se ekološki kotiček na Ljubnu pri balinišču, katerega naj se opremi s kamero. Državna cesta proti Novemu mestu se naj razširi, v vasi se naj postavijo pločniki, napelje optika in odstranijo rešetke ob državni cesti, ki so nevarne in povzročajo hrup ob prevoženju. Predsednik je povedal, da je bila vloga za ureditev signalizacije na Ljubnu že oddana, glede rešetke ob cesti pa se bo preverilo pri koncesionarju.

Jure Gregorčič iz Laz je izpostavil, da javna razsvetljava na Lazih še ni v celoti zgrajena. Poudaril je, da na Lazih še vedno nimajo optike, da je potrebno razširiti državno cesto proti Novemu mestu, izgradnjo 3. razvojne osi. Predlagal je, da se s Slovenskimi železnicami dogovori, da se optika položi ob železniški progi, saj je izgradnje trenutno zarisane trase onemogočena s strani določenih lastnikov zemljišč, kateri ne želijo podpisati pogodbe o uporabi njihovega zemljišča oziroma zahtevajo previsoko odškodnino.

Erpe Jože je obrazložil koliko m2 je njihova družina dala za potrebe razširitve cest, da je cesta, ki vodi iz državne ceste proti pokopališču iz smeri Laz, deloma na njegovem zemljišču. Predsednik ga je seznanil, da to problematiko obravnava pravna služba MO Novo mesto.

Klobučar Toneta je zanimalo kam gre denar od prispevka za gozdne ceste, saj je seznanjen, da 60 % tega denarja dobi občina, vzdržuje pa se samo cesta proti Padežu. Povedal je tudi, da nekateri lastniki (kmetijskih) zemljišč zapirajo poti, katere so bile v uporabi več desetletji.

Davor Kolenac je predlagal, naj se na cesti proti železniški postaji določi omejitev hitrosti 30 km/h, kot je to na Gasilski poti.

Ljubica Plantan pogreša oglasno desko na domu krajanov. Predsednik je povedal, da se Zarja ne strinja, da bi bila oglasna deska na fasadi doma, zato bo postavljena na drugem primernem mestu.

Miro Kocjan je izrazil željo, da se asfaltira cesta nad Umkom. Predsednik je povedal, da ni asfaltirana iz razloga, če bi po tej trasi bil v prihodnje položen vodovod. Kocjan je nato predlagal, da se že v naprej pod asfalt položijo cevi.

Gasilsko društvo Uršna sela načrtuje nakup novega gasilskega vozila, vendar krajevna skupnost ne more uradno dati donacije, zato se predlaga MO da v kolikor bo prišlo do nabave gasilskega vozila poda soglasje KS Uršna sela, da lahko podeli donacijo gasilskemu društvu.

Zbor krajanov se je zaključil ob 20.20 uri.

 

Zapisala: Tatjana Gros

 

 

novice

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik  8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >

05. november, KS Uršna sela
 Kronce na žalni slovesnosti

Kronce na žalni slovesnosti

V soboto, dne 28. oktobra 2023 ob 10. uri, je pri spomeniku padlih borcev na Ruperč Vrhu potekala Žalna slovesnost.

več >

28. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki v letu 2023

Mali umetniki v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo se Mali Umetniki družili, skupaj ustvarjali in se imeli lepo. V letošnjem letu smo kar nekaj časa preživeli v naravi – podali smo se na več pohod oziroma sprehodov, iskali smo skriti zaklad v naravi, iz naravnih virov izdelovali igrače in družabne igre, sodelovali smo v očiščevalni akciji, v vročih dneh pa smo se ...

več >