zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

datum: 27. 01. 2023


Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih zadružnega doma na Uršnih selih, se je razpravljalo o finančnem načrtu za leto 2023, o cenah najema grobov v letu 2023 ter o uporabi in vzdrževanju objektov, ki so v lasti in v uporabi Krajevne skupnosti Uršna sela.

 

Prisotni člani KS Uršna sela: Milivoj Golić, Ladislav Rauh, Liljana Klobučar, Lara Poredoš, Gregor Klobučar in Tatjana Gros

Opravičeno odsoten: Igor Povž

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Finančni načrt za leto 2023

2. Grobnine za leto 2023

3. Uporaba in vzdrževanje objektov v krajevni skupnosti

4. Razno

Sejo je vodil predsednik sveta Krajevne skupnosti Milivoj Golić

1. Finančni načrt za leto 2023

Predsednik sveta KS Uršna sela je predstavil finančni načrt za leto 2023. Obrazložil je kateri vse so prihodki KS, koliko sredstev se porabi za tekoče vzdrževanje vseh objektov v lasti in v uporabi KS ter koliko denarja je predvidenega za investicije.

Predsednik je obrazložil, da se lahko krajevna skupnost prijavi na razpis za sofinanciranje programov KS s tem, da mora KS zagotoviti vsaj 30 % lastnih sredstev. Za sofinanciranje investicij za športne dejavnosti pa je potrebno zagotoviti 50 % vseh stroškov.

Sprejet je bil sklep o ponovni pridobitvi ponudbe za projekt avtobusnega postajališča pri Zadružnem domu. Ob tem bi se zamenjale tudi vodovodne cevi, ki so v slabem stanju in posledično pogosto prihaja do poškodovanja le-teh. Vrednost zadnje pridobljene ponudbe za projekt postajališča pri zadružnem domu je ocenjen na 18.000,00 EUR. Pridobi se tudi ponudba za ureditev postajališča pri spomeniku (Vaška cesta).

Narejen bo popis del za:

- asfaltiranje poti na Ljubnu, od "križa" proti Drganjim selom;

- preplastitev igrišča pri železniški postaji – igrišče je dotrajano, vidnih je več poškodb asfaltne površine.

Igrišče ob železniški progi je v lasti Slovenskih železnic, katere so omenjeni del zemljišča KS predale v brezplačno uporabo za dobo petih let.

Glede asfaltiranja poti med vinogradi na Ljubnu, od Gregorja Klubučarja proti Birčni vasi, pa se počaka na odločitev o izgradnji vodovodne napeljave na tem območju.

 

2. Grobnina

Sprejet je bil sklep, da cene najema grobov za leto 2023 ostanejo enako kot do sedaj, in sicer:

- enojni grob 20,00 EUR,

- dvojni grob 30,00 EUR,

- žarni grob 15,00 EUR,

- uporaba mrliške vežice 50,00 EUR.

Za žarne grobove bo potrebno na pokopališču določiti prostor.

3. Uporaba in vzdrževanje objektov v KS

Zadružni dom za svoje dejavnosti uporablja več društev v KS. Zaželeno je, da se prostori KS odajajo tudi v najem, s tem pa bo KS pridobila dodatna finančna sredstva, saj kot je videti iz seznama odhodkov, ima KS velike izdatke glede plačevanja električne energije, komunalnih storitev ter za tekoče vzdrževanje vseh objektov v KS.

Svet KS je sprejel sklep, da se na naslednji sestanek sveta KS, ki bo predvidoma konec februarja, povabi predstavnike posameznih društev ter predstavnike naselja Laze, da se dogovorimo glede racionalne uporabe objektov v KS.

V Zadružnem domu se namesti oglasna deska, navedbo vseh aktivnosti, ki se odvijajo v domu. Za vsako dejavnost se opredeli točen termin, katerega se morajo uporabniki strogo držati. Kdor bo hotel dodatno uporabiti prostor v domu za dneve in ure, ki bodo še na razpolago, bo kontaktiral Gregorja Klobučarja ali predsednika KS.

Vsi uporabniki zadružnega doma odgovarjajo za gospodarno rabo prostor, kar pomeni, da za sabo pospravijo, prostor prezračijo, zaklenejo za sabo in pogasijo luči.

4. Razno

Predsednik KS je predlagal ureditev obstoječih ekoloških kotičkov v KS (v sodelovanju s Komunalo Novo mesto).

Dne, 18.2.2023, bo v zadružnem domu otvoritev knjižnega kotička, za katerega ureditev je zaslužna Nevenka Kulovec. Za raznos vabil po KS bomo poskrbeli člani sveta. Kdor ima doma knjige, ki jih ne potrebuje več, je zaželeno, da jih donira za knjižni kotiček. Knjižni kotiček bo enkrat tedensko po eno uro odprt za izposojo knjig, glede izposoje pa se bo vodila interna evidenca.

Ladi Rauh je predlagal, da se prostor, ki je tik ob škarpi pokopališča pri gasilskem domu, odstrani zazidan prostor, ki je včasih služil orodju oz. pripomočkom pri pogrebu. S tem bi bil bolj zgledno urejen prostor pri gasilskem domu. Svet je sklenil, da si omenjeno ogledamo na kraju samem, in se potem odločimo, kaj narediti s to "stavbo".

Ladi Rauh je prav tako predlagal, da se prosi lastnika gozda, ki je nasproti zadružnega doma, Alojza Zamido, da ob robu gozda odstrani nekaj dreves, saj zastira pogled na zadružni dom iz smeri Novega mesta. Sprejet je bil sklep, da se Alojza Zamido povabi na naslednji sestanek sveta KS.

Ladi Rauh je tudi predlagal, da se v mrliški vežici namestijo nekakšne poličke oz. regal, kamor se bodo lahko odlagale sveče, saj se jih lahko sedaj daje le na tla.

Glede pluženja po KS je predsednik izpostavil, da je to v pristojnosti občine oz. CGP, ki ima za opravljanje pluženja svoje podizvajalce. CGP je tudi tisti, ki svojemu podizvajalcu naroči, kdaj in kam gre lahko plužiti. Je pa svet sprejel sklep, da se iz sredstev KS krije pluženje do Antona Erjavca, do otroškega igrišča ter za pluženje parkirnih površin pri zadružnem domu, saj CGP nima v svojem popisu pluženja teh lokacij.

Svet KS je tudi sprejel sklep, da se na stroške KS zamenja razbito ogledalo pri Matiji Zamidu, saj Direkcija za ceste za izvedbo tega popravila nima večjega interesa, saj je po njihovih načelih najprej potrebno odkriti povzročitelja poškodbe.

Za vse jubilante, ki bodo v naslednjih letih praznovali 80 ali 90 let, se bo organiziral skupni dogodek v zadružnem domu. Do sedaj se je jubilante obiskovalo na domu – ugotavljamo, da je to za nekatere jubilante to preveč obremenjujoče. V letošnjem letu bomo obiske izvedli še po domovih.

Seja je bila končana ob 21.30 uri.

 

Zapisala: Tatjana Gros

 

novice

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >

05. november, KS Uršna sela
 Kronce na žalni slovesnosti

Kronce na žalni slovesnosti

V soboto, dne 28. oktobra 2023 ob 10. uri, je pri spomeniku padlih borcev na Ruperč Vrhu potekala Žalna slovesnost.

več >

28. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki v letu 2023

Mali umetniki v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo se Mali Umetniki družili, skupaj ustvarjali in se imeli lepo. V letošnjem letu smo kar nekaj časa preživeli v naravi – podali smo se na več pohod oziroma sprehodov, iskali smo skriti zaklad v naravi, iz naravnih virov izdelovali igrače in družabne igre, sodelovali smo v očiščevalni akciji, v vročih dneh pa smo se ...

več >

20. oktober, KS Uršna sela
 LIKOVNA RAZSTAVA NA URŠNIH SELIH

LIKOVNA RAZSTAVA NA URŠNIH SELIH

V petek, 20. 10. 2023, se je v Domu krajanov na Uršnih selih vršil posebno doživet kulturni dogodek. Na bogati likovni razstavi pod naslovom Podobe krajev in ljudi sta se predstavila slikarja, rojaka Uršnih sel, Vera Lukšič in Silvo Kulovec.

več >

20. september, KS Uršna sela
 Zapisnik 6.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 6.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku razpravljali o preplastitvi dela Vaške ceste in izvedbi zbora krajanov

več >

14. julij, KS Uršna sela
 Zapisnik  5.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 5.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku razpravljali o poteku investicijskih del v KS in izvedbi olimpijade krajevnih skupnosti.

več >

17. maj, KS Uršna sela
 Zapisnik  4.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 4.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku razpravljali o nabavi dodatne opreme za potrebe doma krajanov in podelitvi krajevnih priznanj.

več >