vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo pump track poligona v Novem mestu

datum: 22. 05. 2017

Številka: 371-45/2016 (608)

Datum: 22. 5. 2017

 

ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO PUMP TRACK POLIGONA V NOVEM MESTU

 

Mestna občina Novo mesto želi v urbanem okolju Novega mesta umestiti pump track poligon (grbinasti poligon) v asfaltni izvedbi. Lokacija poligona je umeščena ob rob športno rekreacijskega parka Portoval, na zelenico ob reki Krki, kjer se križajo peš in kolesarske poti ob reki Krki v neposredni bližini centra Novega mesta.

 

Slika 1: Prikaz okvirnega območja lokacije poligona

 

 

Območje načrtovanega pump track poligona leži med trgovskim kompleksom Portoval in desnim bregom reke Krke, in sicer na delu parcele št. 1383/7 k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki v celoti meri 9557 m2. Od tega obsega velikost predvidenega pump track poligona maksimalno 1000 m2. Glede na sliko 1 predlagamo, da je velikost cca. 750 m2.

 

Danes je to območje urejeno kot travnata površina, ki se razteza od poti na Loko do brežin Krke, območja trgovskega kompleksa in do železniške proge na jugovzhodni strani. Na predmetni parceli je načrtovan mestni park z otroškim igriščem (vrisan na sliki 2), zato predlagamo lokacijo pump track poligona na skrajni severni oz. severozahodni del, kot je označeno na sliki 1. V kolikor je možno poligon umestiti tudi na del parcele, ki je zelo strm, se naj vsekakor izkoristi. V tem primeru naj se načrtuje območje pump track varianta, ki je označen z modro na sliki 2. V tem primeru namreč ne bo potrebno premikati načrtovane lokacije otroškega igrišča, za katerega je izdelan PZI.

 

Slika 2: Prikaz območja urejanja z vrisom predvidenega območja otroškega igrišča ter variantne lokacije poligona.

 

 

Glede na navedeno vas vabimo, da podate ponudbo za izgradnjo pump track poligona v asfaltni izvedbi.

 

Naročnik:

Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

 

Predmet naročila in obseg dela:

 

Predmet naročila je izgradnja pump track poligona v asfaltni izvedbi na delu parcele št. 1383/7 k.o. Šmihel pri Novem mestu, natančneje na severozahodnem delu parcele. Poligon, ki bo umeščen na območje predvidenega mestnega parka, mora biti načrtovan tako, da bo kasneje možna smiselna ureditev in navezava na sam park oz. na predvideno otroško igrišče.

 

Pump track poligon se izvede v asfaltni izvedbi, okoliške površine se obvezno zatravijo. V ponudbi je potrebno posebej opredeliti strošek zatravitve v roli.

 

Ponudnik mora ponuditi izgradnjo »na ključ«. Vključeni si vsi stroški do popolne funkcionalne uporabnosti.

 

Predvidena ureditev naj bi poleg tega:

- zahtevala zmerne investicijske stroške in razmeroma enostavno vzdrževanje;

- omogočala varno vadbo.

 

Glede na to, da velikost poligona ne sme presegati 1000 m2, gradbenega dovoljenja ni potrebno. Izvajalec je dolžan pripraviti gradivo (elaborat) za pridobitev soglasij nosilcev urejanja prostora, katera bo pridobila MO NM pred začetkom gradnje.

 

Poligon mora biti primeren tako za otroke od dveh let naprej na poganjalcih kot tudi odrasle osebe na kolesih.

 

Izvajalec mora zagotoviti strokovno izvedbo in podati garancijo za izvedeno gradnjo, ki mora biti minimalno 2 leti. Poleg tega mora v popis del z oceno stroškov navesti oceno tveganja ali pa certifikat, če ta obstaja.

 

Za predmetno območje je izdelan geodetski načrt, ki vam ga za potrebe priprave ponudbe lahko tudi pošljemo.

 

Oblika gradiva in število izvodov

Gradivo oz. elaborat se izdela v 2 izvodih v analogni in digitalni obliki. Analogna in digitalna oblika morata biti med seboj usklajena.

 

Rok za izvedbo naročila:

Rok za izvedbo je najkasneje do 15. julija 2017, v primeru, da soglasij MO NM ne pridobi do 5. julija, se rok izvedbe prestavi do 1. oktobra 2017.

 

Rok za podajo ponudbe:

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 29. maja 2017.

 

Način in kraj oddaje ponudbe

Ponudbe lahko podate pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti, na naslov janja.novosel@novomesto.si.

 

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna 90 dni.

 

Vsebina ponudbe:

V ponudbi navedite:

- vrednost posameznih postavk ter skupno ceno za izvedbo storitve z DDV in brez DDV (popis del z oceno stroškov),

- rok izdelave in predaje naročniku,

- garancijo,

- kontaktno in odgovorno osebo.

 

Priloge k ponudbi so:

- s strani ponudnika parafirano vsebino povabila k oddaji ponudbe,

- izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (priloga 1),

- reference s področja predmeta naročila (priloga 2).

 

Merilo za oddajo javnega naročila:

Za izvedbo naročila bo izbran ponudnik z najnižjo ponudbeno ceno ob upoštevanju predpogoja, da ponudnik izpolnjuje referenčno zahtevo in sicer izvedba vsaj dveh pump track poligonov v Sloveniji. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere ponudnika.

 

Ocenjena vrednost naročila:

Ocenjena vrednost naročila ne presega 40.000 EUR brez DDV, zato se naročilo ne izvaja po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-ZJN-2-UPB5 in nadaljnji), temveč skladno z internim Pravilnikom o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, ki je stopil v veljavo dne 19.5.2016.

 

Naročnik bo za izvedbo naročila izdal: naročilnico.

 

Rok plačila

Naročnik bo izvajalcu plačal izvedeno storitev na podlagi izstavljenega računa po končani gradnji in po primopredaji poligona MO NM 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.

 

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:

- kontaktna oseba: Janja Novosel Breščak

- e-naslov: janja.novosel@novomesto.si

- telefonska številka: 07 39 39 300

 

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika. Mestna občina Novo mesto bo povabilo k oddaji ponudbe objavila tudi na spletni stani MO NM.

 

Pripravila:

 

Janja Novosel Breščak

višja svetovalka

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

 direktorica

 

 

PRILOGE:

1. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika;

2. Reference s področja predmeta naročila;

 

 

POSLANO:

1. Ponudnikom storitev po e-pošti.

 

Povabilo k oddaji ponudbe

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Obrazec: Seznam izvedenih del s področja prometnega naročila

nazaj