zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 9.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 04. 06. 2020

Na sestanku, ki je bil 04.06.2020 razpravljali tudi o varnosti situaciji v KS Uršna sela in investicijah, ki so v teku.

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Boris Žagar, Dušan Žagar in Zora Klobučar

 

Ostali prisotni: Lidija Celič in predstavniki Policijske postaje Dol. Toplice (vodja varnostnega območja g. Jernejčič s pomočnikom ter g. Klobučar)

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Stanje varnosti v našem okolišu
  2. Potrditev zapisnika št. 8
  3. Obnova Zadružnega doma
  4. Adaptacija javne poti na Novem Ljubnu
  5. Grobnina na pokopališču Uršna sela
  6. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad. 1) Varnostna situacija v našem okolišu

 

Uvodoma je predsednik vse prisotne pozdravil, še posebej pa predstavnike Policijske postaje Dolenjske Toplice, ki jih je povabil na sestanek, da bi predstavili varnostno situacijo v našem okolišu. Ocenjujemo sicer, da večje problematike pri nas ni, je pa bilo v zadnjem času nekaj vlomov.  Predlagal je, da bi kot prvo obravnavali to tematiko, s čimer smo se strinjali in besedo predali gostom.

 

G. Jernejčič je povedal, da je bilo v zadnjem času zopet nekaj vlomov v vikende na našem območju. Vsaj za dva primera računajo, da se bosta razrešila in se bo storilec našel. Prosil pa je tudi za sodelovanje vseh krajanov, saj le ti najbolje poznajo svojo okolico, da so pozorni in če opazijo kaj sumljivega, naj jih obvestijo. To še posebej velja ob kakšnih večjih prireditvah oz. dogodkih v kraju (npr.veselica), ko je veliko ljudi zdoma.

Predsednik je predstavnike PP prosil, da bi se občasno, ko se zvečeri, zapeljali do športnega igrišča, saj so bila tam v zadnjem času že dvakrat poškodovana oz. odstranjena vhodna vrata.  Igrišče je sicer osvetljeno z javno razsvetljavo. Predvideva, da gre tu za najstniško objestnost in da bi občasna prisotnost policije pomagala. Predstavniki PP so se strinjali, da to lahko storijo.

V nadaljevanju je g. Klobučar opozoril na dejstvo, da je naše območje tranzitno, da se tu vozijo različni ljudje, preko našega kraja potekajo tudi migrantske poti. Trudijo se, da so policisti prisotni na našem območju in s tem dajejo sporočilo potencialnim storilcem.

Opozoril je tudi na prometno varnost in pozval, da če opazimo, da kje manjka kakšen prometni znak, je uničen ali smatramo, da bi bil potreben, naj to sporočimo na PP ali predsedniku KS in se bo to uredilo. Povedal je, da je že predlagano, da se v križišču čez Splavne namestijo rumene utripajoče luči, ker marsikdo ob prihodu na prednostno cesto ne ustavi. Izpostavil je tudi problem avtobusnih postajališč za otroke, če res ni možno postaviti kakšnega nadstreška. Predsednik je tu pojasnil, da je težava z lastništvom parcel in da kjer se bo dalo, se bo to tudi uredilo (npr. pri zadružnem domu).

 

Ob zaključku točke je bil sprejet sklep, da o vseh zadevah, ki bi lahko ogrožale varnostno situacijo v našem kraju, obvestimo PP ali pa predsednika KS.

 

Ad 2.)  Potrditev zapisnika št. 8

 

Na zapisnik prejšnje seje, ki so ga vsi člani sveta predhodno prejeli po elektronski pošti, ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet. Investicije, katere smo obravnavali, so potekale po planu. Zaradi ukrepov ob epidemiji korona virusa nismo imeli sestankov, smo pa po potrebi zadeve telefonično urejali. Postopek ureditve dejanske vrednosti mrliške vežice je v teku in računamo, da se bo do konca leta uredilo.  Ponudbe za odkup celotnega zemljišča pri vaškem vodnjaku občina ni sprejela, podan je bil predlog za odkup nekaj m2, kolikor bi rabili za avtobusno postajališče.

 

Ad 3.) Obnova zadružnega doma

 

Predsednik je poročal, da dela potekajo po planu in če ne bo večjih zapletov, bo obnova dokončana do konca novembra. Finančna konstrukcija je zaprta. Iz razpisa smo pridobili še 100.000,00 €, kar bi namenili za notranjo ureditev. Trenutno se ureja okolica, postavlja čistilna naprava. V naslednjih tednih je predvidena vgradnja oken in vrat, nato pa še fasada.

Nekaj zanimanja za nakup oz. najem stanovanj se je že pokazalo; pričakuje pa se, da bo interesentov več, ko bo investitor podal dokončno ceno.

 

Nadalje je predsednik povedal, da je potrebno določiti še potek optičnega kabla in točno potrditi, kje bo pisarna za KS.

Po krajši razpravi je bil sprejet sklep, da se v pritličju pripravi po en priključek za dvorano in pisarno ter enega pripelje do poslovnih prostorov, ki so predvideni v delu, kjer je bila prej gostilna; v nadstropju pa bo en priključek v pisarni KS ter eden v dvorani za rekreacijo. Zgornja dvorana ostane v takšni velikosti, kot je bila sedaj, pisarna za KS pa bo na nasprotni strani dvorane.

 

Ad 4.) Adaptacija javne poti na Novem Ljubnu

 

Na razpisu smo dobili odobrena sredstva za ureditev javne poti na Novem Ljubnu. Izvajalec bo podjetje Teleg M d.o.o. iz Ljubljane, ki je podalo najugodnejšo ponudbo.  V sklopu teh del se bo dostavilo še dva tovornjaka peska na cesto, ki pelje proti Sv. Vidu.

 

Ad 5.) Grobnina na pokopališču Uršna sela

 

Predsednik nas je seznanil, da je bil na zadnji seji občinskega sveta potrjen naš predlog o ceni grobnine na pokopališču Uršna sela, tako da imamo sedaj podlago za pripravo pogodb in izdajo računov za grobnino za leto 2020.

 

 

 

Ad 6) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 

  • Čistilne akcije letos zaradi epidemije nismo izvedli, so pa nekateri posamezniki sami očistili okolico in tudi odpeljali smeti od cerkve Sv. Vida, kar je potrebno pohvaliti. Odstranjeno je bilo tudi podrto drevo s pešpoti, kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji.

 

  • Ladi Rauh je povedal, da je zaradi odstranitve dreves pri balinišču na Makutah v lanskem letu nastal nesporazum v Društvu balinarjev in prosil, da bi jim s strani KS poslali dopis, v katerem bi obrazložili, da je bil on s strani KS zadolžen, da opravi to nalogo.

 

  • Predsednik je predlagal, da bi organizirali čistilno akcijo na športnem igrišču ter uredili okolico. Dogovorili smo se za prihodnji torek, 9.6.2020 ob 17.00 uri.

 

  • Boris Žagar je izpostavil nerešeno stanje z zemljiščem na Lazih. Predlagal je, da se na občino ponovno intervenira in jih opomni na obljubo, ki so jo dali na sestanku z županom leta 2016 in da se od takrat še nič premaknilo. Na vprašanje glede obnovitve javne razsvetljave na Lazih je predsednik povedal, da ima zagotovila, da bo letos pripravljen projekt.

 

 

Seja je bila končana ob 21.30 uri.

 

ZAPISALA: Zora Klobučar

novice

18. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 10.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS, ki je bil dne 18,02,2021, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma so člani sveta razpravljali o realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2020 in prednostih nalogah v letu 2021.

več >

13. november, KS Uršna sela

Ureditev ekoloških kotičkov

Na Uršnih selih smo v sodelovanju s Komunalo Novo mesto pričeli z ureditvijo ekoloških kotičkov

več >

23. oktober, KS Uršna sela

Adaptacija JP na Ljubnu

V okvirju programa za sofinanciranje projektov KS v MO Novo mesto je adaptirana makadamska JP na Novem Ljubnu v dolžini 190 m.

več >

04. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 9.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku, ki je bil 04.06.2020 razpravljali tudi o varnosti situaciji v KS Uršna sela in investicijah, ki so v teku.

več >

07. maj, KS Uršna sela

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >

11. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 8. sestanka sveta KS Uršna sela

Na svoji 8.seji, ki je bila dne , 11.02.2020, v gasilskem domu je svet KS razpravljal o planiranih investicijah v KS za leto 2020.

več >

08. februar, KS Uršna sela

Kronce z domačimi upokojenci

V soboto, 8. februarja 2020 je Društvo upokojencev Uršna sela sklicalo svoj letni občni zbor v gasilskem domu na Uršnih selih.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično-novoletni konceret

Še eden v nizu uspešno izvedenih božično-novoletnih koncertov v uršenski cerkvi

več >

15. december, KS Uršna sela

Erasmus in srečanje starostnikov

Nastop Kronc na Mednarodnem projektu ERASMUS in srečanju starostnikov Uršnih sel

več >