zemljevid krajevnih skupnosti

Krajevna skupnost Gabrje

Naselja:
Gabrje in Jugorje.

Fotogalerija

novice

28. februar, KS Gabrje
  Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Gabrje-1

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Gabrje-1

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) Mestna občina Novo mesto objavlja ...

več >