zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 5.seje sveta KS Uršna sela

datum: 28. 08. 2019

Na 5.seji sveta KS Uršn a sela, ki je bila, 28.08.2019,s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih so obravnavana naslednja vprašanja:

1. Potrditev zapisnika št. 4

2. Pohod na Seč

3. Grobnina za leto 2020

4. Razno

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Franci Povše, Marjana Kulovec, Boris Žagar in Zora Klobučar

 

Ostali prisotni: Lidija Celič

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 4

 

Na zapisnik 4. seje, ki so ga vsi člani sveta prejeli po elektronski pošti, objavljen je tudi na spletnem portalu, ni bilo pripomb. Predsednik je povedal, da je bil sklep glede obnove zadružnega doma poslan na MO županu in oddelku za investicije. Do sedaj uradnega odziva še nismo prejeli, po ustni informaciji g. župana pa je bil opravljen sestanek z g. Goršetom in naj bi se postopek obnove zadružnega doma letos nadaljeval.

 

Ad 2.)  Pohod na Seč

 

Tudi letos bomo izpeljali tradicionalni pohod, ki bo v soboto 07. septembra.  Planiramo pohod na Seč, le v primeru slabega vremena bo naš cilj balinišče na Makutah. Start bo ob 8.30 pri spomeniku.

 

Vabila bodo objavljena na oglasnih deskah (zadolžena Marjana Kulovec) in na FB strani Uršna sela (zadolžena Zora Klobučar). Za spremstvo in nudenje pomoči pohodnikom bodo poskrbeli naši gasilci, prav tako tudi za pripravo malice na cilju. Ladi Rauh poskrbi za naročilo hrane in pijače, Boris Žagar pa za dostavo klopi in miz na Seč.

V kolikor bo možno, bodo Kronce pripravile krajši kulturni program.

 

 

Ad 3.) Grobnina za leto 2020

 

Predsednik je prisotne seznanil s sklepoma Občinskega sveta in sicer o enotnih cenah grobnin za celotno mestno občino, ki prične veljati s 01.01.2020 ter višini cene za uporabo mrliške vežice, ki velja že letos. Ni pa še povsem jasno, ali nova ureditev velja za vsa pokopališča, ali samo za tista, katerih upravljalec je podjetje Komunala.

 

V razpravi je prevladovalo enotno mnenje, da so zneski grobnih občutno višji, kot jih zaračunavamo sedaj, za uporabo mrliške vežice pa imamo določen enoten znesek, ne glede na število dni uporabe. Glede na to, da s pokopališčem na Uršnih selih upravlja krajevna skupnost, nova ureditev za nas ne bil smela biti zavezujoča.

 

Sprejet je bil sklep, da na MO občino podamo dopis, v katerem obrazložimo, da smo seznanjeni s sklepi Občinskega sveta, vendar kot upravljalec pokopališča na Uršnih selih predlagamo, da višino grobnine in znesek za uporabo mrliške vežice še naprej predlaga svet KS.

 

 Ad 4) Razno

 

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

Zapisala:Zora Klobučar

 

 • Predsednik je povedal, da bomo preko skupnega naročila z mestno občino dobili tri nove klopi za igrišče, koše za smeti in mreže za gole. Montaža je predvidena za prihodnji teden; pred tem pa bi bilo potrebno pri starih klopeh odstraniti nosilce.

   

 • S strani predsednika smo bili seznanjeni z informacijo, da se na Makutah prodaja zemljišče, na katerem vsako leto poteka golažijada, uporabljajo pa ga tudi ostala društva za organizacijo raznih dogodkov in bi bilo dobro razmisliti, če bi to zemljišče lahko odkupili. Franci Povše je predlagal, da se na MO poda pobuda za odkup. Predlog smo podprli tudi drugi člani sveta, saj bi bil s tem dokončno rešen problem s prostorom za razne dejavnosti. Namreč, sedanje športno igrišče imamo v najemu od Slovenskih železnic in odkup le-tega ni možen; prav tako pa je igrišče v zelo slabem stanju in potrebno kompletne obnove (podlaga, ograja..).

   

 • Ladi Rauh je ponovno predlagal, da se odstrani »ropotarnica » pri pokopališču.

   

 • Na svet KS smo prejeli pritožbo krajana z Ljubna za ureditev odvodnjavanja, ker mu ob nalivih to povzroča velike težave. Predsednik je s problemom že seznanil pristojne službe in so obljubili, da bodo zadevo sanirali.

   

  Seja je bila končana ob 20.15 uri.

Zapisala: Zora Klobučar

 

novice

07. maj, KS Uršna sela

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >

11. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 8. sestanka sveta KS Uršna sela

Na svoji 8.seji, ki je bila dne , 11.02.2020, v gasilskem domu je svet KS razpravljal o planiranih investicijah v KS za leto 2020.

več >

08. februar, KS Uršna sela

Kronce z domačimi upokojenci

V soboto, 8. februarja 2020 je Društvo upokojencev Uršna sela sklicalo svoj letni občni zbor v gasilskem domu na Uršnih selih.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično-novoletni konceret

Še eden v nizu uspešno izvedenih božično-novoletnih koncertov v uršenski cerkvi

več >

15. december, KS Uršna sela

Erasmus in srečanje starostnikov

Nastop Kronc na Mednarodnem projektu ERASMUS in srečanju starostnikov Uršnih sel

več >

11. december, KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na sestanku , ki je bil 11.12.2019, na domačiji Dušana Žagarja Vaška cesta 121 Uršna sela, sprejel sklep o višin grobnin na pokopališču Uršna sela za leto 2020

več >

08. november, KS Uršna sela

Sestanek 6.seje sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela so na svoji 6.redni seji razpravljali o izvedenih investicijah v letu 2019 in predlogu za oblikovanje grobnin v letu 2020.

več >

07. november, KS Uršna sela

Vabilo na sejo sveta KS

Sestanek sveta KS Uršna sela bo v petek, 08.11.2019, ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih.

več >

02. november, KS Uršna sela

Kronce v Šmarjeti in Ruperč Vrhu

Uršenske KRONCE sodelovale na Reviji pevskih zborov v Šmarjeti in žalni slovesnosti na Ruperč Vrhu.

več >