zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad

datum: 22. 09. 2019

4. seja Sveta KS Podgrad

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 8. 9. 2019

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 8.00 – 10.00

Prisotni: Marjan Erpe, Marta Kastelic, Jože Cimermančič, Tomaž Robek, Verica Turk.

Opravičili so se: Toni Drab,  Marko Sekula

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

Dnevni red:

DNEVNI RED

1. Pregled zapisnika 3. seje

2. Tekoča problematika

3. Razno

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 4. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad.

Po pregledu zapisnika:

nadaljevale  se bodo aktivnosti za ureditev prostorov  za družbene dejavnosti  v družbenem domu v Podgradu. Pogodba o sofinanciranju  pokritja strehe je bila podpisana, nato s strani občine preklicana. Gasilci so streho že prekrili, ob souporabi doma bo KS nakazala del vsote za obratovalne stroške in  vzdrževanje.

SKLEP 3: z Gasilskim društvom Podgrad se sklene Aneks k pogodbi o souporabi doma in se nakaže 5.000,00 € v imenu obratovalnih stroškov in za vzdrževanje v letu 2019/20.

Mrliška vežica Veliki Cerovec:  v teku je postopek preučitve investicijske vrednosti izgradnje  mrliške vežice in razdelitve investicije na dva dela. Glede na razpoložljiva sredstva se 1. del razpiše letos, 2. del pa v letu 2020 v kolikor se za to pridobi sredstva iz razpisa MO.  Objava razpisa za izvajalca je v teku.
Rekonstrukcija in ureditev dela cestišča na LC od G2 105 N m – Metlika do Vinje vasi. Lastniki so podpisali soglasje k posegu na zemljišče pod posebnimi pogoji.
Ureditev dovoza na G 2 105 v Koroški vasi in izvoza za Podgrad.  Za ureditev dovoza je izbran izvajalec.

SKLEP 4: Za ureditev izvoza Vinja vas - Podgrad z odstavnim pasom in Koroška vas – Jurna vas – nivojski izvoz, se poskuša dogovoriti z MO Novo mesto za pripravo in financiranje projektne naloge, dopis pripravi predsednik KS Marjan Erpe.

Kanalizacija, čistilne naprave: krajanom niso jasne oblike in postopki pri odločanju o izboru čistilne naprave. Potrebna je celovita in jasna predstavitev, ki jih bomo objavili na spletni strani KS.

SKLEP 5: Pridobimo podatke o aktivnostih občine glede vzpostavitve javnega kanalizacijskega omrežja v naši KS. Zadolžena Marta Kastelic.

Razširitev prostorov podružnične šole za potrebe vrtca, prednostno  za oddelek 1-3 let.   Dopis iz občine je bil odklonilen. Verica Turk je pojasnila dejansko stanje, aktivnosti se bodo še nadaljevale, ker starši to želijo. Starši otrok, starih od 1 -3 let,  ki bi jih želeli vpisati v Podgrad, bodo napisali utemeljitev prošnje in se  podpisali, KS jih bo podprla v njihovi pobudi. 
Saniranje propadajočega pomožnega pokopališkega objekta v Jurni vasi: Rušenje je bilo izvedeno, nadaljujejo  se aktivnosti za ureditev parkirišča.
Omejitev prometa v Koroški vasi.  Poskusno bodo postavljene cestne ležeče ovire v delu vasi, v katerem prebivalci zahtevajo omejitev hitrosti. Te bodo montažne in se bodo za potrebe izvajanja zimske službe odstranile. Naročilo za izvedbo je bilo oddano.
Urejanje ekoloških otokov:  v Vinji vasi so dela skoraj dokončana, na Pristavi še niso dokončno nameščeni. Potrebna bo namestitev betonskih podstavkov za kontejnerje na ustrezni prostor (vaško zemljišče - javno dobro). Na Velikem Cerovcu bo potrebna prestavitev ekološkega otoka.
Obvestilne table za Konec so ustrezno nameščene.

 

K 2. Točki

Praznik KS: do konca leta je potrebno določiti dogodek in datum, ki ga bodo izbirali vsi krajani. Tematiko bomo obravnavali na naslednji seji. Še vedno pa velja: vsak predstavnik vasi  povpraša krajane o mnenju, ki ga nato skupno oblikujejo. Do konca leta 2019 vsi predstavniki poročajo o odločitvah posameznih vasi.
Zloženko za obveščanje po gospodinjstvih: končno verzijo bomo razposlali po gospodinjstvih hkrati z vabilom na Zbor občanov.

 

Podgrad, 8. 9. 2019

 

                                                                                                                           Pripravila: Verica Turk              

novice

10. marec, KS Podgrad

6. seja Sveta KS Podgrad

Vabilo na 6. sejo Sveta KS Podgrad

več >

30. december, KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

več >

13. november, KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad v mesecu novembru

več >

22. september, KS Podgrad

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad

4. seja Sveta KS Podgrad

več >

29. avgust, KS Podgrad

Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

več >

18. julij, KS Podgrad

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

več >

22. maj, KS Podgrad

3. seja Sveta KS Podgrad

3. seja Sveta KS Podgrad

več >

07. april, KS Podgrad

Očistimo sosesko, 30. marec 2019

V KS Podgrad smo uspešno izvedli akcijo čiščenja okolice v soboto, 30. marca 2019.

več >

19. marec, KS Podgrad

Uradne ure za krajane KS Podgrad

Uradna ura za krajane KS Podgrad bo vsako prvo nedeljo v mesecu med 8 in 9 uro v prostorih KS v Gasilskem domu Podgrad, Podgrad 38. Začnemo s 7. aprilom 2019.

več >

17. marec, KS Podgrad

Očistimo sosesko, 30. marec 2019

V krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto bo v soboto, 23. marca, potekala tradicionalna čistilna akcija Očistimo sosesko. V KS Podgrad bomo akcijo izvajali en teden kasneje, v soboto, 30. marca.

več >