zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad

datum: 22. 09. 2019

4. seja Sveta KS Podgrad

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 8. 9. 2019

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 8.00 – 10.00

Prisotni: Marjan Erpe, Marta Kastelic, Jože Cimermančič, Tomaž Robek, Verica Turk.

Opravičili so se: Toni Drab,  Marko Sekula

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

Dnevni red:

DNEVNI RED

1. Pregled zapisnika 3. seje

2. Tekoča problematika

3. Razno

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 4. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad.

Po pregledu zapisnika:

nadaljevale  se bodo aktivnosti za ureditev prostorov  za družbene dejavnosti  v družbenem domu v Podgradu. Pogodba o sofinanciranju  pokritja strehe je bila podpisana, nato s strani občine preklicana. Gasilci so streho že prekrili, ob souporabi doma bo KS nakazala del vsote za obratovalne stroške in  vzdrževanje.

SKLEP 3: z Gasilskim društvom Podgrad se sklene Aneks k pogodbi o souporabi doma in se nakaže 5.000,00 € v imenu obratovalnih stroškov in za vzdrževanje v letu 2019/20.

Mrliška vežica Veliki Cerovec:  v teku je postopek preučitve investicijske vrednosti izgradnje  mrliške vežice in razdelitve investicije na dva dela. Glede na razpoložljiva sredstva se 1. del razpiše letos, 2. del pa v letu 2020 v kolikor se za to pridobi sredstva iz razpisa MO.  Objava razpisa za izvajalca je v teku.
Rekonstrukcija in ureditev dela cestišča na LC od G2 105 N m – Metlika do Vinje vasi. Lastniki so podpisali soglasje k posegu na zemljišče pod posebnimi pogoji.
Ureditev dovoza na G 2 105 v Koroški vasi in izvoza za Podgrad.  Za ureditev dovoza je izbran izvajalec.

SKLEP 4: Za ureditev izvoza Vinja vas - Podgrad z odstavnim pasom in Koroška vas – Jurna vas – nivojski izvoz, se poskuša dogovoriti z MO Novo mesto za pripravo in financiranje projektne naloge, dopis pripravi predsednik KS Marjan Erpe.

Kanalizacija, čistilne naprave: krajanom niso jasne oblike in postopki pri odločanju o izboru čistilne naprave. Potrebna je celovita in jasna predstavitev, ki jih bomo objavili na spletni strani KS.

SKLEP 5: Pridobimo podatke o aktivnostih občine glede vzpostavitve javnega kanalizacijskega omrežja v naši KS. Zadolžena Marta Kastelic.

Razširitev prostorov podružnične šole za potrebe vrtca, prednostno  za oddelek 1-3 let.   Dopis iz občine je bil odklonilen. Verica Turk je pojasnila dejansko stanje, aktivnosti se bodo še nadaljevale, ker starši to želijo. Starši otrok, starih od 1 -3 let,  ki bi jih želeli vpisati v Podgrad, bodo napisali utemeljitev prošnje in se  podpisali, KS jih bo podprla v njihovi pobudi. 
Saniranje propadajočega pomožnega pokopališkega objekta v Jurni vasi: Rušenje je bilo izvedeno, nadaljujejo  se aktivnosti za ureditev parkirišča.
Omejitev prometa v Koroški vasi.  Poskusno bodo postavljene cestne ležeče ovire v delu vasi, v katerem prebivalci zahtevajo omejitev hitrosti. Te bodo montažne in se bodo za potrebe izvajanja zimske službe odstranile. Naročilo za izvedbo je bilo oddano.
Urejanje ekoloških otokov:  v Vinji vasi so dela skoraj dokončana, na Pristavi še niso dokončno nameščeni. Potrebna bo namestitev betonskih podstavkov za kontejnerje na ustrezni prostor (vaško zemljišče - javno dobro). Na Velikem Cerovcu bo potrebna prestavitev ekološkega otoka.
Obvestilne table za Konec so ustrezno nameščene.

 

K 2. Točki

Praznik KS: do konca leta je potrebno določiti dogodek in datum, ki ga bodo izbirali vsi krajani. Tematiko bomo obravnavali na naslednji seji. Še vedno pa velja: vsak predstavnik vasi  povpraša krajane o mnenju, ki ga nato skupno oblikujejo. Do konca leta 2019 vsi predstavniki poročajo o odločitvah posameznih vasi.
Zloženko za obveščanje po gospodinjstvih: končno verzijo bomo razposlali po gospodinjstvih hkrati z vabilom na Zbor občanov.

 

Podgrad, 8. 9. 2019

 

                                                                                                                           Pripravila: Verica Turk              

novice

01. julij, KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo 9.7.2020

več >

10. maj, KS Podgrad

GRADNJA ODPRTEGA OPTIČNEGA OMREŽJA RUNE

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE na območju MO Novo mesto. Podjetje RUNE Enia d.o.o. zagotavlja optične priključke predvsem gospodinjstvom in pravnim osebam, ki živijo, delujejo na redko poseljenih območjih.

več >

27. april, KS Podgrad

Čistilna akcija v KS Podgrad

Čistilno akcijo bomo izvedli v četrtek, 30. aprila 2020. Krajani bodo čistili po svojih vaseh, skupna akcija bo na pokopališčih KS z namenom ureditve pokopališč in njihove okolice.

več >

10. marec, KS Podgrad

6. seja Sveta KS Podgrad

Vabilo na 6. sejo Sveta KS Podgrad

več >

30. december, KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

več >

13. november, KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad v mesecu novembru

več >

22. september, KS Podgrad

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad

4. seja Sveta KS Podgrad

več >

29. avgust, KS Podgrad

Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

več >

18. julij, KS Podgrad

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

več >

22. maj, KS Podgrad

3. seja Sveta KS Podgrad

3. seja Sveta KS Podgrad

več >