zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 20. seje KS Mali Slatnik

datum: 25. 01. 2018

 

 

Krajevna Skupnost

Mali Slatnik

Cerovci 13

8000 Novo mesto

Tel. 040513771

e-pošta: ks.mali.slatnik@novomesto.si

 

Številka: 1.M-2018

Datum: 22.01.2018

 

 

 

ZAPISNIK 20.  SEJE  SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

MALI SLATNIK

  

 Zapisnik  20.  seje  Sveta KS Mali Slatnik, ki je bila v četrtek, 18.01.2018, ob 18.00 uri  v prostorih Krajevne skupnosti  v osnovni šoli Mali Slatnik.  Sestanek je sklical in vodil Tomaž Smolič, predsednik Sveta KS Mali Slatnik. Za sejo  je bil predlagan naslednji dnevni red:

  1. Ugotavljanje prisotnosti;
  2. Potrditev zapisnika 19. seje;
  3. Proračun in plan dela za 2018 (priloga); 
  4. operativni pregled, realizacija sklepov (poročila skrbnikov sklepov); 
  5. Pobude in predlogi (gramoz Potov vrh, Veliki Slatnik...); 
  6. Razno (dan žena, prostori KS...).  

 

Ad.1. Ugotavljanje prisotnosti

 

Prisotni:  Tomaž Smolič,  Milan Košmerl, Robert Vovko, Marko Mikec, Jožica Mohar, Andrej Pavčnik, Simona Dolšina- predstavnica Smolenje vasi, Brkopec Boštjan- predstavnik Mala Cikava,  Kužnik Marjan- predstavnik Krka,  Judež Jože- predstavnik Velika Cikava ,

 

Odsotni opravičeno:   Boštjan Matko

 Odsotni neopravičeno: Turk Matej- predstavnik Mala Cikava ( celjsko mesto),

 

Seja je sklepčna.

 

Ad.2. Potrditev zapisnika 19.seje;

Predsednik Smolič nas pred glasovanjem  obvesti, da je zapisnik 19. seje že objavljen na uradni spletni strani MO Novo mesto.

Zapisnik 19. seje  je bil soglasno sprejet.

Glasovanje; ZA 6, PROTI 0 

Ad.3.) Proračun in plan dela za leto 2018

Predlog proračuna za leto 2018 je pripravil predsednik upoštevajoč dolsedanje sklepe in prioritete in ga predstavil Svetu.

Načrtovani prihodki v 2018 – skupaj prihodki 58,163,36 in sicer 8.134,56 (po dvanajstinah) s strani MONM za redno delovanje, 8.260,00 s strani MONM variabilni del glede na realizacijo konkretnih projektov, 31.768,80 iz naslova »projekti KS« za oporni zid v Smolenji vasi, 1.500,00 iz naslova »igrišča MONM« , 1.500,00 iz naslova vzdrževanja igrišč (košnja ipd, glede na realizacijo) in 7.000,00 sredstev iz lastnih virov - pokopališka dejavnost.

KS ima z dne, 12.1.2018, na računu UJP – stanje: 30.916,32 EUR. Načrtovana sredstva skupaj v 2018 - 89.079,68.

Predlog odhodkov v letu 2018 - skupaj odhodki 77.906,00 EUR

1. Izgradnja priključkov fekalne kanalizacije na Potovem vrhu in priklop PV - 6.822,41

2. Oporni zid na pokopališču v Smolenji vasi 45.384,00

3. Nakup in montaža igral 3.000,00

4. Vzdrževanje igrišč 1.500,00

5. Asfaltiranje balinišča 1.500,00

6. Odbor za ceste in promet (vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v domeni KS, parkirišč ) 6.000,00

 7. Odbor za komunalne dejavnosti okolje in prostor (pokopališča – vzdrževanje, voda, elektrika, zavarovanje, idr.) 6.000,00

8. Odbor za društvene dejavnosti (skupni projekti, krajevni praznik – spremljajoče prireditve, itd) 4.000,00

9. Pisarniški material, poštne storitve, telefon 600,00

10. Reprezentanca 600,00

11. Zapadlje obveznosti (račun PGD za krajevni praznik 2017 – sklep) 2.500,00

V razpravi Brkopec predlaga da se v proračun umesti še pričetek gradnje  javne razsvetljave (JR) po krajih. V razpravi se da prednost opornega zidu na pokopališču v Smolenji vasi, kar je neodložljivo. V kolikor nebi bilo te potrebe bi lahko pričeli z javno razsvetljavo, po že določeni prioriteti.

 KS Mali Slatnik je  v primerjavi z ostalimi KS, še vedno močno prikrajšana kar se nanaša na  projekte izgradnje javne razsvetljave, še zlasti ob močno obremenjeni državni cesti, katera iz vidika  varnosti predstavlja veliko nevarnost .

Predlog je sprejet. Glasovanje; ZA 6, PROTI 0   

Ad. 4. operativni pregled, realizacija sklepov (poročila skrbnikov sklepov); 

KRKA; pobuda  občinskega svetnika v MO Novo mesto za izgradnjo JR v naselju Krka ni v skladu s  prioritetno listo KS Mali Slatnik iz leta 2017, ko se naj bi z gradnjo pričelo v naseljih  Mala in Velika Cikava,  Smolenja vas in nato Krka.

MALA CIKAVA;   -na predlog krajanov je bil s  županom g. Macedonijem dogovorjen termin za zbor krajanov Male Cikave ki bo dne,31.01.2018 ob 17,00 uri v sejni sobi podjetja Komunala, kjer bi predstavniki občine dali  krajanom pojasnila glede načrtov razvoja obrtne cone, pogovorili se bomo o  težavah s katerimi se krajani  srečujejo glede prometa, varnosti,  ekologije in sobivanja, ter kako lahko pri tem sodelujejo.

-Na dan seje  je na naslov KS prispel dokument za ureditev ceste ob podjetju Roletarstvo Medle

-s strani KS  je bila  na občino posredovana pobuda za ureditev struge potoka Šajser, saj smatramo, da tudi zaradi neurejenega vodotoka prihaja do težav z odvajanjem meteorne vode in  poplavami ob večjem deževju znotraj industrijske cone kot tudi širšem območju vzdolž potoka, ravno tako smo opozorili na onesnaženost.

VELIKA CIKAVA       ………na pobudo krajanov v mesecu juliju za  dokončanje vaškega središča, katerega so do sedaj krajani naselja  urejali v lastni režiji. Omenjen objekt bi služil krajanom kot večnamenski prostor  ter lično urejen ekološki otok.  Radi bi postavili pocinkano konstrukcijo za nadstrešek in hkrati medsebojno ločili ekološki otok z preostalim  nad kritim delom( večnamenski prostor). Prepis iz zapisnika 17 seje

Večnamenski prostor ( betonski del)  je bil delno  postavljen  na privatnem zemljišču, za katerega je bil pridobljen dokument s strani lastnika,  s strani občine, kot lastnice sosednjega zemljišča- cesta,  pa še ni bilo pridobljenega soglasja ali sproženega uradnega postopka za spremembo lastništva. Kasneje je prišlo do ugotovitve, da je del površine »javno dobro« za kar pa občina ne more izdati soglasja za varovanje občinske ceste.  Predsednik  predlaga, da se najprej posvetujemo na občini, kako izpeljati uradni postopek za ureditev lastništva iz javno dobrega v občinsko zemljišče. Šele nato se lahko postopek izgradnje večnamenskega prostora nadaljuje.

Zato je bil  na MO s strani KS dne 12.01.2018 izdan dokument za umik vloge za soglasje ekološkega otoka s znamenjem na Veliki Cikavi.

Predstavnik naselja Judež, ponovno izpostavi problematiko glede uvoza v naselje iz smeri Novega mesta, ker se še vedno ne premakne nič, čeprav je bilo že pred meseci obljubljena rešitev. Prav tako nerazsvetljeni prehodi čez cesto ( na obeh straneh naselja) še vedno predstavljajo veliko nevarnost za pešce. Sprašuje, ali bi  res moralo ponovno priti do nesreče, da bi prišlo do rešitev.

 SMOLENJA VAS;   - 

- lamele za označevanje pokopališča ob glavni cesti- meseca oktobra je bil predlog poslan na MONM, do danes še ni bilo prejetega nobenega odgovora.

-  kakšen je plan dela za rekonstrukcijo vodovoda drugi del. Predsednik odgovarja da ni seznanjen z postopkom, tudi nas ni nihče obvesti ali je že bil narejen tehnični prevzem prvega dela, čeprav smo prosili za sodelovanje.

-  ureditev parkirišča na križišču (Cerovci) pod pokopališčem. Predsednik odgovarja, da moramo na občino podati prošnjo za soglasje, da bi v lastni režiji uredili omenjeni prostor. Predstavnica naselja Simona Dolšina predlaga, da se v to prošnjo zabeleži vsa dela ki so predvidena. Tudi ureditev kanala meteornih voda vzdolž ceste. Meje so urejene.

Predlog je, da se pridobi strokovno mnenje, na osnovi katerega se opredeli popis del in  finančna shema. – zadolžena Dolšina.

  • Ureditev » ozkega grla« na javni poti (za pokopališčem.- od Vidriha v smeri Cerovcev).  Lastniki zemljišč so se obrnili na KS z prošnjo za ureditev oz.  širitev omenjenega dela ceste. Lastniki so pripravljeni odstopiti del zemljišča , KS le pripravi uradno pobudo za občino zaradi soglasja, saj gre za občinsko cesto. (Dolšina preveri podatke o lastnikih zemljišč, pridobi soglasja in pripravi predlog pobude).

 

MALI SLATNIK;

 

 

PETELINNJEK;       

- predlog za ekološki otokob križišču v smeri Potovega vrha je bil podan že pred meseci, sedaj je realizirano. Kontejnerji so postavljeni v sodelovanju z lastnikom sosednjega zemljišča.

- legalizacija potiv smeri Nove gore. V letu 2017 so bili v spodnjem delu postavljeni mejniki, naprej proti zaselku(čez gozd) pa poti uradno ni več. Pot poteka po privatnem zemljišču, lastnik temu ne nasprotuje, ni pa pripravljen za prodajo ali zamenjavo.

 

POTOV VRH;

- LTŽ pokrovi kanalizacijskih jaškov – na 19. seji je bil kot najugodnejši dobavitelj izbran  podjetje  VSEGRAD NM iz Srebrnič pri Novem mestu.

Pripravljena je naročilnica št. 8/2017 in predana izbranemu podjetju, s strani občine smo prejeli podatek o plačanih komunalnih prispevkih po gospodinjstvih, katerim se bo  te jaške s strani KS razdelilo . Na Potovem vrhu je  34 upravičencev.

- prav tako je potrebno s strani KS pripraviti  dokumentacijo (gradbeno dovoljenje) in oddati vlogo za priključitev mrliške vežice na kanalizacijsko omrežje na Upravno Enoto, ter na občino posredovati vlogo za odmero komunalnega prispevka – zadolžen Vovko.

- kritika je na izvedbo novo asfaltirane  ceste  v smeri Križ. Na določenih večjih ovinkih niso bile izvedene   asfaltne razširitve, kar predstavlja nevarnost pri vožnji.

- predstavnik vasi Vovko izpostavi težavo, na katero so že pred časom  opozorili nekateri krajani in se je pojavila med izgradnjo kanalizacije v vasi, ko so izvajalci del odstranili mejnike, nato pa jih niso vrnili v prvotno stanje. Predsednik pove, da je bilo to med sklepi zbora krajanov posredovano na MONM odkoder ni bilo odgovora, naj bi pa podjetje Malkom urejalo mejnike, tako  da se problem rešuje. Do nastalih napak in težav prihaja zaradi slabe komunikacije med predstavniki KS in predstavniki občine, ki so pogosto slabo odzivni.

Ad.5.Pobude in predlogi (gramoz Potov vrh, Veliki Slatnik...); 

Ad.5.1.Na KS so bile naslovljene dve pobudi za ureditev javnih poti (prostojnost KS) in sicer na način prostovoljnega dela, pri čemer bi potrebovali le gramoz.   

a) Machovo društvo za utrditev dela poti od čistilne naprave v smeri gozda do 30m3 gramoza

b)  predstavnik vasi Potov vrh za ureditev  poti v smeri Ptičjega brega do 30m3 gramoza.

Predlagatelji so preverili cene in ugotovili, da so cene gramoza primerljive, je pa Robert Nagelj s.p. ugodnejši saj kot krajan z bagrom prispeva brezplačne strojne usluge.  

Sklep: Za dobavo gramoza se za obe pobudi izstavi  naročilnica  do 600,00 EUR na naslov  Robert Nagelj s.p. Glasovanje; ZA 6, PROTI 0  

Ad5.2.   obnovitev » stare šolske poti«  iz smeri Petelinjeka v smeri Smolenje vasi in naprej do Malega Slatnika. Večji del poti je delno že saniran in utrjen  ( zaradi izgradnje daljnovoda).  Omenjena pobuda se je porodila na osnovi občinskega projekta , preko katerega bi z kolesarskimi in peš potmi povezali širše območje  vasi okoli Novega mesta. Predsednik predlaga, da se pripravi pobuda – kratka naloga, v kateri bi  lahko predstavili omenjeno zgodbo. Za pripravo pobude predlaga sodelovanje Jožice Mohar in Simone Dolšina.

Ad.5.3 igrišče Mali Slatnik- pobude in predlogi za skrbnika omenjenega objekta. Predsednik predlaga, da se določi upravljalca oz. skrbnika igrišča, s katerim bi sklenili pogodbo o skrbništvu in sodelovanje pri  izvajanju vzdrževalnih del.  Eden izmed zainteresiranih za skrbništvo je Amigo bar. Predlaga, da se predhodno osebno pogovorimo z lastnikom bara. Pogovor opravita Smolič in Mikec.

Ad.5.4.   pobuda Društva upokojencev za nabavo  majic za  člane pevskega zbora.

Pobuda ni popolna, ker mora vsebovati tri primerljive ponudbe. Ravno tako smo na KS prejeli račun za majice (potrebe DU), ki pa jih nismo naročili, zato ga ne bomo plačali. Potrebno je izpeljati regularne postopke.

Ad.5.5.  Možnost širitve ceste na Velikem Slatniku s strani krajana Velikega Slatnika (Luzar Davorin) je prišla pobuda za  delno pomoč pri utrditvi brežine z betonsko škarpo.  Prav tako je k sodelovanju pristopila tudi Bernarda Kobe. Oba sta namreč pripravljena odstopiti del zemljišča in pri gradnji upoštevati povečan odmik od lokalne ceste.

KS je pripravila pobudo in predlog za izgradnjo škarpe ter jo naslovila na občino, za pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije.

KS podobne prispevke krajanov, ki so se pripravljeni odreči delu zemljišča v dobrobit kraja močno pozdravlja in je tudi pripravljena delno finančno pristopiti k sodelovanju in realizaciji. O načinu sodelovanja in višini prispevka pa  se bo potrebno z lastniki zemljišč predhodno še dogovoriti.

Ad.5.6.  na pobudo MONM  za izgradnjo oz. ureditev otroških igrišč  po sistemu financiranja 50%- 50%,  smo dne  26.12.2017  na občino posredovali PREDLOG ZA NAKUP IN MONTAŽO IGRAL NA IGRIŠČIH KRAJEVNE SKUPNOSTI MALI SLATNIK .

Naši predlogi so;

1. ŠPORTNO IN OTROŠKO IGRIŠČE POTOV VRH,  · konjiček na vzmet , · hiška na podestu , · mreža za odbojko + stebri

 2. ŠPORTNO IN OTROŠKO IGRIŠČE MALI SLATNIK,  · mreže za gole-

 3. ŠPORTNO IN OTROŠKO IGRIŠČE KRKA,  · mrežice za košarkaške koše · mreže za gole  · tobogan, plastična drža

Delež, z katerim je pripravljena KS sodelovati, je ocenjena na okoli 1.500,00€

 

Ad5.7.   s strani občine je prišel  zahtevek, da morajo  volišča biti dostopna  invalidom. Po krajšem pomisleku se odločimo, da se na lokaciji , kjer so se že do sedaj izvajale volitve ( telovadnica OŠ) lahko uredi z dvema  manjšima klančinama. Možno bi bilo tuid v Gasilskm domu v Smolenji vasi.  Opcije smo spročili na MONM (Petan) in čakamo navodila.

 

Ad.5.8.  Brkopec Boštjan izpostavi problem z hidranti na Mali Cikavi. Ob adaptaciji vodovoda se v zadnjem času vgrajujejo podzemni hidranti, omarice pa so premajhne, da bi nadzemni del hidranta pospravili v njo. Zato jih morajo shranjevati v lastnih prostorih- garažah. Sprašuje, kako in kje pridobiti dovolj veliko omarico, da bo  vsa oprema na dostopnem mestu. Isti problem imajo tudi na Potovem vrhu. Predsednik je mnenja, da je zelo neodgovorno, da  odgovorni , ki adaptira vodovode in hidrante  , ne menja  pa opreme ( omarice , nastavki,…)  oz. poskrbi za priročno uporabo. Vsa stara obstoječa gasilna oprema je bila v preteklosti nabavljena s strani KS. Predlaga, da se obrnemo na Gasilsko zvezo v Novem mestu in pridobimo vse potrebne informacije glede tega. Za pridobitev informacije se zadolži Brkopec Boštjana. PGD Smolenja vas in Pogov vrh Slatnik so bila na osnovi te točke že pozvana, da pripravita predloge.

 

Ad.6. Razno (dan žena, prostori KS...).  

Simona Dolšina  predstavi nekaj predlogov o organizaciji srečanja za leto 2018. Predlaga soboto 10.marec ob 17.00 uri v prostorih gasilskega društva Smolenja vas. Tudi letos bo  kot najugodnejša predavateljica  iz G:G: Vrtnega centra Novo mesto.  Vse prisotne žene se obdari z marjetico v lončku. KS izda naročilnico za cvetje.

Seja  končana ob  20.25 uri

 

 

 

Zapisal;                                                                                                Predsednik sveta KS                

Tajnik sveta KS                                                                                    MALI SLATNIK

MALI SLATNIK                                                                                      Tomaž Smolič

Marko Mikec                                                                                         

 

 

novice

20. julij, KS Mali Slatnik

VABILO NA NOČ METULJEV

Spoštovani, lepo vabljeni na NOČ METULJEV, ki bo v petek, 27. julija 2018, ob 18. uri, na Sotočju treh studencev pri Velikem Slatniku.

več >

04. julij, KS Mali Slatnik
19. april, KS Mali Slatnik

SALAMIJADA IN KRESOVANJE

ŠKD Vodomec iz Krke, krajane KS Mali Slatnik, vabi na tradicionalno Salamijado in Kresovanje

več >

08. april, KS Mali Slatnik

ZAPISNIK DOPISNE SEJE KS MALI SLATNIK

Zapisnik dopisne seje - srečanje starostnikov KS Mali Slatnik in razširitiev ceste na Velikem Slatniku

več >

01. april, KS Mali Slatnik

KS MALI SLATNIK - ZAPISNIK 21.SEJE

Zapisnik 21. seje Sveta KS Mali Slatnik, ki je bila v četrtek, 15.03.2018, ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti v osnovni šoli Mali Slatnik.

več >

26. marec, KS Mali Slatnik

VABILO NA MACHOV VELIKONOČNI POHOD

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci, vabi v ponedeljek, 2. aprila 2018 na Velikonočni pohod po Machovi učni poti.

več >

19. marec, KS Mali Slatnik

SREČANJE OB DNEVU ŽENA

Dekleta in žene KS Mali Slatnik smo se v soboto 10.3.2018 v prostorih PGD Smolenja vas srečale na 6. tradicionalnem druženju ob mednarodnem prazniku dnevu žena.

več >

06. februar, KS Mali Slatnik

ZBOR KRAJANOV MALE CIKAVE

Zapisnik zbora krajanov Male Cikave glede ukrepov za izbojšanje prometne varnosti, ekologije in sobivanja z obrtno cono na Cikavi

več >

25. januar, KS Mali Slatnik

ŠAJSER

Malokdo ga pozna. Potok Šajser, ali kakor reče moja babica: »Šajsar«. Pa vendar v teh krajih nosi svojo zgodovino... Ničkoliko skrivnosti varuje ta naš potoček, o katerem ima skoraj vsak krajan nekaj povedati. Janez Trdina, slavni raziskovalcev Gorjancev, je imel ta čudežni potoček za svoj navdih pri pisanju. Rad se je počil ob njem in ...

več >

25. januar, KS Mali Slatnik