zemljevid krajevnih skupnosti

SESTANEK Z ŽUPANOM

datum: 02. 04. 2020

Predstavniki KS so se z županom pogovarjali o urejanju naše KS.

Zabeležka sestanka z županom MO Novo mesto – 21.2.2020

Prisotni:

g. Gregor Macedoni, župan,  

KS Majde Šilc - Adolf Zupan, Jasna Šinkovec, Avgust Vrščaj

 

V uvodnem delu je predsednik Sveta KS županu pojasnil, da je KS v preteklih letih sama reševala težave v zvezi z sanacijo številnih stopnišč v KS, izgradnje novih otroških igrišč, odstranjevanje starega in nevarnega drevja, sanirala velik del pešpoti.

V nadaljevanju pa so predstavniki KS predstavili probleme, ki jih KS zaradi zahtevnosti in prevelike vrednosti ne more sama reševati, tudi s sofinanciranjem ne.

 

Prometna ureditev ceste od krožišča v Kandiji do mostu v Ločni

KS zahteva, da se prometno uredi cesta od Kandije (Jakčeva ul., Ragovska ul., križišče z Ul. Marjana Kozine, do mostu v Ločni.

Ta cesta je zaprtju Glavnega trga postala obvoznica in se je zelo povečal promet in hitrosti vozil.

Cesta vključno s križišči ni bila zgrajena za tako gostoto prometa in hitrosti, zato je potrebno cesto s pločniki urediti predvsem iz varnostnega stališča. Dotrajano je tudi samo cestišče (jame, poškodovan asfalt).

KS predlaga, da se cesto uredi tako, da bo varna za pešče in voznike, predvsem križišče z Ul. Marjana Kozine.

Potrebno je narediti ukrepe za zmanjšanje hitrosti, izboljšati preglednost in dolgoročno narediti to cesto manj privlačno za njeno uporabo, kot obvoznice.

Župan je predlagal, da se glede te zadeve ponovno srečamo v začetku marca, ko bo na MO prišel nov sodelavec za ceste.

 

Obnova razsvetljave na Žibertovem hribu

Na Žibertovem hribu je stara ulična razsvetljava, ki ne ustreza sedanjim standardom in se stalno kvari.

Že več let si KS prizadeva, da bi razsvetljavo uredili in kljub obljubam MO se še vedno ni nič premaknilo.

Župan je predlagal, da se glede te zadeve ponovno slišimo v konec marca, ko bo MO uredila prioritete investicij.

 

Kakovost zraka

MO Novo mesto je po meritvah ARSO ena bolj onesnaženih občin, predvsem z delci PM.

KS zahteva, da MO začne z izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja.

KS predlaga, da se preko dimnikarskih služb in obveščanja začne osveščati občane za manjše onesnaževanje z malimi kurilnimi napravami.

Potrebno bi bilo tudi namestiti avtomatsko napravo ali naprave za sprotno merjenje onesnaženosti, saj so sedanji podatki za 1 mesec nazaj.

Župan je obljubil, da bo glede tega MO ukrepala.

 

Zabeležka se pošlje vsem prisotnim in shrani v arhivu KS. Naloži se tudi na spletno stran KS.

Zabeležil:Avgust Vrščaj

                                                                  

novice

15. januar, KS Majde Šilc

OSVETLJENA POT PRI VRTCU

Nova svetilka na vrtcu osvetljuje peš pot - Ragovska ul. - Ul. Marjana Kozine

več >

11. januar, KS Majde Šilc

UREDITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD) bo uredila in prenovila prometno signalizacijo na Ul. Marjana Kozine in Žibertovem hribu.

več >

29. december, KS Majde Šilc

PRIZNANJI PROSTOVOLJCEMA RDEČEGA KRIŽA

Na območnem združenju RKS Novo mesto so podelili priznanja najzaslužnejšim prostovoljcem za njihovo deset in več letno delo. Prejela sta ju tudi dva naša sokrajana.

več >

24. december, KS Majde Šilc
24. december, KS Majde Šilc

POROČILO O DELU KS v letu 2020

Poročilo o delu Sveta KS Majde Šilc v letu 2020 in načrtovanje za leto 2021

več >

18. december, KS Majde Šilc

PRIPRAVE NA OBNOVO IN PREUREDITEV CESTE KANDIJA - RAGOVO

Mestna občina je na pobudo KS Majde Šilc pričela s pripravami na preureditev ceste od križišča v Kandiji do Ragovega.

več >

03. december, KS Majde Šilc

ZIMSKA SLUŽBA - INFORMACIJE

MO Novo mesto - vprašanja in informacije o zimski službi

več >

03. december, KS Majde Šilc

NOVO V KS MAJDE ŠILC

Nove svetilke in urejeni ekološki otoki

več >

12. november, KS Majde Šilc

POBUDA KS ZA IZGRADNJO POTI IN NAKUP PROSTOROV

Predloga z utemeljitvijo uvrstitve v proračun MO Novo mesto za leto 2021 - izgradnja peš in kolesarske poti Žibertov hrib - Levičnikova cesta in nakup prostorov za potrebe KS v novozgrajenem bloku na Jakčevi ulici

več >

30. oktober, KS Majde Šilc

SANACIJA JAŠKA PRI BLOKU JAKČEVA UL. 19

Pri blokih na Jakčevi ulici je že nekaj časa poškodovan jašek za meteorne vode. Objavljamo obvestilo oz. pojasnilo KS glede sanacije oz. prizadevanj za ureditev.

več >