zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 1. sestanka Ks Drska

datum: 01. 01. 2020

z dne 18.12.209

KS Drska prosojno ozadje-logo

 

Z A P I S N I K

 

sestanka Sveta KS Drska, predstavnikov Vrtca Pedenjped Novo mesto, predstavnikov MO Novo mesto in krajanov KS, ki je bil dne 18.12.2019 ob 15,30 uri v prostorih OŠ Drska.

PRISOTNI: 

 • VVO Pedenjped Novo mesto – ga. Meta Potočnik, ravnateljica
 • MO Novo mesto  - ga. Jana Bolta, vodja urada za družbene dejavnosti
 • KS Drska  - ga. Mira Retelj, predsednica in člani sveta
 • Krajani KS Drska
 • mediji

Tematika: Ureditev otroškega igrišča na Cesarjevi ulici

Igrišče na Cesarjevi ulici v krajevni skupnosti Drska je staro že več kot 40 let. Zaraščena tekaška steza, dotrajana otroška igrala, igrišče je brez javne razsvetljave, dotrajana asfaltna površina, manjkajo koši za odpadke, klopi so uničene in dotrajane – vse to kliče po ureditvi in prenovi in v programu KS Drska za leto 2019 je bila ureditev tega športnega igrišča. Balinišče, ki se nahaja v neposredni bližini igrišča je brez elektrike in vode.

Na severni stran igrišče meji na Vrtec Pedenjped, ki ima zaradi porasta vpisa predšolskih otrok v vrtec veliko potrebo po povečanju oddelkov in s tem tudi po povečanju zunanje igralne površine.

Pri usklajevanju z Mestno občino Novo mesto in Vrtcem Pedenjped Novo mesto so se iskale  vse možne rešitve za pridobitev manjkajoče površine in prišlo je do soglasja, da Vrtec dobi dodatnih 2000 m2 površin, kar je približno polovica igrišča, na ostali polovici igrišča pa se na novo uredi prostor, ki bo služil krajanom za medgeneracijsko druženje.

Vrtec Pedenped je takoj pristopil k izvajanju postavitve varnostne ograje, ki pa se krajanom ni zdela smiselna in se ne morejo sprijazniti z idejo, da izgubijo to športno igrišče, ki ga uporabljajo že več kot 30 let. Podali so zahtevo po ustavitvi del in začeli z zbiranjem podpisov za ohranitev igrišča na Cesarjevi ulici.

Za rešitev dane situacije, je predsednica KS Drska Mira Retelj sklicala sestanek s krajani KS Drska, predstavnikom Vrtca Pedenjped in predstavnikom Mestne občine Novo mesto. .

Mira. Retelj, predsednica KS Drska je prisotnim predstavila naslednja dejstva:

 • potrebo Vrtca Pedenjped po dodatnih zunanjih površinah,
 • težave stanovalcev bloka na Šegovi ulici od št. 12 do št. 20 s parkiranjem in gostim prometom zaradi dostopa do vrtca,
 • težave Vrtca pri zagotavljanju varnega prihoda otrok v vrtec in iz vrtca,
 • težave staršev, ki vozijo otroke v vrtec,
 • moteči dejavniki športnega, balinarskega in otroškega igrišča na Cesarjevi ulici za stanovalce hiš ob igrišču,
 • želje in potrebe uporabnikov obstoječega igrišča.

Ravnateljica vrtca, gospa Meta Potočnik je povedala, da vrtec mora skrbeti za varnost otrok, zato morajo zaposleni dnevno pregledovati igrala in igrišče. Otroci do treh let starosti morajo imeti še posebno vzdrževano igrišče, večji otroci pa morajo imeti sebi primerno igrišče za izvajanje določenih aktivnosti kot so kolesarjenje, rolanje in podobno. Zadnja leta je porasel vandalizem, kar se opazi na igralih na tem igrišču (uničena in poškodovana igrala, pasji iztrebki, igle, smeti..), zato ne pride v poštev, da bi bilo njihovo igrišče dostopno otrokom v popoldanskem času. Vrtec je izvajal analize, koliko otrok se igra v popoldanskem času na omenjenem igrišču.

Gospa Jana Bolta – Mestna občina Novo mesto pove, da vrtec za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje večje površine, saj bo sprejel še dva oddelka otrok , ki zaradi pomanjkanja prostora v OŠ Drska prihajata v Vrtec Pedenjped. Iskala se je sporazumna rešitev za pridobitev dodatnega prostora med vrtcem in KS Drska. Otroci morajo imeti dovolj prostora za izvajanje otroških iger. Glede ograje so jasni strogi predpisi, katerih se vrtec mora držati.

Na repliko krajanov, da niso bili seznanjeni s potekom dogajanja na igrišču na Cesarjevi ulici, je predsednica KS Drska pojasnila potek dogodkov.:

 • 29.10.2019 je svet KS Drska prejel predlog za prenos celega igrišča v upravljanje Vrtcu Pedenjped,
 • 05.11.2019 je Svet KS Drska posredoval odgovor Mestni Občini Novo mesto na podlagi sklepa  11. Seje Sveta KS z dne 4.11.2019,
 • 11.11.2019 je Svet KS prejel nov predlog,
 • 12.11.2019 se je Svet KS ponovno sestal in sklenil, da ne odstopa od predloga, da se Vrtcu dodeli cca polovico igrišča.

Na sestanku z ravnateljico Vrtca Pedenjped je bil obravnavan predlog poteka razdeljenega igrišča.

Krajani krajevne skupnosti s peticijo zahtevajo:

 1. Vzpostavitev prvotnega stanja (odstranitev na novo postavljene ograje po sredini igrišča in ohranitev njegove celovitosti.)
 2. Revizijo celotnega postopka ureditve igrišča.
 3. Vključitev krajanov v vse faze postopka preureditve igrišča.
 4. Celovita prenova otroškega igrišča z vključevanjem krajanov pri načrtovanju in takojšna odprava vseh problemov, ki so se na igrišču kopičila skozi leta.
 5. Definiranje vseh upravljalskih pravil za souporabo površin na otroškem igrišču. Želimo souporabo otroškega igrišča z Vrtcem Pedenjped.(sobivanje).

Odprta diskusija – problematika krajanov

 • Pomanjkanje parkirnih prostorov za vrtec –Vrtec nima svojih parkirnih prostorov in ima težavo z odvozom in dostavo hrane.
 • Težave stanovalcev stanovanjskega bloka od št 12 – 20 – Stanovalce moti jutranji ropot pri dovozu in odvozu dostavnih vozil vrtcu.
 • Balinišče na Cesarjevi ulici – problematika z balinarskim društvom
 • Zahtevek za izgradnjo novega vrtca na novi lokaciji – sedanji vrtec na Šegovi ulici je bil zgrajen pred 41. leti in je bil že tedaj polno zaseden. V 40. letih se vrtec ni širil, izredno se je pa širilo naselje na Drski in Brodu. V ta vrtec prihajajo tudi otroci iz Šmihela. Krajani menijo, da  vrtec na tej lokaciji nima pogojev za širitev, zato naj se predvidi v novem naselju v Mrzli dolini izgradnja še enega vrtca. Začasno bi bilo mogoče dva oddelka urediti tudi v OŠ Dragotin Kette. Po mnenju krajanov sta na tej Osnovni šoli  dva prenovljena oddelka, ki sta prazna.
 • Cesarjeva ulica – je zelo ozka, na njej se odvija enosmerni promet, ki je dopusten le za sedanji lokalni promet stanovanjskih hiš v tem okolišu, zato krajani nasprotujejo, da bi se razmišljalo, da se dopusti še en vhod v vrtec z južne strani.
 • Šegova ulica – zastarela infrastruktura za sedanje razmere. Stanovalci bloka imajo velike težave s parkiranjem, ker jim le-ta zasedajo zaposleni v vrtcu in obiskovalci vrtca.

Gospa Meta Potočnik – Na Šegovi ulici smo vsi nezadovoljni.  Vrtec je poskrbel za ureditev komunalnih odpadkov in uredil komunalni otok. Enako bi morali narediti stanovalci blokov in umakniti zabojnike za smeti s parkirnih prostorov in bi pridobili nekaj parkirnih mest. Vrtec na Šegovi ulici je edini vrtec v Novem mestu, ki je zidan in ima možnost širitve v višino, vendar zaradi pomanjkanja parkirnih mest to ne pride v poštev. Statistično je prikazano, da je rodnost v Novem mestu v zadnjih treh letih povečana. Letošnji vpis otrok v šolo je bil najštevilčnejši v zadnjih letih.

Za zmanjšanje prometa okoli vrtcev predlagam, da otroci starejših skupin prihajajo v vrtec peš.

Za ureditev parkirišč je še vedno na voljo prostor med obema blokoma na Šegovi ulici, katerega lastnik je MO Novo mesto. V projekt morata biti vključena Oddelek za prostor in MO Novo mesto.

Ureditev prometa z obračališčem na Šegovi ulici, bi omogočila večjo pretočnost prometa.

Po končani razpravi so bili sprejeti naslednji zaključki:

 1. Odstrani se ograja, ki je postavljena  po sredini igrišča.
 2. Krajani sprejemajo predstavljene potrebe vrtca in so pripravljeni konstruktivno sodelovati.
 3. Predlaga se imenovanje projektne skupine, ki jo sestavljajo člani MO Novo mesto, Vrtca Pedenjped in KS Drska, skupaj s predstavniki krajanov. Le-ta naj se čim prej sestane in izdela celovit predlog rešitev za ureditev vseh zelo perečih težav tega prostora.
 4. Balinišče se prestavi na drugo lokacijo.
 5. Za potrebe širitve vrtca je potrebno v Mrzlih dolinah načrtovati še en vrtec oz. poiskati dodatne kapacitete v že obstoječih javnih zavodih.
 6. Predstavniki podpisnikov peticije se zavežejo v najkrajšem času sporočiti imena oseb, ki bodo sodelovali pri oblikovanju tega prostora.

Sestanek  je bil zaključen ob 17.00 uri.

                                                                                 

Zapisala:                                                        Predsednica Sveta KS Drska:

Jožica CEKUTA                                                         Mira RETELJ

novice

26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Ob 9.00 uri pri čolnarni v Irči vasi ali Ob 9.00 uri pri trgovini TUŠ na Drski.

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >

17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska